Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Overzicht van de correspondentie met het parlement Actueel

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DZW. 991559
datum
02-06-1999

onderwerp
De vestiging van glastuinbouw in Cromstrijen
(TRC 99/15029) doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer doe ik u hierbij toekomen antwoorden op de vragen gesteld door de leden Geluk en Verbugt (beiden VVD) over 'de vestiging van glastuinbouw in Cromstrijen'.


Ja.


Ik ben op de hoogte van het feit dat er bij vestiging van glastuinbouw in de Hogezandsepolder nabij Cromstrijen reële mogelijkheden zijn om restwarmte en CO2 te benutten. Momenteel wordt een inventarisatie uitgevoerd naar mogelijke vestigingslocaties voor glastuinbouw, waarin het aspect van benutting van restwarmte en CO2 wordt betrokken.

up

datum
02-06-1999

kenmerk
DZW. 991559

bijlage

3 en 5
In antwoord op vragen van de leden Van Ardenne-van der Hoeven (CDA) en Geluk (VVD) heb ik de Kamer op 30 maart jl. laten weten dat een keuze voor de locatie Cromstrijen om een zorgvuldige ruimtelijke afweging op nationaal niveau vraagt. Voor de besluitvorming dient een gedegen beschouwing van alternatieven plaats te vinden. Benutting van restwarmte en CO2 is daarbij één van de afwegingscriteria. Andere criteria zijn onder andere: tijdige effectieve beschikbaarheid van een substantieel areaal voor hervestiging, mogelijkheden voor projectvestiging, het effect op de open
ruimte, verantwoorde landschappelijke inpassing en goede ontsluiting en bereikbaarheid. Het kabinet streeft er naar om voor het zomerreces van de Kamer een besluit te nemen.

4
De energiedoelstelling is slechts een van de drie belangrijke milieudoelstellingen in het Convenant Glastuinbouw en Milieu. Voor het realiseren van de energiedoelstelling is de beschikbaarheid van restwarmte en CO2 op nieuwvestigingslocaties een belangrijk spoor, maar er zijn ook andere mogelijkheden om een deel van de energiedoelstelling te realiseren die de sector op zich genomen heeft. Mogelijkheden daartoe zijn onder andere de toepassing van warmte/kracht-installaties voor clusters van glastuinbouwbedrijven, het doen van energiebesparingsinvesteringen op individuele bedrijven en de vergroting van de fysieke productie.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

drs. H.H. Apotheker


Deel: ' Antwoord kamervragen vestiging glastuinbouw in Cromstrijen '
Lees ook