Ministerie van Algemene Zaken

M I N I S T E R I E V A N A L G E M E N E Z A K E N

Kabinet van de Minister-President

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 21 2500 EA DEN HAAG

Kenmerk: 01M411892 's-Gravenhage, 22 augustus 2001

Hierbij doe ik u toekomen het antwoord op de vragen van het lid van uw Kamer, de heer W.T. de Boer (GroenLinks), mij toegezonden met uw brief d.d. 7 augustus 2001.

De MINISTER-PRESIDENT, Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

Postbus 20001 - 2500 EA 's-Gravenhage - Binnenhof 20 - Tel. (070) 356 41 00 - Fax (070) 356 46 83

- 2 -

M I N I S T E R I E V A N A L G E M E N E Z A K E N

Kabinet van de Minister-President

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag

Kenmerk : 01M411892 's-Gravenhage, 22 augustus 2001

Hierbij doe ik u afschrift toekomen van mijn brief van heden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De MINISTER-PRESIDENT, Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

Ministerie van Algemene Zaken - Binnenhof 20 - Postbus 20001 - 2500 EA 's-Gravenhage

- 3 -


1.
Herinnert u zich onze gedachtewisseling tijdens de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer op 21 en 22 november 2000 over het onderwerp "externe advisering"?


2.
Herinnert u zich de door de GroenLinks-fractie geformuleerde voorstellen en een breed ondersteunde motie op dit punt?


3.
Herinnert u zich dat deze motie is aangehouden op grond van een door u toegezegde notitie van de hand van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën?


4.
Aangenomen dat deze notitie inmiddels wel is geschreven en vastgesteld, wanneer is deze aan de Staten-Generaal toegestuurd?


5.
Als dit onverhoopt nog niet is gebeurd, waarom niet?


6.
Kunt u zeggen of en wanneer de notitie dan wel het licht zal zien?

Ministerie van Algemene Zaken - Binnenhof 20 - Postbus 20001 - 2500 EA 's-Gravenhage

- 4 -

Antwoord op de vragen van de heer W.T. de Boer (GroenLinks) d.d. 7 augustus 20011. Ja.2. Ja.3. Ja.


4-6 De notitie van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën is nagenoeg gereed. Het opstellen van de notitie heeft meer overleg en bijgevolg meer tijd gevergd dan aanvankelijk werd voorzien. De notitie zal uiterlijk op Prinsjesdag aan de beide Kamers der Staten-Generaal worden aangeboden.

Ministerie van Algemene Zaken - Binnenhof 20 - Postbus 20001 - 2500 EA 's-Gravenhage
Deel: ' Antwoord Kok op vragen GroenLinks over 'externe advisering' '
Lees ook