Ministerie van Economische Zaken - Persbericht 221 Datum: 16-12-1999

ANTWOORD KAMERVRAGEN SUBSIDIE VOOR BOUW FABRIEK IN DUITSLAND

De leden van de Tweede Kamer Wagenaar, Witteveen-Hevinga, Bos en De Boer (allen PvdA) hebben aan de minister van Economische Zaken op 2 december 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Kent u het recente bericht over de subsidies van de Duitse overheid voor de bouw van een zonnecellenfabriek van Shell? *

2 Hoe beoordeelt u in het kader van de vrije mededinging binnen de Europese Unie het geven van dergelijke subsidies in het algemeen en die in het genoemde bericht in het bijzonder?

3 In hoeverre strookt het geven van deze subsidie met het beleid dienaangaande binnen de Europese Unie?

4 Was het geven van subsidie van de Duitse overheid ten behoeve van een zonnecellenfabriek in Gelsenkirchen een reden voor de vestiging van de fabriek daar en niet elders in de Europese Unie? Was het uitblijven van subsidie van de Nederlandse overheid een reden dat de uitbreiding van de Shell-vestiging in Helmond achterwege bleef?

5 Is de Nederlandse overheid in het algemeen terughoudender dan de Duitse overheid met het financieel ondersteunen van bedrijven binnen haar eigen landsgrenzen? Zo ja, in hoeverre brengt dit Nederlandse bedrijven in een nadeliger concurrentiepositie?

6 In hoeverre acht u het u ter beschikking staande instrumentarium adequaat om technologisch hoogstaande investeringen voor Nederland, in verhouding tot het gehanteerde instrumentarium elders in Europa, te bevorderen dan wel te behouden?

7 Acht u het noodzakelijk en bent u bereid om met uw Duitse collega over bovenstaande kwestie in overleg te treden en deze zo nodig op Europees niveau aan de orde te stellen?


* "Shell maakt zonnecellen voordeliger in Duitsland", in Trouw, 17-11-1999.

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink heeft deze vragen als volgt beantwoord.

1 Ja.

2 en 3 Volgens mijn informatie betreft het hier een subsidie die in het kader van een door de Europese Commissie goedgekeurde Duitse regeling is gegeven, namelijk de regeling "Energieforschung und Energietechnologien". Ook in Nederland bestaan subsidieregelingen op het gebied van milieu en energie, zoals bijvoorbeeld het Besluit Subsidies Economie, Ecologie en Technologie (E.E.T.) en het Besluit Subsidies Energieprogramma's (B.S.E.).

In het algemeen ben ik een voorstander van het terugdringen van steun aan de industrie. Ik heb dat ook herhaaldelijk in Brussel tijdens Industrieraden benadrukt. Vooral de steun aan individuele bedrijven moet worden teruggedrongen met het oog op de schadelijke gevolgen voor de mededinging. Hiervoor is een streng steuncontrolebeleid door de Europese Commissie noodzakelijk. De Europese Commissie bepaalt de criteria waaraan steun moet voldoen om goedgekeurd te kunnen worden. Er zijn gebieden die mede als gevolg van marktimperfecties voor steun in aanmerking komen. Het gaat hier met name om steun aan onderzoek en ontwikkeling, milieu en energie.

4 Shell is afdoende op de hoogte van de mogelijkheden die het Nederlandse instrumentarium biedt. Het bedrijf heeft om haar moverende redenen gekozen voor Gelsenkirchen als vestigingsplaats. Nederland blijft de hoofdlocatie voor Shell-Solar. Zo is onlangs het internationale hoofdkwartier naar Amsterdam verplaatst. Tevens vindt hier de R&D plaats. Over de investering in Gelsenkirchen is destijds overleg gevoerd tussen Shell en EZ, omdat de gebruikte technologie grotendeels met Nederlandse subsidiesteun is ontwikkeld. Over het gebruik van die technologie in Duitsland zijn toen schriftelijke afspraken gemaakt. Zo zal in Duitsland ontwikkelde kennis weer in Nederland worden toegepast. Verwacht wordt dat er op deze wijze synergievoordelen behaald kunnen worden met de aanwezige kennisinfrastructuur in de omgeving (TU-Eindhoven, Philips e.a.). Tevens leveren de fabrieken in Gelsenkirchen en Helmond over en weer halffabrikaten aan elkaar uit.

5 en 6 In het 7e steunoverzicht van de Europese Commissie wordt een overzicht gegeven van steun die door de Europese Commissie is goedgekeurd, hetzij als individuele steun hetzij als regeling. Hieruit blijkt dat Nederland relatief (Euro/werknemer) minder steun geeft aan de industrie dan Duitsland. Hierbij moet echter rekening gehouden worden met het feit dat de nieuwe deelstaten in Duitsland vanwege hun economische achterstand nog steeds een aanzienlijk deel van deze steun ontvangen. Het subsidie-instrumentarium draagt ten dele bij aan de verbetering van het vestigingsklimaat, maar het is slechts een van de vele factoren die de vestigingskeuze van een bedrijf bepaalt. De beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel, kapitaal en bedrijfsterreinen en het kennisklimaat zijn de belangrijkste factoren die het vestigingsklimaat van Nederland bepalen. Het mij ter beschikking staande instrumentarium acht ik adequaat. Mij is niet gebleken dat bedrijven alleen om de beschikbaarheid van subsidieregelingen voor onderzoek en ontwikkeling, milieu en/of energie Nederland hebben verlaten, hetzij zich alleen om die reden in Nederland gevestigd hebben.

7 Nee, omdat het hier een door de Europese Commissie goedgekeurde regeling betreft, ben ik niet voornemens hierover contact op te nemen met mijn Duitse collega.

Deel: ' Antwoord kamervragen subsidie voor bouw fabriek in Duitsland '
Lees ook