Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG

Directie Personenverkeer, Migratie en Consulaire Zaken

Afdeling Consulair-Maatschappelijke Zaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

Datum 12 juli 1999
Kenmerk DPC/CM/tm
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft Beantwoording vragen van de leden

Rehwinkel en Koenders over de inreisbeperking

voor HIV-geïnfecteerden in de VS
C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 29 juni 1999, kenmerk 2989915270, waarbij gevoegd waren de door de leden Rehwinkel en Koenders overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Antwoorden van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van de leden Rehwinkel en Koenders.

Vraag 1.

Bent u op de hoogte van het feit dat de Nederlander M. van M. maandag 21 juni jl. op het vliegveld van Washington D.C. de toegang tot de Verenigde Staten is geweigerd vanwege het feit dat hij aids-patiënt is?

Antwoord

Door berichtgeving in de media en de gestelde kamervragen ben ik inmiddels op de hoogte van het feit dat de heer M. van M. de toegang tot de Verenigde Staten is geweigerd. De Nederlandse ambassade te Washington was niet bekend met deze zaak. De Amerikaanse autoriteiten doen namelijk in geval van een weigering tot toelating tot de VS geen mededeling aan de ambassade of de consulaten van de betrokken landen. Dit heeft te maken met privacy-aspecten.

Nederlanders die naar de VS reizen kunnen een visum aanvragen of gebruik maken van het "visa waiver program". Dit laatste houdt in dat onderdanen van bepaalde landen (waaronder Nederland) reizend met bepaalde luchtvaartmaatschappijen (o.a. KLM/Northwest) zonder visum kunnen worden toegelaten tot de VS. Deze reizigers dienen echter voor binnenkomst in de VS (in het vliegtuig) een waiver-formulier in te vullen. Dit formulier bevat een groot aantal vragen, ondermeer de vraag of er sprake is van een "communicable disease". Indien de vraag met "ja" wordt beantwoord, kan de toegang tot de VS worden ontzegd.

De reizigers die geen gebruik maken van dit "visa waiver program" dienen een visum aan te vragen bij de Amerikaanse ambassade of het Amerikaanseconsulaat-generaal en deze vragen reeds op het visumaanvraagformulier te beantwoorden.

Het Amerikaanse consulaat-generaal te Amsterdam heeft meegedeeld dat de heer M. van M. op een "visa waiver program" naar de VS is gereisd. Hij heeft na de weigering tot toelating tot de VS contact opgenomen met het Amerikaanse consulaat-generaal te Amsterdam. Hij heeft inmiddels een visumaanvraag ingediend, die thans nog in behandeling is.

Vraag 2.

Hebben u en uw voorgangers er in de afgelopen 10 jaar 1) bij de Amerikaanse autoriteiten op aangedrongen om deze inreisbeperking voor seropositieven op te heffen?

Antwoord

De Nederlandse regering heeft deze problematiek in de afgelopen jaren in internationaal overleg, waaraan ook de VS deelnam, herhaaldelijk aan de orde gesteld.

Vraag 3.

Bent u bereid om, gezien de weigering om de heer Van M. toegang te verlenen tot de Verenigde Staten, bij de Amerikaanse autoriteiten aan te dringen op intrekking van de inreisbeperking voor HIV-geïnfecteerden?

Antwoord

Op grond van de Immigration and Naturalisation Act van 1952 kan buitenlanders die een "gevaarlijke besmettelijke ziekte" hebben, de toegang tot de VS worden ontzegd. Een HIV-infectie behoort tot de lijst van deze gevaarlijke besmettelijke ziekten. Hoewel de Nederlandse regering de weigering tot toelating tot de VS van personen die aan Aids lijden of besmet zijn met het HIV-virus, betreurt, ben ik van mening dat bespreking van dit onderwerp in internationale verband de voorkeur heeft, aangezien een actie van één land naar aanleiding van een individueel geval weinig resultaat zal opleveren.


1) In 1989 heeft zich een vergelijkbaar incident voorgedaan, zie Aanhangsel Handelingen nr. 704, Vergaderjaar 1989-1990.

Deel: ' Antwoord op kamervragen inreisbeperking aids-patient tot VS '
Lees ook