expostbus51


MINISTERIE EZ

https://www.minez.nl

MIN EZ: eurocommissaris bangemann

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 117
Datum: 15-07-1999

EUROCOMMISSARIS BANGEMANN

Het lid van de Tweede Kamer Marijnnissen (SP) heeft aan de minister van Economische Zaken op 6 juli 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Kent u het bericht 'Eurocommissaris Bangemann naar Telefonica' ? 1)

2 Komt Bangemann als adviseur in dienst bij Telefonica?

3 Gaat hij daarvoor een jaarsalaris van om en nabij een miljoen euro ontvangen?

4 Wat vindt u ervan dat een eurocommissaris die verantwoordelijk geweest is voor beleid waar Telefonie sterk van heeft geprofiteerd, nu in dienst komt van dit bedrijf?

5 Denkt u dat deze benoeming het toch al met vriendjespolitiek en corruptie omgeven imago van de Europese Commissie ten goede zal komen?

6 Bent u van plan deze zaak in de Raad van Ministers aan de orde te stellen?

-----------------

1) Financieel Dagblad, 1 juli jl.

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft mede namens de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken deze vragen als volgt beantwoord.

1 Ja.

2 Bij brief van 29 juni 1999 heeft de heer Bangemann de heer Schröder, voorzitter van de Conferentie van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in kennis gesteld van zijn voornemen een beroepsactiviteit uit te oefenen binnen de onderneming Telefónica.

3 Ik ben niet bekend met de salarisafspraken tussen Telefónica en de heer Bangemann.

4, 5 en 6
De heer Bangemann was als lid van de Europese Commissie sedert 1992 belast met het dossier van de informatie- en
telecommunicatietechnologie. Op grond van artikel 213 EG-Verdrag zijn de leden van de Commissie verplicht om kiesheid te betrachten in het aanvaarden van bepaalde functies na afloop van de ambtsperiode. Zonder de integriteit van de heer Bangemann op voorhand in twijfel te trekken, meen ik dat hij op grond van deze verplichting de functie had moeten weigeren welke hij aanvaard heeft binnen de onderneming Telefónica.

Ten behoeve van een Nederlandse stellingname over de gevolgen die aan het vertrek van de heer Bangemann moeten worden verbonden, heeft Staatssecretaris Benschop de kwestie in de ministerraad aan de orde gesteld. Overeenkomstig het gevoelen van de ministerraad heeft Nederland, evenals alle overige lidstaten, ingestemd met een besluit waarbij wordt geconstateerd dat er geen aanleiding is de heer Bangemann te vervangen, alsmede met een besluit waarbij de kwestie Bangemann op grond van artikel 213 EG-Verdrag aanhangig wordt gemaakt bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en met een verklaring waarin de Raad zich in positieve zin uitlaat over het voornemen van de aangewezen voorzitter van de Commissie, de heer Prodi, om op korte termijn duidelijke en transparante voorschriften op te stellen voor de goede toepassing van artikel 213 EG-Verdrag.

Deel: ' Antwoord kamervragen SP over eurocommissaris Bangemann '
Lees ook