Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DL. 2002/2524
datum
24-07-2002

onderwerp
Vragen van het lid Ormel (CDA) over subsidieregeling zeldzame huisdierrassen
TRC 2002/6038

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid Ormel (CDA) over de subsidieregeling voor zeldzame huisdierrassen.

datum
24-07-2002

kenmerk
DL. 2002/2524

bijlage

1
Deze regeling levert een bijdrage aan het instandhouden van de agrobiodiversiteit doordat het houden van een aantal bedreigde landbouwhuisdierrassen gedurende een aaneengesloten periode van 5 jaar wordt gestimuleerd met een jaarlijks subsidiebedrag.

2
Bij de tweede openstelling zijn 320 subsidieaanvragen toegekend waarbij in totaal 4762 dieren zijn betrokken. Deze regeling is voor het laatst opengesteld omdat met deze tweede openstelling alle houders van betrokken zeldzame rassen voorzover zij daar prijs op stelden èn aan de eisen van de regeling voldeden, gebruik hebben kunnen maken van deze tijdelijke stimuleringsregeling.

3
Ja. Gedurende de ontwikkeling van de regeling voor de tweede openstelling is met de Stichting overleg geweest over de opzet van de regeling. De Stichting wilde de regeling ook in de toekomst blijven openstellen, maar dat zou ertoe leiden dat deze subsidieregeling het karakter krijgt van een exploitatiesubsidie, hetgeen ik niet wenselijk vind. Met deze tweede openstelling is voor alle houders die dat wilden voorzien in een tijdelijke, financiële stimulans.

4
Eén van doelstellingen van het biodiversiteitsverdrag is het instandhouden van de agrobiodiversiteit. De daartoe te rekenen Nederlandse zeldzame landbouwhuisdierrassen worden nu al voor een aanmerkelijk deel beheerd door hobbyhouders en dat zal naar verwachting in de toekomst verder toenemen vanwege de onvoldoende rentabiliteit van deze rassen.

De achterblijvende rentabiliteit van deze rassen heeft namelijk tot de status 'zeldzaam' geleid. Dat betekent dat het perspectief voor het instandhouden van deze rassen gezocht moet worden in andere houderijvormen. De hobbymatige houderij kan hierin voorzien, evenals het houden en inzetten van deze dieren door natuur- en landschapsorganisaties. Voor dergelijke houders-(instanties) is de onderhavige subsidieregeling weliswaar aantrekkelijk, maar niet bepalend voor het gaan of blijven houden van deze rassen.

5
De Europese Kaderverordening biedt in beginsel de mogelijkheid om binnen de plattelandsontwikkelingsprogramma's (POP's) steun te bieden aan de instandhouding van zeldzame huisdierrassen. In Nederland maakt de regeling zeldzame huisdierrassen geen onderdeel uit van het POP. Hiervoor is gekozen omdat de uitvoering van de regeling binnen het kader van het POP zou hebben geleid tot een aantal ongewenste inperkingen. De regeling wordt derhalve nu geheel met nationale middelen gefinancierd. Overigens is de regeling wel bij de Europese Commissie aangemeld in het kader van de procedures voor staatssteun. Inhoudelijk beoordeelt de Commissie de regeling wel op de bepalingen die voortvloeien uit de Kaderverordening Plattelandsontwikkeling.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

dr. C.P. Veerman

datum

kenmerk

bijlage
Vragen

Vragen van het lid Ormel (CDA) aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over subsidieregeling voor zeldzame huisdierrassen.(Ingezonden 5 juli 2002)

1
Levert de subsidieregeling voor het in stand houden van zeldzame huisdierrassen een bijdrage aan het in stand houden van de biodiversiteit? 1

2
In welke mate is gebruik gemaakt van de subsidieregeling bij de laatste openstelling? Waarom is de huidige subsidieregeling voor het in stand houden van zeldzame huisdierrassen dit jaar voor het laatst opengesteld?

3
Hebt u contact gehad met de Stichting zeldzame huisdierrassen en andere betrokken organisaties over het beëindigen van deze subsidieregeling? Zo ja, wat heeft dit overleg opgeleverd? Zo neen, waarom niet?

4
Hoe verhoudt zich het opheffen van de subsidieregeling voor het in stand houden van zeldzame huisdierrassen tot de doelstellingen van het biodiversiteitsverdrag?

5
In hoeverre hangt deze regeling samen met de Europese kaderverdordening plattelandsontwikkeling? Kunnen Europese POP-gelden ook voor het in stand houden van zeldzame huisdierrassen aangewend worden?

1 Agrarisch Dagblad, 27 juni jl.

up Reageren
Homepage

---

Deel: ' Antwoord kamervragen subsidieregeling zeldzame huisdierrassen '
Lees ook