Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DN. 997008
datum
27-12-1999

onderwerp
Vragen van het lid der Tweede Kamer; Poppe, inzake de drijfjacht (TRC 1999/6604) doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen gesteld door het lid Poppe (SP) over de drijfjacht.


Ja.


De betreffende uitzending van "Hart van Nederland" was gewijd aan het uitzetten en bejagen van fazanten. Daarin is abusievelijk gesproken over een verbod op drijfjacht. Het is niet mijn voornemen de drijfjacht als jachtmethode te verbieden.

up

datum
27-12-1999

kenmerk
DN. 997008

bijlage

3
De eigenaar van het landgoed "De Salentein" ontvangt een bodembijdrage in het kader van de Regeling functiebeloning bos- en natuurterreinen. Dit impliceert dat niet de verplichting bestaat het terrein voor publiek open te stellen.
Het landgoed "De Salentein" is voorts als niet-opengesteld gerangschikt in het kader van de Natuurschoonwet.

4
Het fokken van fazanten is wettelijk niet verboden. Een onderzoek naar de rechtmatigheid van het fokken van fazanten op landgoed "De Salentein" is daarom niet aan de orde.

5
Ik heb de AID gevraagd te onderzoeken in hoeverre het verbod fazanten uit te zetten wordt nageleefd. Een rapportage daarover zal in februari 2000 beschikbaar zijn.
Inmiddels is mij reeds door de AID gerapporteerd dat op enkele locaties, waaronder in maïsvelden en bospercelen, fazanten in een ren zijn aangetroffen. In een tweetal situaties is een overtreding vastgesteld van het verbod voor het uitzetten van fazanten. Deze tussentijdse gegevens geven mij onvoldoende aanleiding voor een algehele sluiting van de fazantenjacht. Wel heb ik besloten de Richtlijn inzake de intrekking van jachtakten (26 september 1996, nr. J. 963208, Stcrt. 190) in die zin aan te scherpen dat de korpschef niet alleen wordt geadviseerd de jachtakte in te trekken van personen die fazanten hebben uitgezet, maar eveneens van jachtaktehouders die hebben gejaagd op fazanten waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat die waren uitgezet. Ik verwacht dat van die maatregel een voldoende preventieve werking zal uitgaan. Mocht dat niet zo zijn, dan zal ik overwegen de jacht op fazanten in het gehele land of in delen van het land te sluiten.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber

up

datum

kenmerk

bijlage
Vragen

Vragen van het lid Poppe (SP) aan de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de drijfjacht (Ingezonden 13 december 1999).

1
Kent u de uitzendingen van 2-vandaag, RTL-nieuws, TV-Gelderland Nieuws en SBS 6 'Hart van Nederland' d.d. 26 november, met beelden van het uitzetten van fazanten ten behoeve van de jacht op landgoed 'De Salentein' te Nijkerk?

2
Klopt uw uitspraak in 'Hart van Nederland' dat er een verbod is op de drijfjacht van zwijnen? Zo ja, betreft het hier een beleidsvoornemen of actueel beleid? Zo neen, is er een voornemen om een algeheel verbod op drijfjachten uit te vaardigen?

3
Kunt u aangeven of de eigenaren van het landgoed 'De Salentein' gebruik maken van een vergoeding in het kader van de functiebeloningsregeling of andere mogelijke compensatie in het kader van bijvoorbeeld de natuurschoonwet? Zo ja, is het dan niet verplicht om het landgoed open te stellen voor publiek? Gebeurt dit ook op het genoemde landgoed?

4
Bent u bereid een onderzoek in te stellen naar de rechtmatigheid van het fokken van fazanten op het landgoed?

5
Kunt u aangeven wanneer de resultaten van het door u gelaste onderzoek door de AID naar het fokken en uitzetten van fazanten ten behoeve van de jacht gepresenteerd zullen worden? Bent u bereid op basis van tussentijdse resultaten een algehele sluiting van de fanzantenjacht te overwegen?


Deel: ' Antwoord kamervragen SP over drijfjacht '
Lees ook