Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.421 spoorverbinding almelo-marienburg

Gemaakt: 3-1-2000 tijd: 14:27


2

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 december 1999

Onderwerp:

Kamervragen

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen gesteld door het lid van Bommel over marktwerking op de spoorverbinding Almelo - Mariënberg.

Vooraf wil ik wijzen op de positie die is ingenomen ten opzichte van deze treindienst. Mijn voorgangster heeft de Tweede Kamer begin 1997 gemeld dat de rijksoverheid

het noch financieel, noch vervoerkundig verantwoord achtte de treinverbinding

Almelo - Mariënberg in stand te houden. Er werd wel een budget beschikbaar gesteld voor een vervangende busvoorziening. Met steun van de Tweede Kamer hebben de regio Twente en de provincie Overijssel daarop de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de treindienst op zich genomen, waarop VenW de ruimte bood om het budget voor de busdienst ook beschikbaar te stellen voor een vervangende treindienst. De keuze werd echter geheel aan de regio Twente en de provincie Overijssel gelaten. Deze overheden hebben een aanbesteding van de treindienst gehouden, die gewonnen is door het toenmalige Oostnet, thans Connexxion.


1. Is het u bekend dat de afgelopen tijd met enige regelmaat treinen zijn uitgevallen op het door Connexxion geëxploiteerde traject tussen Almelo en Mariënberg?

Mij bereiken inderdaad af en toe klachten over de betreffende treindienst.


2. Is het waar die uitval wordt veroorzaakt door het feit dat Connexxion werkt met de sterk verouderde DE-II-dieseltrein?

De regio Twente en de provincie Overijssel verklaarden mij desgevraagd dat de uitval inderdaad verklaring kan vinden in de inzet van ouder materieel.


3. Moet uit de keuze van Connexxion voor dit type trein worden afgeleid dat

Connexxion niet bereid is te investeren in modern materieel? Bestaat er een relatie tussen die beperkte investeringsbereidheid en de concessieduur? Zo neen, waarom niet?

Hoewel ik voor dit antwoord allereerst verwijs naar het vorenstaande, kan ik u hierop het volgende antwoorden. De betreffende partijen erkennen dat het oud materieel betreft, maar dat daar bij de opstelling van de contractsverhouding juist veel aandacht aan geschonken is. Dat heeft geleid tot afspraken ter voorkoming van de gemelde problematiek. Bovendien is gekozen voor een korte contractsperiode met mogelijkheden tot tussentijds openbreken om eventueel over te kunnen gaan op nieuw materieel. Overigens zal er zeker een relatie bestaan tussen de concessie/contracts-duur en de investeringen in materieel.


4. Is het waar dat door het beperken van de dienstregeling sommige wachttijden van overstappende passagiers oplopen tot 59 minuten? Zo ja, deelt u de mening dat het doorgaande reizigersvervoer hierdoor sterk wordt ontmoedigd?

Aan de hand van de dienstregelingen kan geconstateerd worden dat de wachttijden in enkele gevallen fors kunnen oplopen. De oorzaak daarvan kan overigens aan twee kanten gezocht worden, namelijk in het functioneren van de voorziening zelf, maar ook aan de kant van de vervoerder die voor het aansluitende vervoer zorg draagt. Het is van belang de doorgaande reiziger met zo weinig mogelijk wachttijd te confronteren en ik zou het inderdaad betreuren als overstappende passagiers door ontoereikende aansluitingen ontmoedigd worden van het openbaar vervoer gebruik te maken. Overigens verwacht ik van zowel de betreffende overheden als van de vervoerders goede afspraken dienaangaande, temeer daar de ontwikkeling van de opbrengsten hiermee samenhangt.


5. Bent u van mening dat er op dit moment sprake is van voldoende dienstverlening per spoor op dit traject? Kunt u dit toelichten?

Het specifiek voorzieningenniveau ter plaatse is de verantwoordelijkheid van de betrokken decentrale overheden. Voor wat betreft de keuze voor de onderhavige treindienst verwijs ik naar mijn inleidende opmerkingen.


6. Is er op andere reeds aanbestede spoortrajecten sprake van vergelijkbare problemen? Indien ja, kunt u inzicht geven in de omvang van die problemen?

Tot dusverre is Almelo - Mariënberg de enige operationele treindienst die én gedecentraliseerd én aanbesteed is, zodat ik nog geen vergelijkingen kan maken met andere treindiensten. Ter voorkoming van eventuele misverstanden merk ik op dat de andere huidige treindiensten onder decentrale verantwoordelijkheid (Syntus in

Gelderland en Noordned in Friesland) niet aanbesteed zijn, maar ondershands gegund zijn. Eerst per medio 2000 zullen er -in Groningen- aanbestede treindiensten operationeel zijn.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord kamervragen spoorverbinding Almelo-Marienburg '
Lees ook