Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 16 augustus 1999 Behandeld: Both/. Buisman Kenmerk DEU-438/99 Telefoon: 3485209
Blad /1 Fax: 3485329
Bijlage(n)
Betreft Vragen van de Leden Valk en Koenders over mogelijke mensenrechtenschendingen tegen Roma in Kosovo

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer, d.d.20 juli 1999, kenmerk 2989916350, waarbij gevoegd waren de door de Leden Valk en Koenders, overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Justitie, als bijlage dezes ons antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Antwoorden van mevrouw Herfkens, Minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Justitie op de vragen van de Kamerleden Valk en Koenders

Vraag 1:

Heeft u kennisgenomen van de door het European Roma Rights Centre geuite berichten over etnische zuiveringen in Kosovo, waarvan de Roma het slachtoffer zijn?

Antwoord

Ja.

Vraag 2:

Hoe beoordeelt u de berichten en over welke andere informatie beschikt u waar het gaat om mensenrechtenschendingen tegen Roma in Kosovo?

Antwoord

Deze berichten zijn zorgwekkend. Zij corresponderen met andere informatie waarover wij beschikken, met name het bijgevoegde rapport van UNHCR en de OVSE over de positie van etnische minderheden in Kosovo.

Vraag 3:

Bent u bereid zich in te spannen voor aanvullende, effectieve bescherming van de Kosovaarse Roma door met name KFOR, maar ook door de UNHCR, de OVSE en de Raad van Europa? Zo ja, welke maatregelen stelt u voor?

Antwoord

Eén van de hoofdtaken van KFOR, waaraan Nederland substantieel bijdraagt, is het creëren van een veiligeomgeving om de terugkeer van vluchtelingen enontheemden mogelijk te maken. Daarbij hoort hethandhaven van openbare orde en veiligheid. KFOR vervult deze taak binnen de beschikbare middelen en capaciteiten en zonder aanziens des persoons. Daarnaast is begonnen met de stationering van een internationale politiemissie, die wordt geleid door het tijdelijke VN-bestuur in Kosovo (UNMIK). Deze politiemacht zal een belangrijke rol spelen in handhaving van de openbare orde.

Nederland heeft recentelijk in een belangrijke behoeftevan UNMIK voorzien door USD 5 miljoen beschikbaar te stellen voor urgente salarisbetalingen aan lokaal personeel, met name in de gezondheidszorg. Vanuit deze Nederlandse bijdrage is een bedrag van USD 250.000 gereserveerd voor het media-programma van de OVSE-pijler van UNMIK. Lokale media die door dit programma worden gefinancierd zijn begonnen met het uitzenden van verzoenende boodschappen die naar verwachting zullen bijdragen aan verzoening tussen de etnische gemeenschappen in Kosovo.

Nederland heeft tijdens de donorconferentie van 28 juli USD 15 miljoen aan additionele ondersteuning toegezegd aan de gezamenlijke VN-instellingen. Een belangrijk deel van dit geld komt ten goede aan UNHCR, dat hulp verleent aan vluchtelingen en ontheemden in en om Kosovo. UNHCR streeft ernaar om, op basis van haar eigen mandaat en verantwoordelijkheid, een zo adequaat mogelijke bescherming te bieden aan alle vluchtelingen in en om Kosovo.

De Regering volgt de ontwikkelingen nauwlettend en ziet uit naar de voorstellen die mogelijk zullen resulteren uit de missie van de Raad van Europa en de OVSE-ODIHR van 26 juli tot en met 2 augustus.

Vraag 4:

Welke opvangmogelijkheden zijn er op dit moment voor Roma die Kosovo zijn ontvlucht?

Antwoord

Hoewel vele Roma Kosovo zijn ontvlucht, met name naar de overige delen van de FRJ, heeft UNHCR aangegeven de Roma zoveel mogelijk binnen Kosovo zelf te willen beschermen. Zo is een tentenkamp ingericht bij Obilic voor Roma die zich tot op heden in zorgwekkende omstandigheden in Kosovo Polje bevonden. UNHCR werkt niet gaarne mee aan evacuatie buiten Kosovo, omdat zulks zou kunnen worden uitgelegd als medeplichtigheid aan etnische zuiveringen.

De opvang van staatswege door Servië van de Roma die in deze FRJ-republiek hun toevlucht hebben gezocht, laat te wensen over. Overigens is dit ook in belangrijke mate het geval bij de opvang van staatswege van etnisch-Servische vluchtelingen uit Kosovo. Roma-kinderen zijn voor zover bekend uitgesloten van het reguliere Servische onderwijs. Nederland zal bepleiten dat in de humanitaire hulpprogramma's van UNHCR en de Rode Kruis familie de opvang van Roma in Servië een specifiek aandachtspunt zal zijn.

Vraag 5:

Bent u bereid zich in te spannen voor een nadrukkelijke aandacht voor de Roma in bilaterale en multilaterale ontwikkelings-en steunplannen voor Zuid-Oost-Europa?

Antwoord

Nederland heeft in internationale fora als de Raad van Europa, de OVSE en in EU-verband steeds aangedrongen op verbetering van de positie van de Roma, o.a. via gerichte steunprogramma's. Deze beleidslijn zal worden voortgezet. Zowel vanuit MATRA- als
Ontwikkelingssamenwerkingsfondsen wordt een toenemend aantal activiteiten gefinancierd gericht op verbetering van de positie van Roma in Midden- en Oost- Europa. Met name het werk van de Special Group on the Roma/Gypsies van de Raad van Europa zal verder door Nederland worden ondersteund onder meer door het ter beschikking stellen van een Roma-coòrdinator.

Deel: ' Antwoord op kamervragen over acties tegen Roma in Kosovo '
Lees ook