Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.538 verschuiven betaaldatum bijstanduitkering
Gemaakt: 2-2-2000 tijd: 16:51


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 31 jan 2000

Onderwerp

Betaaldatum Abw

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid De Wit over het verschuiven van de bestaaldtum van de Abw-uitkering door de gemeente Zeist.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(mr. K.G. de Vries)


2990005120

Vragen van het lid De Wit (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het verschuiven van de betaaldatum van de bijstandsuitkering in Zeist. (Ingezonden 12 januari 2000)


1.

Bent u op de hoogte van het besluit van de gemeenteraad van Zeist van
6 december 1999 waarbij de betaaldatum van de bijstandsuitkering werd verschoven van de laatste vrijdag van de maand waarop de uitkering betrekking heeft naar de laatste vrijdag van de maand volgende op die waarover recht op uitkering bestaat?

Antwoord

Ja.


2.

Is hier nog sprake van een betaling achteraf van de uitkering welke in overeenstemming is met de bedoeling van de wet?

Antwoord

In de Algemene bijstandswet (Abw) is bepaald dat de uitkering maandelijks achteraf wordt betaald. Tijdens de parlementaire behandeling van het voorstel voor een nieuwe Abw is de bepaling van de betaaldatum gewijzigd. In het wetsvoorstel (Tweede Kamer, vergaderjaar
1991-1992, 22545, nr. 2) was namelijk sprake van het uitbetalen van de bijstandsuitkering aan het einde van de kalendermaand. Bij tweede nota van wijziging (Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22545, nr. 19) is dit tijdstip gewijzigd in een maandelijkse betaling achteraf van de bijstandsuitkering. Aanleiding daartoe was mede op verzoek vanuit de gemeenten het betaalmoment zodanig te kiezen dat inkomsten nog zouden kunnen worden verrekend. Door deze wijziging hebben gemeenten de bevoegdheid gekregen het moment van betaalbaar stellen van de uitkering zelf te bepalen, mits de betaling maandelijks achteraf plaatsvindt. Deze bevoegdheid mag er overigens niet toe leiden dat bijstandsgerechtigden door het betaalsysteem van hun gemeente in liquiditeitsproblemen komen of dat zij over de bijstandsperiode te veel of te weinig uitkering ontvangen.


3.

Vindt u het toelaatbaar dat uitkeringsgerechtigden een volle maand zonder uitkering komen te zitten en in feite genoodzaakt worden een overbruggingslening met de gemeente af te sluiten? Zo ja, om welke reden?

Antwoord

Uit informatie van de gemeente Zeist is mij gebleken, dat zij onlangs heeft gekozen voor een verschuiving van de betaaldatum. Hierdoor kan de gemeente bij de berekening van de bijstandsuitkering rekening houden met de inkomsten van bijstandsgerechtigden, waardoor achteraf geen verrekeningen hoeven plaats te vinden. Dit betekent voor bijstandsgerechtigden dat de gemeente de uitkeringen direct op de juiste wijze kan vaststellen. Deze werkwijze heeft het voordeel dat kan worden voorkomen dat bij bijstandsgerechtigden onduidelijkheid ontstaat over de hoogte van hun uitkering of dat zij een schuld aan de gemeente krijgen, omdat de gemeente de inkomsten niet tijdig kan verrekenen.

Bij de keuze voor een nieuwe betaaldatum heeft de gemeente Zeist er zorg voor gedragen dat bijstandsgerechtigden niet in financiële problemen komen. Door middel van de gemeentelijke overbruggingslening kunnen bijstandsgerechtigden in hun levensonderhoud voorzien in de periode van het verschuiven van de betaaldatum.


4.

Vindt u het voorts verantwoord dat een gemeente mensen met een bijstandsuitkering uit efficiëncy-overwegingen opzadelt met een schuld terwijl de gemeente zelf het rentevoordeel opstrijkt van de verschuiving van de betaaldatum?

Antwoord

De gemeente Zeist biedt bijstandsgerechtigden aan de periode tussen de oude en de nieuwe betaaldatum door middel van een renteloze geldlening te overbruggen. Indien de bijstandsgerechtigde hiervan gebruik maakt, kan hij deze lening aflossen bij beëindiging van de uitkering.

De gemeente financiert de overbruggingskredieten uit eigen middelen. Er kan dan ook niet gesproken worden van het opstrijken van een rentevoordeel door de gemeente als gevolg van de verschuiving van de betaaldatum.


5.

Bent u bereid de gemeente Zeist van uw opvatting in kennis te stellen?

Antwoord

De gemeente is op grond van de wettelijke bepalingen bevoegd zelf de datum van betaalbaarstelling van de bijstandsuitkering vast te stellen, mits de betaling maandelijks achteraf plaatsvindt.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord kamervragen verschuiven betaaldatum uitkering '
Lees ook