Ministerie van Buitenlandse Zaken


---

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens mevrouw Herfkens, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, op vragen van het lid Verhagen
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3

Aan de Voorzitter van de TweedeKamerderStaten-Generaal Binnenhof4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 2500 EB Den Haag
Datum 29 mei 2002 Behandeld Mirande Mulder

Kenmerk DAM-254/02 Telefoon +31 (0) 70 348 5439
Blad /4 Fax +31 (0) 70 348 6639

Bijlage(n) E-Mail hm.mulder@minbuza.nl

Betreft Beantwoording vragen van het lid Verhagen over financiering van terrorisme met EU-geld
Zeer geachte Voorzitter,

Graag bied ik u hierbij, mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Verhagen over financiering van terrorisme met EU-geld. Deze vragen werden ingezonden op 13 mei 2002 met kenmerk 2010210310.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens mevrouw Herfkens, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, op vragen van het lid Verhagen

---

Vraag 1

---

Heeft u kennisgenomen van de berichten over het rapport van de Israëlische regering waarin harde bewijzen geleverd worden dat Arafat op de hoogte was van zelfmoordaanslagen en dat hij deze gefinancierd heeft met geld van de Europese Unie? 1)

Antwoord:

Ja.

Vraag 2

---

Is het waar dat de Palestijnse Autoriteit 9 miljoen dollar van de EU voor Infrastructuurprojecten gebruikt heeft om onder meer de 'terroristen van Fatah' te financieren?

Vraag 3

---

Wat zult u ondernemen om een einde te maken aan de eventuele financiering van Palestijns terrorisme met EU geld?

Antwoord:

Het in vraag 1 genoemde bericht doelt op een onlangs verschenen rapport, uitgebracht door de Israelische regering, getiteld "The Involvement of Arafat, PA Senior Officials and Apparatuses in Terrorism against Israel, Corruption and Crime". In dit rapport wordt de EU-steun aan de Palestijnse Autoriteit (PA) twee maal genoemd. Op p. 2 wordt onder punt 5 het volgende gesteld:

'The Palestinian Authority allocated vast sums of money from its budget to pay salaries to Fatah terrorists (45 million dollars a month from Arab countries, 9 million dollars a month from the European Unity )'.

Op pagina 8 van het rapport wordt onder hoofdstuk 2 de EU steun nogmaals genoemd:

'The EU transfers to the PA approx. $ 9 million (10 million euros) monthly and it finances thus approx. 10% of the PA's current budget.'

Naar aanleiding van de Israëlische beschuldigingen heeft EU-Commissaris Patten in een brief de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU nader geïnformeerd over deze zaak, die hij zeer ernstig noemde. In de brief wordt benadrukt dat er in het Israëlische rapport geen bewijsmateriaal wordt geleverd en evenmin concrete aanwijzingen zijn, waaruit zou blijken dat EU-gelden worden of werden misbruikt voor de financiering van terroristen. Het is juist, zoals het rapport stelt, dat de EU en andere donoren budgetsteun verlenen aan de PA. De Europese Commissie stelt zich evenwel op het standpunt dat de controle op de besteding van de EU-middelen, die wordt uitgeoefend door het Internationaal Monetair Fonds (IMF), voldoende stringent is. De regering onderschrijft dit standpunt, en verwelkomt de gelijktijdige toezegging van Commissaris Patten onmiddellijk een eigen onderzoek te starten zodra van Israëlische zijde bewijsstukken worden overhandigd.

Gezien de ernst van de Israëlische beschuldigingen hecht de regering er aan nader in te gaan op de achtergrond van deze materie. De acute behoefte van de PA aan financiële ondersteuning komt onder meer voort uit de inhouding door Israël van een bedrag van circa USD 600 miljoen aan belastinggelden en invoertarieven die voor de PA zijn bestemd. De desbetreffende EU-begrotingssteun aan de PA is geoormerkt voor o.a. de sectoren onderwijs, gezondheidszorg en andere basisvoorzieningen en behelst onder meer de betaling van salarissen van ambtenaren. De toekenning van de fondsen is gebonden aan zeer strikte voorwaarden met betrekking tot het beheer van de gelden. De EU hanteert voor uitbetaling van de fondsen een aanzienlijk strenger beheersregime dan in andere gevallen. Zo wordt uitbetaling van de EU-gelden bovendien gemonitord door het IMF, dat hierover maandelijks rapporteert aan de Europese Commissie.

Nederland is van meet af aan voorstander geweest van strenge voorwaarden voor budgetsteun aan de PA. Mede tengevolge van deze consistente opstelling is de EU met de PA de genoemde strikte voorwaarden

overeengekomen. De regering zal zich er voor inzetten dat de controle op de naleving van de gestelde voorwaarden ook

in de toekomst zo stringent mogelijk wordt uitgeoefend.


1) ANP, 5 mei jl.Kenmerk

Blad /4

===

Deel: ' Antwoord kamervragen Verhagen over financiering terrorisme met EU-geld '
Lees ook