Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Sub-Sahara Afrika

Afdeling Westelijk Afrika

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 3 december 1999
Kenmerk 1629/99
Blad 1/3
Bijlage(n) 1
Betreft Beantwoording vragen van het lid Karimi

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 29 november 1999, kenmerk 2990003440, waarbij gevoegd waren de door het lid Karimi overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Antwoord van mevrouw Herfkens, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking op vragen van het lid Karimi

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de verslechterende situatie en de toename van geweld in de Niger delta?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Wat heeft u tot nu toe gedaan om de situatie van de plaatselijke bevolking, die leidt onder de gevolgen van de oliewinningactiviteiten, te verbeteren? Heeft u inmiddels actie ondernomen, als toegezegd in de beantwoording van kamervragen over dit onderwerp, om een onafhankelijk onderzoek naar de milieuproblematiek in de Niger delta te bevorderen?

Antwoord

De problematiek in de Niger- delta werd op Nederlands initiatief op de agenda van de EU geplaatst. Europese aandacht voor de Delta heeft inmiddels geleid tot een z.g. "quick start programme" van de Europese Commissie gericht op kleinschalige projecten op het gebied van armoedebestrijding en de vermindering van sociale spanning en crises. Het EU-programma heeft een omvang van Euro 21 mln.

Aan de VN (UNDP) is gevraagd naar de mogelijkheid van een onafhankelijk onderzoek naar de milieuproblematiek.

Vraag 3

Ziet u mogelijkheden om door het toelaten van Nigeria op de themalijst voor milieu iets te doen aan de grote milieuproblemen in de Niger delta? Zo neen, waarom niet? Welke mogelijkheden ziet u wél weggelegd voor Nederland om de milieuproblematiek in de Niger delta aan te pakken?

Vraag 4

Ziet u mogelijkheden om door het toelaten van Nigeria op de themalijst Mensenrechten, Vredesopbouw en Goed Bestuur, ondersteuning te geven in de vorm van training aan politie, justitie en ambtenaren en opbouw van het maatschappelijk middenveld, opdat er betere controle kan komen opde gevolgen van de oliewinning en er gewerkt kan worden aan een rechtvaardiger verdeling van de opbrengsten? Zo nee, waarom niet? Welke mogelijkheden ziet u wel weggelegd voor Nederland om de sociale problematiek in de Niger delta aan te pakken?

Antwoord 3 en 4

Bilaterale steun van de Nederlandse regering via toelating van Nigeria tot respectievelijk de themalijst Mensenrechten, Vredesopbouw en Goed Bestuur en de themalijst Milieu wordt niet overwogen. De problematiek in de Niger-delta wordt aan de orde gesteld in EU-verband en in multilateraal kader. Ik ben bereid ook te onderzoeken of de Wereldbank bij de ontwikkeling van het gebied betrokken kan worden.

De Ambassade in Abuja beschikt vanaf 2000 overigens over een budget (NLG 500.000,-) voor activiteiten via particuliere kanalen op het gebied van mensenrechten in Nigeria.

Deel: ' Antwoord minister Herfkens op vragen Karimi over Niger-delta '
Lees ook