Ministerie van Financien

ANTWOORDEN VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN OP VRAGEN VAN HET LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL REITSMA OVER DE WAARDE IN BEWOONDE STAAT VAN WONINGEN

Persberichtnr.

99/180

Den Haag

30 augustus 1999

antwoorden van de staatssecretaris van financien op vragen van het lid van de tweede kamer der staten-generaal reitsma over de waarde in bewoonde staat van woningen

VRAGEN:


1.

Is er naar aanleiding van recente jurisprudentie binnen de Belastingdienst een discussie ontstaan over de waarde in bewoonde staat van woningen?1


2.

Is de vraag aan de orde of de waarde in bewoonde staat 90% in plaats van 60% van de waarde in vrij opleverbare staat moet zijn? Zult u hierover binnenkort regels publiceren?


3.

Kunt u meedelen wanneer deze regels gepubliceerd zullen worden en of de Staten-Generaal daarbij betrokken zullen worden?


4.

Kunt u nauwkeurig aangeven welke eigen woningen binnen de reikwijdte van de aangekondigde regels zullen vallen?


5.

Erkent u dat de stijgende huizenprijzen een hogere lastendruk voor de burger en een hogere belastingontvangst veroorzaken zonder dat de Staten-Generaal daarbij betrokken hoeven worden? Zal de in het vooruitzicht gestelde regelgeving inzake de waardebepaling van het eigen huis deze ontwikkeling niet versterken?


6.

Verontrust bovengenoemde ontwikkeling u niet? Zo neen, waarom niet?

ANTWOORDEN:


1. tot en met 6.

Indien een ondernemer een bedrijfspand bezit waarin hij tevens woont, mag hij dit pand doorgaans tot zijn ondernemingsvermogen rekenen. Dit pand heeft hij dan normaal gesproken tegen de aanschaffingskosten (de waarde in vrije staat) op zijn balans opgenomen. Wanneer de ondernemer het pand door omstandigheden (bijvoorbeeld bij staking van zijn onderneming, een verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten of bij inbreng van zijn onderneming in een besloten vennootschap) naar zijn privé-vermogen overbrengt, wordt voor de heffing van de inkomstenbelasting de waarde in het economische verkeer van het pand in aanmerking genomen. Volgens constante jurisprudentie moet bij het bepalen van deze waarde, als gevolg van de omstandigheid dat de ondernemer in het pand blijft wonen, rekening worden gehouden met de waardedrukkende invloed van zelfbewoning, waardoor de waarde in het economische verkeer lager is dan de waarde in vrije staat. De hoogte van de waardedrukkende invloed van zelfbewoning vormt regelmatig een geschilpunt tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst. Belastingplichtigen nemen veelal het standpunt in dat uitgegaan moet worden van de waarde bij onderhandse verkoop in verhuurde staat waarvoor zij de vuistregel van 60% van de waarde vrij hanteren. Hierdoor komt de waarde bij overbrenging vaak te liggen onder de boekwaarde, zodat de overbrenging tot verliesneming leidt. Wordt daarna het pand verkocht voor de waarde in vrije staat, dan is de daaruit voortvloeiende winst onbelast omdat zij in privé is behaald. De Belastingdienst neemt het standpunt in dat voor de bepaling van de waarde bij de overbrenging naar het privé-vermogen een vergelijking moet worden gemaakt met het geval waarin een huurder het door hem gehuurde pand koopt. Op grond van marktgegevens is de waarde dan te stellen op circa 90% van de waarde in vrije staat. Bij de Hoge Raad is thans een aantal procedures aanhangig over de wijze waarop feitelijk invulling gegeven moet worden aan het in de jurisprudentie ontwikkelde waarderingsvoorschrift. Indien de uitkomst van deze procedures daartoe aanleiding geven, zal ik mij beraden op eventuele regelgeving terzake.

Stijgende huizenprijzen hebben invloed op de belastingopbrengsten.

Deze invloed leidt tot plussen en minnen. Zo hebben bijvoorbeeld hogere verkoopprijzen een positief effect op de overdrachtsbelasting, terwijl hogere hypothecaire financieringslasten een negatief effect sorteren op de inkomstenbelasting. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal eerst op termijn duidelijk worden of er sprake is van een positief of negatief saldo van deze plussen en minnen.

Deel: ' Antwoord kamervragen waarde in bewoonde staat van woningen '
Lees ook