Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG

directie Azië en Oceanië

afdeling Zuidoost-Azië

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 3 november 1999
Kenmerk DAO/ZO-99/433
Blad /1
Betreft Vragen van het lid Koenders en Santi (PvdA) over geweld tussen christenen en moslims op de Molukken.

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer van 15 oktober 1999, kenmerk 2990001030, waarbij gevoegd waren de door de leden Koenders en Santi overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U in bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van de leden Koenders en Santi.

Vraag 1

Is in de afgelopen periode in de Molukken het geweld tussen christenen en moslims opgelaaid? Zijn extra soldaten gestuurd? Heeft hun komst geen matigende invloed gehad?

Antwoord

Het geweld tussen christen en moslims is na een korte onderbreking sinds de ernstige rellen eind juli opnieuw toegenomen. De gewelddadigheden beperken zich niet tot een bepaald deel van de Molukken. De tegenstellingen zijn dermate groot dat gewelddadigheden zich overal kunnen voordoen. De ontplooiing van extra legereenheden heeft hierdoor slechts beperkt succes gehad. Bovendien speelt een rol dat individuele soldaten moeite blijken te hebben neutraliteit te bewaren bij de grotendeels religieus getinte gewelddadigheden.

Vraag 2

Hoe analyseert u de huidige situatie en de risico's mede in het licht van de a.s. keuze voor een president en berichten met betrekking tot vermeende overbrenging van milities uit Java?

Antwoord

In antwoord op eerdere vragen constateerde ik reeds dat de oude, vreedzame coëxistentie tussen christenen en moslims op de Molukken in een ernstige crisis is geraakt en dat verzoening een proces van lange adem zal zijn. De berichten dat de gewelddadigheden tussen de geloofsgemeenschappen zouden zijn uitgelokt door criminele provocateurs van buitenaf zijn niet nieuw. Al langer sluimerende spanningen tussen de bevolkingsgroepen, voor een belangrijk deel terug te voeren op veranderde getalsverhoudingen onderling en onevenredige participatie in economische en bestuurlijke activiteiten, zouden hierdoor tot een uitbarsting zijn gekomen.

Voor herstel van vrede en veiligheid op de Molukken kan het aantreden van de nieuwe regering onder leiding van president Wahid van bijzonder belang zijn. Zijn eerste uitspraken over de provinciesen zijn bemiddelende rol bij het bezoek van een Molukse missie uit Nederland geven hoop dat Indonesië daadwerkelijk wil bijdragen aan verzoening in de Molukken. President Wahid heeft vice-president Megawati opgedragen de problemen op de Molukken (en op Irian Jaya) met prioriteit ter hand te nemen.

De Nederlandse regering zal initiatieven gericht op herstel van vrede en veiligheid op de Molukken waar mogelijk ondersteunen.

Vraag 3

Op welke wijze wordt het probleem in internationaal verband besproken? Welke initiatieven neemt Nederland in dat verband? Welke contacten bestaan hierover tussen de EU en Indonesië?

Antwoord

De ontwikkelingen op de Molukken hebben de voortdurende aandacht van de Nederlandse regering. Vanaf de eerste rellen in januari 1999 heeft Nederland bilateraal en in EU-verband initiatief genomen. Ik wijs op bilaterale gesprekken met voormalig collega Alatas op 29 maart en 21 september jl. alsmede op verzoek van Nederland ondernomen diplomatieke acties van de EU in Jakarta. In mijn brief van
20 september heb ik de Kamer in detail geïnformeerd over de Nederlandse diplomatieke acties terzake.

Vraag 4

Wat is de stand van zaken met betrekking tot UNDP en de noodhulp aan de Molukken?

Antwoord

De voor een groot deel door Nederland gefinancierde humanitaire hulp via het VN-Ontwikkelingsprogramma liep tot eind september. De Nederlandse fondsen zijn voornamelijk besteed aan voedselhulp. Op dit moment bevindt zich een assessment missie van UNDP op de Molukken. De missie bekijkt of meer noodhulp noodzakelijk is en ook wat na de noodhulpfase de behoeften zullen zijn. Daarbij wordt vooral gedacht aan wederopbouwhulp en verzoeningsactiviteiten.

Deel: ' Antwoord op kamervragen over geweld op de Molukken '
Lees ook