Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Directie Veiligheidsbeleid

Afdeling Conflictpreventie, Vredesoperaties, Militaire en Civiele Samenwerking

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 6 september 1999
Kenmerk DVB/CV-176/99
Blad 1/1
Bijlage(n) 1
Betreft Vragen van het lid Blaauw over het vervroegd ontslag van NAVO-opperbevelhebber Wesley Clark

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 11 augustus 1999, kenmerk 2989916840, waarbij gevoegd waren de door het lid Blaauw overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U, mede namens de Minister van Defensie, als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de heer De Grave, Minister van Defensie, op vragen van het lid Blaauw over het vervroegd ontslag van NAVO-opperbevelhebber Wesley Clark

Vraag 1

Is het waar dat de NAVO-opperbevelhebber Wesley Clark in april volgend jaar vervroegd als NAVO-bevelhebber aftreedt? Zo ja, is dit vervroegde aftreden een besluit, genomen door de Noord-Atlantische Raad, of is dit een unilaterale beslissing van Amerikaanse zijde?

Vraag 6

In hoeverre hebben irritaties bij het Pentagon over opstellingen van generaal Clark bijgedragen tot het vervroegde terugtreden van betrokkene?

Antwoord 1 en 6

Dit bericht klopt in grote lijnen. Het betreft een Amerikaanse aankondiging dat de VS in de herfst van dit jaar de Alliantie zullen verzoeken om generaal Clark, die tevens de functie vervult van commandant van de Amerikaanse troepen in Europa, in het voorjaar van
2000 van zijn taken als SACEUR te ontheffen.

Het Pentagon heeft meegedeeld dat het terug-treden van generaal Clark, enkele maanden eerder dan voorzien, enkel en alleen veroorzaakt werd door de wens om de huidige

plv. Voorzitter van het Comité van de Verenigde chefs van staven, generaal Ralston, een passende vervolgfunctie aan te bieden, gecombineerd met de daarbij in acht te nemen termijnen.

Vraag 2

Is er in juni een conflict geweest tussen de NAVO-opperbevelhebber en de commandant van de vredesmacht in Kosovo (KFOR), de Britse generaal Sir Michael Jackson? Zo ja, betrof dit een meningsverschil over de wijze waarop gereageerd moest worden op de Russische solo-actie om troepen, deel uitmakend van de vredesmacht SFOR, naar Kosovo over te brengen?

Antwoord

Hierover is de regering niets bekend. Overigens zijn de persberichten terzake ook geen aanleiding geweest voor enige discussie in NAVO-kader.

Vraag 3

Was de bezetting van het vliegveld van Pristina door parachutisten een adequaat middel geweest om te voorkomen dat de Russen posities konden innemen op het vliegveld van Pristina?

Antwoord

Gezien het hypothetische karakter ervan ziet de regering geen aanleiding op deze vraag in te gaan.

Vraag 4

Is generaal Sir Michael Jackson gesteld onder het bevel van de NAVO-opperbevelhebber? Deelt u de mening dat de weigering van Sir Michael Jackson om een opdracht uit te voeren een inbreuk is op de zo gewenste strakke en duidelijke bevelvoering over KFOR?

Antwoord

Er zijn twee NAVO-opperbevelhebbers, nl. de Supreme Allied Commander Atlantic (SACLANT) en de Supreme Allied Commander Europe (SACEUR). De commandant van KFOR, generaal Sir Mike Jackson, is voor de duur van operatie Joint Guardian onder bevel gesteld van SACEUR.

De regering is niets bekend over een weigering van een opdracht door generaal Jackson.

Vraag 5

Heeft de Amerikaanse admiraal James Ellis jr., commandant van NAVO-Zuid, een opdracht van generaal Clark om helicopters te stationeren op de landingsbaan van het vliegveld van Pristina naast zich neergelegd?

Antwoord

Hiervan is de regering niets bekend.

Vraag 7

In hoeverre worden er binnen de NAVO maatregelen genomen om meningsverschillen tussen NAVO- en KFOR-bevelhebbers te voorkomen en op welke wijze is de politieke leiding van de NAVO hierbij betrokken?

Antwoord

Maatregelen om meningsverschillen tussen NAVO- en KFOR-bevelhebbers te voorkomen zijn niet nodig. Als de NAVO-Raad een besluit heeft genomen treedt de NAVO-bevelsstructuur in werking om dat besluit te implementeren.

Deel: ' Antwoord kamervragen vervroegd onslag NAVO-opperbevelhebber '
Lees ook