expostbus51


Ministerie van Financien


https://www.minfin.nl

FINANCIEN: VRIJSTELLING ECOTAX VOOR GLASTUINDERS

PERSBERICHTNR. 99/040 Den Haag 15 februari 1999

ANTWOORDEN VAN DE MINISTER VAN FINANCI.N OP VRAGEN VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL VAN ARDENNE-VAN DER HOEVEN EN REITSMA OVER VRIJSTELLING VAN ECOTAX VOOR GLASTUINDERS

VRAGEN:


1.

Heeft de Europese Commissie de minister van Financiën verzocht de vrijstelling van ecotax voor glastuinders nader te onderbouwen?

2.

Waarom wenst de Europese Commissie een nadere onderbouwing voor deze vrijstelling? Welke argumenten ontbreken? Welke argumentatie heeft de regering reeds gegeven?

3.

Is de Europese Commissie op de hoogte van het feit dat de vrijstelling van ecotax voor de glastuinders verband houdt met de Meerjarenafspraak Energiebesparing?
Is eveneens bekend dat deze Meerjarenafspraak succesvol verloopt?

4.

Kunt u een overzicht geven welke Europese lidstaten thans ecotax voor glastuinders heffen?

5.

Wat zullen de financiële effecten per bedrijf en per sector zijn, indien de vrijstelling ecotax voor glastuinders onverhoopt niet verleend zou worden?

6.

Wanneer zult u de Europese Commissie overtuigen van de juistheid van de vrijstellingsmaatregel?
ANTWOORDEN:


1, 2, 3 en 6.
Ik heb uw Kamer reeds in mijn brief van 29 december 1998 (kamerstukken II 1998/99, 26 200 IXB, nr. 13) bericht dat de Europese Commissie op 22 december 1998 een besluit heeft genomen over de aangemelde verlenging en wijzigingen betreffende de regulerende energiebelasting, inclusief de nieuwe tarieven. De Commissie gaf aan geen bezwaar te hebben tegen de toepassing van deze voorgenomen maatregel. De Commissie heeft echter een uitzondering gemaakt voor het nihiltarief in de regulerende energiebelasting voor de glastuinbouw. Daarover heeft zij nog geen beslissing kunnen nemen. Zij heeft aangegeven terzake later een besluit te zullen nemen.

Bij de aanmelding van de bijzondere regeling voor de glastuinbouw is naast de destijds bij de introductie van de regulerende energiebelasting aangevoerde argumenten onder meer gewezen op de samenhang met de Meerjarenafspraak Energie Glastuinbouw en het Convenant Glastuinbouw en Milieu, welke een forse inspanning voor de sector betekenen.

Na een eerste onderzoek is de Commissie gebleken dat verdere gegevens nodig zijn voor een grondiger bestudering van de maatregel voor de glastuinbouw. De Commissie heeft daartoe op 11 januari jongstleden vragen gesteld aan de Nederlandse regering. De vragen hebben betrekking op de vraag of overcompensatie plaatsvindt, op de tijdelijkheid en de degressiviteit van de maatregel en op het verlies van concurrentievermogen, mede in relatie tot alle factoren die van belang zijn voor de energiekosten van de glastuinbouw en de relatie met de Meerjarenafspraak Energie voor de glastuinbouw.

De Nederlandse regering levert de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk aan de Commissie. Met de Commissie en de Commissiediensten zal daarover zo nodig overleg worden gevoerd. Ik streef ernaar om op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te krijgen over de door de Commissie te nemen beslissing.

4.

Denemarken, Finland en Zweden kennen een energiebelasting. In elk van deze landen wordt op uiteenlopende wijzen een gereduceerd tarief voor de glastuinbouw toegepast.

5.

Indien de vrijstelling, die verband houdt met het feit dat de heffing onvoldoende via generieke maatregelen kan worden teruggesluisd, voor glastuinders onverhoopt niet verleend zou worden, zal dit resulteren in een jaarlijkse structurele lastenverzwaring van circa f 145 mln of gemiddeld ruim
f 16.000 per glastuinbouwbedrijf, uitgaande van de tarieven zoals die in 1999 gelden.

Woordvoerder: E.A. Hijink
Telefoonummer: 070- 342 8229


15 feb 99 17:36

Deel: ' Antwoord kamervragen vrijstelling ecotax glastuinders '
Lees ook