Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DN. 996652
datum
07-12-1999

onderwerp
KamervragenTRC 1999/5574
doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen gesteld door het lid Poppe (SP) inzake een surplus aan dieren in dierentuinen.


Ja.

2, 4 en 6 Ten aanzien van de betrokken Nederlandse dierentuinen heeft de Algemene Inspectie-dienst geen concrete aanwijzingen dat structurele wantoestanden, waarnaar u verwijst, voorkomen. Het artikel "surplus in de dierentuin?" betrof met name dierentuinen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) en de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). Aanvullend op de algemene wettelijke vereisten op grond van soortbescherming en dierenwelzijn, hebben deze organisaties verdere eigen gedragsregels en normen opgesteld. De NVD of de EAZA-dierentuinen wisselen onderling (surplus)dieren uit, mede in het kader van wetenschappelijk begeleide fokprogramma's. De EAZA-normen staan de leden geen verkoop toe van dieren aan dierenhandelaren. Het laten ontstaan en vervolgens doden van overtollige dieren vind ik in principe ongewenst. Waar mogelijk dient het ontstaan van overtollige dieren te worden voorkomen. Het is mogelijk dat het doden van surplusdieren niet geheel valt uit te sluiten ondanks zorgvuldige fokprogramma's en inspanningen om goede huisvesting te vinden voor surplusdieren. Dat is op grond van huidig regelgeving niet verboden. Ter invulling van artikel 43 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren zullen de situaties worden beschreven waarin dieren mogen worden gedood. Daarbij zal mede aandacht aan surplusdieren worden besteed.

up

datum
07-12-1999

kenmerk
DN. 996652

bijlage

3
In maart 1999 is de Europese richtlijn "betreffende het houden van wilde dieren in dierentuinen" vastgesteld. Het doel van deze richtlijn is "de bescherming van wilde dieren en de instandhouding van de biodiversiteit door ervoor te zorgen dat de lidstaten maatregelen aannemen inzake vergunningen voor en de inspectie van dierentuinen in de Gemeenschap, waarbij de rol die dierentuinen vervullen bij het behoud van de biologische diversiteit wordt versterkt". De richtlijn geeft daarbij als overweging aan dat een aantal verenigingen, zoals de EAZA, richtsnoeren voor dieren in dierentuinen hebben opgesteld, die in voorkomend geval als leidraad zouden kunnen dienen voor de formulering en vaststelling van nationale normen. Op 9 april 2002 dient Nederland de nodige wettelijke bepalingen in werking te laten treden. De dierentuinen hebben dan nog 1 jaar de tijd om aan de regels te voldoen. In het kader van deze richtlijn zal worden nagegaan welke maatregelen kunnen of moeten worden genomen. Vanuit het oogpunt van behoud van biologische diversiteit zal genetische vervuiling van soorten zoveel mogelijk dienen te worden voorkomen. In de fokprogramma's waarin de onder 2 genoemde dierentuinen participeren is dit ook vastgelegd.

5
Aan betrokken dierentuinen zijn ontheffingen verleend voor het onder zich houden van beschermde diersoorten. Op grond van voorwaarden bij deze ontheffingen dienen dierentuinen regelmatige rapportages in te dienen van de aanwezige beschermde dieren en diersoorten en de opgetreden veranderingen. Doel van deze rapportages is controle mogelijk te maken op handelsstromen en overdracht van beschermde dieren. De betrokken dierentuinen voeren, op grond van de EAZA-normen, voorzover mogelijk, onderzoek uit naar de doodsoorzaak van de dieren. Vanuit de overheid worden controles uitgevoerd als er vermoedens van overtreding zijn of bij vermoedens van dierziekten. In het kader van de implementatie van de Europese richtlijn (zie antwoord vraag 3) zullen de registratievereisten nader worden beoordeeld.

7
Ja; op overdracht en handel van beschermde dieren vindt, afhankelijk van de beschermings-status en het wettelijk regime waar de betrokken soort onder valt, toezicht plaats middels een vergunningen- en ontheffingensysteem.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


Deel: ' Antwoord ministerie Landbouw op vragen over dierentuinen '
Lees ook