Ministerie EZ persbericht


WIJZIGING VAN VERZEKERINGSPOLISSEN IN VERBAND MET HET MILLENNIUMPROBLEEMDatum: 28-06-1999

De leden van de Tweede Kamer Leers en Wijn (beiden CDA) hebben aan de Ministers van Economische Zaken en van Financiën op 8 juni 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Hebt u bij de beantwoording van de schriftelijke vragen 1) over de wijziging van verzekeringspolissen in verband met het
millenniumprobleem alleen gebaseerd op de informatie van het Verbond van Verzekeraars? Welke andere informatiebronnen zijn nog door u geraadpleegd?

2 Waar baseert u uw conclusie op dat in beginsel op verzekeraar de bewijslast rust om aannemelijk te maken dat de schade had kunnen worden voorkomen als in het clausuleblad datum gerelateerde storingen nadrukkelijk wordt aangeven dat verzekerde dat moet bewijzen en dat hij daarnaast verplicht is opgave te doen van alle door hem getroffen maatregelen. Leidt het niet kunnen overleggen van een
zorgplichtdossier tot het uitsluiten van schadevergoeding ? Deelt u de mening dat de inhoud van de zorgplicht door verzekeraar nader zou moeten worden omschreven opdat achteraf een objectieve beoordeling kan plaatsvinden of men aan het gestelde heeft voldaan.

3 Door het Verbond van Verzekeraars is aangegeven dat ca 25% van de Nederlandse Verzekeraars een eigen beleid wordt gevoerd ten aanzien van de wijze waarop wordt omgegaan met schades als gevolg van het millenniumprobleem. Kan aangegeven worden wat dit 'eigen beleid' inhoudt? Kan het hierbij om nog grotere uitsluitingen gaan? Staat de evt. door deze verzekeraars uit te keren bedragen dan los van het genoemde 'vangnet' van f 1 miljard?

4 Wat wordt verstaan onder 'catastrofale millenniumvoorvallen'? Is het niet zo dat in principe alle zakelijke polissen, groot of klein, vallen onder het gecreëerde 'vangnet' van f 1 miljard, zoals ook blijkt uit de clausulebladen A,B en C en de daarin opgenomen zorgplichtclausules?

5 Hoe billijk is het dat een verzekerde die aan alle voorwaarden heeft voldaan en alle redelijkerwijs van hem te verwachten maatregelen heeft genomen om datum-gerelateerde schade te voorkomen, toch de kans loopt slechts beperkt schadeloos te worden gesteld. Is het gecreëerde vangnet ad f 1 miljard in uw ogen wel voldoende?

6 Hoe kijkt u aan tegen de constructie dat achteraf - pas nadat de millenniumherverzekeringsmaatschappij tot totale omvang van de evt. schade heeft vastgesteld en de betrokken verzekeringsmaatschappijen de hun toekomende bedragen hebben ontvangen - tot uitkering zal worden overgegaan? Hoe lang denkt u dat - gemiddelde genomen- verzekerden zullen moeten wachten op een evt. uitkering en acht u dit verantwoord?
----------
1) Aanhangsel Handelingen nr. 1350, Vergaderjaar 1998-1999

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft mede namens de minister van Financiën, drs. G. Zalm, deze vragen als volgt beantwoord.

1 Bij de beantwoording van de eerder gestelde vragen over deze kwestie is gebruik gemaakt van de expertise aanwezig bij, en de informatie afkomstig van, de ministeries van Financiën en van Economische Zaken, het Millennium Platform en het Verbond van Verzekeraars.

2 De conclusie dat de bewijslast om aannemelijk te maken dat de schade had kunnen worden voorkomen in beginsel op de verzekeraar rust, is gebaseerd op de tekst van het betrokken artikel in het aangehaalde clausuleblad. Daarin wordt namelijk (kort samengevat) vermeld dat onder bepaalde voorwaarden millenniumschade van de dekking is uitgesloten. Uitgaand van het algemeen geldend beginsel dat wie stelt, moet bewijzen, moet de conclusie luiden dat de verzekeraar de toepasselijkheid van de door hem gestipuleerde uitsluiting zal dienen te bewijzen.
Deze interpretatie wordt bevestigd door de zinsnede in het betrokken artikel dat verzekerde het tegendeel (van de door verzekeraar gestelde toepasselijkheid van de uitsluitingsgrond) kan bewijzen. Daar komt bij dat in de door het Verbond van Verzekeraars aan zijn leden aangeboden toelichting op het in de vragen vermelde clausuleblad, uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de verzekeraar feiten en omstandigheden moet bewijzen waaruit het zwaarwichtig vermoeden kan worden afgeleid dat een datumgerelateerde storing de oorzaak van de schade is, alsmede dat de verzekerde in zijn zorgplicht te kort is geschoten.

