Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over het werven van verplegend personeel in het buitenland
Gemaakt: 18-4-2000 tijd: 11:

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 17 april 2000

Onderwerp:
Kamervragen

Tijdens het ordedebat van 11 april jl. verzocht mevrouw Kant (SP) of ik maatregelen wil nemen tegen het werven van verplegend personeel uit landen die zelf met schaarste kampen.

Tevens verzocht zij mij of ik kan antwoorden op haar schriftelijke vragen van 11 april jl. De antwoorden op de schriftelijke vragen zijn heden aan u toegezonden. Bij deze beantwoording is tevens het antwoord op bovenvermelde vraag meegenomen.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 april 2000

Onderwerp:
Kamervragen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer mevrouw Kant (SP) over de inzet van buitenlandse verpleegkundigen (2990009710).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Antwoorden op kamervragen van mevrouw Kant over de inzet van buitenlandse verpleegkundigen. (2990009710)

Vraag 1:
Herinnert u zich uw uitspraak tijdens het mondelinge vragenuur van 4 april jl. dat binnenkort een gedragscode van kracht wordt die het mogelijk maakt tijdelijk soelaas te bieden als er in Nederland geen gediplomeerde verpleegkundigen te krijgen zijn voor werving van buitenlandse verpleegkundigen? Antwoord: Ja

Vraag 2 tot en met 6

2
Betekent dit dat, voordat een dergelijke gedragscode van kracht wordt, alles op alles gezet moet worden om gebruik te maken van het in Nederland aanwezige arbeidspotentieel?
3
Klopt het dat van de 200.000 geregistreerde verpleegkundigen er 73.000 niet aan het werk zijn in de zorgsector, en dat deze mensen via het BIG-register zijn te achterhalen? 2)
4
Bent u bereid om net als in het onderwijs een traject op te zetten om deze mensen aan te schrijven, bijscholing te bieden en te bemiddelen voor een baan in de zorg? Zo ja, kunt u hierbij gebruik maken van het BIG-register?
5
Bent u bereid gelijktijdig te onderzoeken waarom deze verpleegkundigen thans niet werkzaam zijn in de zorg en zonodig passende maatregelen te nemen?
6
Bent u bereid het van kracht worden van de gedragscode op te houden en dus de werving van tijdelijke buitenlandse verpleegkundigen stop te zetten, en in plaats daarvan een traject tot werving van herintreders in gang te zetten en hierin flink te investeren?
Antwoord:
Het aantal werknemers in de zorg stijgt gemiddeld per jaar met ongeveer netto 20.000. Deze netto toename is het saldo van ongeveer 45.000 uittreders en 65.000 intreders. Van deze intreders zijn naar schatting ca 23.000 herintreders. (Arbeid in de zorgsector, Integrerend OSA-rapport 1999 blz. 68). De mate dat in personeelsbehoefte in de zorg door herintreders wordt voorzien is dus aanzienlijk.
Het aantal werknemers in de zorgsector zal ook de komende decennia verder groeien. Tegen de achtergrond van de algehele krapte op de arbeidsmarkt is het daarom zaak om blijvend oog te houden op de inspanningen die worden gedaan om werknemers te werven. Met u ben ik dus van mening dat alles op alles moet worden gezet om gebruik te maken van het in Nederland aanwezige arbeidspotentieel. Uit onderzoek blijken twee andere ontwikkelingen in de zorg vooral aandacht te vragen: het hoge ziekteverzuim en de terugloop in de opleidingen. Daarom zijn maatregelen die er op gericht zijn deze ontwikkelingen te keren in het Convenant Arbeidsmarkt Zorg besproken en concreet in het Meerjarig Beleidskader en het Jaarplan 2000 vastgelegd. Naast deze twee speerpunten is vorig jaar met partners in het CAZ eveneens besloten een campagne op te zetten om het onbenutte arbeidspotentieel te benaderen. Daartoe is het nodig beter inzicht te hebben in dit potentieel en hoe we deze groep het best kunnen benaderen. Het traceren van deze groep is echter niet eenvoudig.

Zo zijn bijvoorbeeld in het BIG-register alleen verpleegkundigen geregistreerd. Verzorgenden zijn er niet in opgenomen. Bovendien heeft niet iedereen met een opleiding als verpleegkundige zich ingeschreven en geeft het register niet aan of iemand al dan niet is gestopt met werken. Kortom, het BIG-register geeft slechts beperkte informatie.

Daarom is vorig jaar een onderzoek gestart met als doel het vaststellen van de omvang en samenstelling van het onbenut arbeidspotentieel voor de zorgsector en de voorwaarden waaronder men bereid is weer in de zorgsector te gaan werken. De onderzoekers maken daarbij o.a. gebruik van het BIG-register en het "slapersbestand" bij het PGGM. Naar verwachting is het onderzoek in sepetember a.s. afgerond.

Met de resultaten van het onderzoek in de hand zal de campagne verder vorm worden gegeven. Een dergelijke campagne vereist een wel een grondige opzet wil deze succes hebben. Het gaat niet alleen om het aanschrijven van de doelgroep, maar ook het vervolgtraject moet goed zijn verzorgd.

Zoals u bekend behoort binnen de kaders van wet- en regelgeving uiteindelijk de werving van personeel, ook die uit het buitenland, tot de verantwoordelijkheid van de instellingen. De instellingen zijn voor het overgrote deel private rechtspersonen. De formele bevoegdheid van het Kabinet beperkt zich in deze tot adequate toepassing van de regels zoals die gelden voor alle werkgevers die buitenlands personeel willen werven. Daarnaast geldt dat personen met de voor de uitoefening van een beroep in de zorgsector geëigende diploma’s zich kunnen laten inschrijven in het BIG register en op basis van deze registratie hun vak uitoefenen.

Ik zie het overeenkomen van een gedragscode met sociale partners over de werving van buitenlandse werknemers als een poging te voorkomen dat wordt geworven in landen buiten de EU die zelf tekorten van werknemers hebben. Ik verwacht dat sociale partners met mij van mening zijn dat dit een kwestie van fatsoen is. Ik verwacht dan ook dat het aangaan van deze gedragscode met sociale partners op korte termijn kan worden gerealiseerd en verwacht aldus dat van de kant van de instellingen op vrijwillige basis aan de intenties van deze gedragscode wordt meegewerkt.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Kamervragen werven verplegend personeel buitenland '
Lees ook