Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Personenverkeer, Migratie en Consulaire Zaken

Afdeling Asiel en Migratiezaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 27 januari 1999
Kenmerk DPC/AM-020/99
Blad /3
Bijlage(n) 1
Betreft Beantwoording vragen van de SP over het verifiëren van gegevens over asielzoekers.

Zeer geachte Voorzitter

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 14 januari 1999, waarbij gevoegd waren de door de SP, overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, hebben wij de eer U als bijlage dezes ons antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

De Staatssecretaris van Justitie

Schriftelijk vragen van het lid De Wit (S.P.-fractie) aan de Regering over het verifiëren van gegevens over asielzoekers.

Vraag 1

Hebt u kennis genomen van het bericht "Overheid vervalst informatie asielzoekers"? (Trouw 9 januari 1999)

Antwoord 1

Ja, ik heb kennis genomen van het betreffende artikel in Trouw en geconstateerd dat het een aantal onjuistheden bevat.

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat de International Society for Human Rights tot juni 1996 in opdracht van de Nederlandse ambassade te Kinshasa of een andere Nederlandse overheidsinstantie regelmatig gegevens over Congolese asielzoekers in Nederland verifieerde?

Antwoord 2

Nee, de International Society for Human Rights (ISHR) te Kinshasa heeft nimmer in opdracht van Hr.Ms. Ambassade te Kinshasa of van een andere Nederlandse overheidsinstantie gegevens over Congolese asielzoekers, die zich in Nederland bevinden, geverifieerd. In het archief van de ambassade is geen spoor te vinden van een eventuele werkrelatie met de ISHR- Congo. Voor zover ons bekend werd de ISHR-Congo in 1996 opgericht. De kwitantie van 5-12-1995 waar in het Trouw artikel over wordt gesproken betreft, zoals ons is gebleken uit de door Trouw verstrekte kopie, een door betrokkene zelf op blanco papier opgestelde en ondertekende verklaring.

Vraag 3

Wat is uw reactie op de beschuldigingen van de ISHR, in het bijzonder ten aanzien van de twee genoemde gevallen?

Antwoord 3

Voor wat betreft de in het betreffende artikel genoemde twee gevallen kan ik mededelen dat het onderzoek te Kinshasa, dat in opdracht van de Nederlandse ambassade is verricht door een vertrouwenspersoon, in het eerste geval heeft uitgewezen dat de betreffende Congolese asielzoeker in 1971 geboren zou zijn. Deze vertrouwenspersoon heeft niet alleen gesproken met familieleden, maar ook de school bezocht waar betrokkene stelt les te hebben gevolgd.

Bij onderzoek in het tweede geval, dat eveneens door een vertrouwenspersoon in opdracht van de Nederlandse ambassade is verricht, is navraag gedaan bij drie leden van het federatiebestuur van de UDPS/Kinshasa en niet bij het "hoofd van de archiefdienst" van deze partij. Deze verklaarden o.m. dat de betreffende persoon bij de leiding van de UDPS niet bekend is en dat de functie die betrokkene stelde te hebben bekleed, bij de UDPS niet bestaat.

In beide gevallen blijken deze gegevens uit het rapport van de vertrouwenspersoon.

De rapporten van vertrouwenspersonen worden door de ambassade te Kinshasa integraal naar het ministerie verzonden. Van "vervalsing van ingewonnen informatie" kan dan ook geen sprake zijn. Deze rapporten kunnen op verzoek door de rechtbank vertrouwelijk worden ingezien.

Vraag 4

Is de in het krantenbericht vermelde uitspraak van de Zwolse vreemdelingenrechter aanleiding om de controle op individuele ambtsberichten te verbeteren?

Antwoord 4

Uw Kamer heeft een afschrift ontvangen van onze reactie op het ombudsmanrapport van 18 augustus 1998 inzake de totstandkoming en het gebruik van individuele ambtsberichten in asielzaken. Hieruit kunt U opmaken dat verschillende maatregelen reeds zijn genomen en andere in voorbereiding zijn om de kwaliteit van de individuele ambtsberichten te verbeteren. Uitspraken van de rechter, zoals die van de Zwolse rechter, waarvan melding wordt gemaakt in het krantenartikel, worden natuurlijk betrokken bij deze verbeteringen.

Deel: ' Antwoord kamervragen SP verifiëren gegevens asielzoekers '
Lees ook