Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.590 bergingsspecialisten
Gemaakt: 11-2-2000 tijd: 11:44

3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

10 februari 2000

Hierbij doe ik u, mede namens de Minister van Economische Zaken, toekomen de antwoorden op de vragen gesteld door het lid Leers over bergingsspecialisten.

1. Is er ten behoeve van het Incidentmanagement bij personenauto's (de zgn. bergingsregeling) een overeenkomst afgesloten tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Verbond van Verzekeraars en de Stichting Incident Management, over o.a. de oprichting en exploitatie (incl. prijsafspraken) van het Centraal Meldpunt Incidentmanagement (CMI) zonder dat de bergers zelf daarbij betrokken zijn geweest?

Ja, er bestaat een "Overeenkomst inzake incident management bij personenauto's" tussen mijn ministerie, het Verbond van Verzekeraars en de Stichting Incident Management Nederland. Deze bevat kwaliteitseisen (gelijk aan die welke de Vereniging van Bergingsspecialisten aan haar leden stelt) en een regeling voor het afdekken van de financiële risico's verbonden aan het wegslepen van niet-verzekerde auto's).

Deze overeenkomst is een implementatie van het besluit "Beleidsregels incident management Rijkswaterstaat". Dit besluit heeft de gebruikelijke inspraakprocedures doorlopen (inspraakpunt Verkeer en Waterstaat). Bij de totstandkoming zijn vele partijen betrokken geweest, inclusief de bergingsbedrijven.

2. Zo ja, waarom is deze regeling niet aan de Tweede Kamer voorgelegd en waarom doet u het in de antwoorden op de eerder gestelde vragen voorkomen alsof de invulling van de nieuwe bergingsregeling alleen de verantwoordelijkheid is van de betrokken partijen, te weten de bergingsbedrijven en het CMI? Kunt u een meer precieze omschrijving geven van de verantwoordelijkheden en bemoeienis van het Rijk?

De invoering van incident management op het HWN is al jaren onderdeel van het beleid van mijn ministerie en als zodanig aan de Tweede Kamer voorgelegd tijdens de jaarlijkse behandeling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport.

De regelingen op het gebied van incidentmanagement zijn door mij vastgelegd in het besluit "Beleidsregels incident management Rijkswaterstaat" en gepubliceerd in Staatscourant 89, de dato 11 mei 1999.

De uitwerking van de beleidsregels voor wat betreft artikel 3 is vastgelegd in de "Overeenkomst inzake Incident Management bij personenauto's" tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-generaal Rijkswaterstaat, Verbond van Verzekeraars en Stichting Incident Management Nederland.

Hoe de verzekeraars en alarmcentrales bij deze overeenkomst aan hun verplichtingen voldoen is in beginsel hun zaak. Dit geldt ook voor de vraag met welke bergingsspecialisten en tegen welke vergoeding zij bergingen laten verrichten; dat betreft hun bedrijfsvoering, net als de vraag van wie en tegen welke prijs zij een kantoorpand huren, of van wie en tegen welke prijs zij een computersysteem laten opzetten.

Natuurlijk zijn de verzekeraars en alarmcentrales verplicht zich bij die uitvoering te houden aan de vigerende wetgeving, zoals de Mededingingswet. In dat kader hebben zij op 30 maart 1999 de goedkeuring van de Nederlandse Mede-dingingsautoriteit gekregen voor hun "Bergingsregeling Incident Management". Aan deze goedkeuring heeft de Mededingingsautoriteit op 7 december 1999 een rapportageplicht verbonden (NMa-zaak 269).

3. Welke wegen vallen onder de werkingssfeer van de regeling (alleen A-wegen of ook het onderliggende wegennet)?

De "Bergingsregeling Incident Management" geldt voor het gehele wegennet.

NB De "Beleidsregels incident management Rijkswaterstaat" gelden alleen voor de Rijkswegen.

4. Welke alarmcentrales vallen onder de stichting? Mag de Stichting met haar meldingen aan de niet aangesloten alarmcentrales - en de daaraan gelieerde bergingsbedrijven - voorbijgaan? Wordt hiermee niet de indruk gewekt dat de Stichting Incident Management over alle zgn. eerste bergingen uitsluitend bevoegdheid heeft, terwijl dit in feite niet zo is?

Bij de Stichting Incident Management Nederland zijn aangesloten:

Coöperatieve Omnicare Reishulp U.A.

Dutch International Mobility Assistance B.V.

Elvia Assistance B.V.

EuroCross International Holding B.V.

Schade alarmcentrale "S.A.S" B.V.

Nederlandse Hulpverleningsorganisatie-SOS

Onderlinge Verzekering Maatschappij ZLM U.A.

VHD Facilitair B.V.

Voor het overige verwijs in naar mijn antwoord op het tweede deel van vraag 2.

5. Hoe staat het thans met de aanbestedingen? Is een indicatie te geven van het aantal bezwaren dat hiertegen is aangetekend? Hoe wordt met deze bezwaren omgegaan? Is het waar dat de beroepscommissie geen hoorzittingen heeft gehouden? Hoe is de beroepscommissie samengesteld?

Onder verwijzing naar mijn antwoord op het tweede deel van vraag 2 en eerdere kamervragen over dit onderwerp, beschouw ik eventuele conflicten omtrent de aanbestedingsprocedure als in wezen civiele geschillen, die tot de bevoegdheden van de burgerlijke rechter behoren. Ik heb daarom geen informatie over het vóórkomen van of de aantallen geschillen. Ik verwijs u voor deze vragen naar de Stichting Incident Management.

De beroepscommissie heeft geen hoorzittingen gehouden en heeft uit drie leden bestaan. Eén namens de Vereniging van Bergingsspecialisten, één namens de Stichting Incident Management Nederland en een onafhankelijk voorzitter.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Netelenbos op kamervragen over bergingsspecialisten '
Lees ook