Het niet kunnen overleggen van een zorgplichtdossier zal zeker niet per definitie leiden tot uitsluiting van schadevergoeding. Ook via andere wegen (zoals gespreksverslagen en verklaringen van betrokkenen) kan de betrachte zorg aannemelijk worden gemaakt. Het wordt echter, juist in het belang van de verzekerde, zeer aangeraden (ook door het Millennium Platform) om de ondernomen acties te documenteren omdat reconstructie achteraf in het algemeen moeilijker is.

De zorgplicht voor zakelijke verzekerden is nader ingevuld door middel van een in juni 1999 door het Verbond van Verzekeraars en de organisaties van assurantietussenpersonen NVA en NBVA opgestelde brochure, getiteld Verzekering en millennium: uw zorgplicht als ondernemer bij het millenniumprobleem. In deze brochure worden adviezen gegeven met betrekking tot acties gericht op
millenniumbestendigheid van bedrijven. Die adviezen worden tevens in een checklist samengevat.

3 Het door een deel van de Nederlandse verzekeraars gevoerde eigen beleid houdt in dat de betrokken verzekeraars zich de vrijheid hebben voorbehouden om een eigen invulling te geven aan de wijze waarop zij dekking verlenen. Enerzijds kan dit inhouden dat geen enkele clausulering wordt toegepast, dan wel dat alleen een zorgplicht wordt vereist, zonder de dekkingsbeperking via het vangnet van de Nederlandse Millennium Herverzekeringsmaatschappij. Anderzijds komt het voor dat er voor bepaalde verzekeringssoorten verdergaande uitsluitingen worden gehanteerd dan die uit het advies van het Verbond van Verzekeraars.

De door de betreffende verzekeraars uit te keren bedragen staan inderdaad los van het vangnet van ( 1 miljard.

4 Onder catastrofale millenniumvoorvallen wordt verstaan storingen in of het uitvallen van de levering van gas, elektriciteit of water en het geheel of gedeeltelijk niet of niet goed functioneren van telecommunicatie- en transportmiddelen.
Het Verbond van Verzekeraars heeft aangegeven dat de volgende zakelijke verzekeringen (voor zover het millenniumschades betreft) onder de vangnetclausulering vallen:

- brand-, transport- en technische verzekeringen (alleen dekkingsbeperking met betrekking tot millenniumschade veroorzaakt door catastrofale millenniumvoorvallen);

- aansprakelijkheidsverzekeringen;

- bedrijfsschadeverzekeringen;

- verzekeringen tegen elektronica-, computer- en machinebreuk;
- agrarische verzekeringen (voorzover deze betrekking hebben op levende have en gewassen).

5 Het is inderdaad mogelijk dat een verzekerde die aan zijn zorgplicht heeft voldaan, toch slechts beperkt schadeloos wordt gesteld. Ik kan ten volle begrijpen dat dit in een concreet geval voor betrokkene moeilijk te aanvaarden zal zijn. Daar staat echter tegenover dat deze problematiek ook vanuit een andere invalshoek moet worden bezien. Alle verzekerden gezamenlijk zijn er immers geenszins bij gebaat wanneer de continuïteit van verzekeraars in gevaar komt, met als onwenselijk gevolg dat verzekeraars hun verplichtingen aan al hun verzekerden (ook de verplichtingen die niets uitstaande hebben met het millenniumprobleem) niet meer zouden kunnen nakomen. Met de onderhavige beleidslijn streven verzekeraars naar een evenwicht tussen de belangen van verzekerden enerzijds en het belang van de continuïteit van de verzekeringsbedrijfstak anderzijds.
De risicos die het millenniumprobleem met zich brengt zullen dus zowel door verzekerden als door verzekeraars gedragen moeten worden. De verzekerde kan deze risicos tot een minimum beperken door middel van een gedegen aanpak van het millenniumprobleem.
Of het bedrag van ( 1 miljard voldoende zal zijn om alle
millenniumschade te dekken is op dit moment niet te zeggen.

6 Volgens de regels van het schaderegelingsprotocol van de Nederlandse Millennium Herverzekeringsmaatschappij zal op 1 juli 2000 een tussenbalans worden opgemaakt waarna schaden kunnen worden afgehandeld en uitgekeerd. Op 1 januari 2001 zal mogelijk een aanvullende schade-uitkering volgen.

Naar verwachting zal er vooral sprake zijn van beperkte schaden. In die gevallen lijkt, gezien de onzekerheid over de totale omvang van de schade, een wachttijd van enkele maanden voor de schade-uitkering acceptabel. Waar het gaat om schaden waarbij de continuïteit van verzekerde ondernemingen acuut in gevaar komt, zou een wachttijd van een aantal maanden te lang kunnen zijn. Met name in het midden- en kleinbedrijf zouden dergelijke gevallen zich kunnen voordoen. Ik heb het Verbond van Verzekeraars daarom gevraagd aan deze kwestie verdere aandacht te besteden.Ministerie van Economische Zaken
Aan deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

Deel: ' Antwoord kamervragen wijziging polissen i.v.m millennium '
Lees ook