ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij

correspondentie met het parlement

de voorzitter van de tweede kamer der staten-generaal postbus 20018
2500 ea den haag

van dl. 27-4-1999

19991882

onderwerp doorkiesnummbijlagen

kamervragen

geachte voorzitter,

hierbij doe ik u toekomen mijn antwoorden op de door lid vos (groenlinks) gestelde vragen inzake de regeling stimulering biologische productiemethode.

1
ja.
de regeling is opengesteld op 29 maart en vervroegd gesloten op 17 april jongstleden. op dat moment waren 136 aanvragen ontvangen voor 3701 hectare.
het maximaal beschikbare subsidiebedrag van fl. 10 miljoen was daarmee ruimschoots overschreden.

2 en 3
om de omschakeling naar biologische landbouw te stimuleren is de regeling stimulering biologische productiemethode (rsbp) ingesteld. het is verheugend dat de belangstelling voor omschakeling naar de biologische landbouw groot is. gezien de grote belangstelling voor de omschakeling naar de biologische productie-methode heb ik besloten het beschikbare subsidiebedrag met 50% te verhogen tot
fl. 15 miljoen.

in een aparte brief zal ik ingaan op de vragen gesteld in de brief van de vaste commissie van 16 april jl.

de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

drs. h.h. apotheker

Deel: ' Antwoord kamervragen stimulering biologische productie '
Lees ook