irecteuren uitgesteld

Ministerie van Financiën

Samenvatting:

Uitstelbrief inzake kamervragen van mevrouw Van Vroonhoven-Kok over BTW-heffing voor directeuren.

de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Datum

Uw brief (Kenmerk)

Ons kenmerk

10 juli 2002

2010211720

DGB 2002-03765

Onderwerp

Vragen van het lid van de tweede Kamer der Staten-Generaal, mevrouw Van Vroonhoven-Kok, over BTW-heffing voor directeuren.

Geachte heer Weisglas,

Het is niet mogelijk de vragen van mevrouw Van Vroonhoven-Kok inzake bovengenoemd onderwerp binnen de gestelde termijn te beantwoorden aangezien het gesprek over dit onderwerp met het bedrijfsleven nog niet is afgerond. Ik zal u de antwoorden zo spoedig mogelijk na de afronding doen toekomen.

Hoogachtend,

DE STAATSECRETARIS VAN FINANCIËN,

W. Bos.

Zoekwoorden:

Deel: ' Antwoord op kamervragen over BTW-heffing voor directeuren uitgesteld '
Lees ook