Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DN. 996655
datum
07-12-1999

onderwerp
Vragen van het lid der Tweede Kamer, Poppe, inzake de hofjacht.(TRC 1999/5078)
doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen het antwoord op de vragen, gesteld door de heer Poppe (SP), over de hofjacht.


Ja


De Koninklijke Marechaussee en de Divisie Koninklijke & Diplomatieke Beveiliging zien toe op de veiligheid van leden van het Koninklijk Huis. De regiopolitie is zonodig betrokken bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid in relatie tot de jacht op het Loo. De inzet, waarop gedoeld wordt, maakt deel uit van de reguliere werkzaamheden en wordt derhalve niet apart begroot.

3 en 6 Neen, deze informatie is onjuist. Na het afschot worden in de regel de ingewanden van het geschoten dier verwijderd. De organen (milt, hart, lever en nieren) worden met het oog op een eventuele post-mortem keuring als zijnde identificeerbaar bij het karkas gehouden.

4 en 5 De op het Loo geschoten wilde zwijnen worden aan een poelier geleverd. Levering die plaatsvindt aan restaurants en kleinhandelaren (waaronder poeliers binnen het segment van de detailhandel) valt onder het toezicht van de Inspectie Waren & Veterinaire Zaken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het uitvoeren van post-mortem keuringen bij wilde zwijnen maakt geen deel uit van het toezicht. Geschoten wilde zwijnen die worden aangeboden aan een op grond van de Richtlijn EG/92.45 erkende vrijwild-verwerkingsinrichting worden gekeurd door de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees.

up

datum
07-12-1999

kenmerk
DN. 996655

bijlage
Overzicht examenresultaten

7
Er wordt bij de proeve van bekwaamheid geschoten op een mechanisch voortbewogen schijf welke een, op ware grootte afgebeelde, van rechts naar links lopende keiler voorstelt. De baan van de lopende keiler passeert een pad van 6 meter breedte in een tijdsbestek van 1.8 tot 2.0 seconde. Dit betekent een snelheid van circa 10 km per uur. Een snelheid van 60 km per uur wordt door een wild zwijn op de Veluwe, voor zover mij bekend, niet gehaald. De eisen van het zwartwildbrevet acht ik toereikend.

8
Ik ben niet voornemens het huidige beleid ten aanzien van de regelgeving voor afschot van zwartwild inhoudelijk aan te passen bij de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet.

9
Neen, circa twee derde deel van het aantal kandidaten slaagt tijdens de eerste schiet-oefening. Geaggregeerde overzichten van de examenresultaten treft u bijgaand aan. De Rijksgecommiteerde ziet toe op het verloop van het examen en doet daarvan verslag.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber

Bijlage:
De bijlage 'Overzicht examenresultaten' is niet elektronisch beschikbaar.


Deel: ' Antwoord ministerie Landbouw op kamervragen SP over hofjacht '
Lees ook