expostbus51


Ministerie van Economische Zaken


Gokautomaten in casino's

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 009
Datum: 13-01-1999

GOKAUTOMATEN IN CASINO.S

Het lid van de Tweede Kamer De Wit (SP) heeft aan de Staatssecretaris van Justitie op 3 december 1998 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Hebt u kennisgenomen van de uitspraken van het Landelijk Steunpunt Verslavingspreventie en de stichting Anonieme Gokkers en Omgeving Gokkers over de gokautomaten in de Holland Casino.s?1)

2 Kunt u aangeven of en zo ja, in welke mate het totale aanbod van kansspelautomaten in Holland Casino.s is toegenomen?

3 Is het bericht waar dat nieuwe speelzalen worden gebouwd in Utrecht en Enschede? Deelt u de mening dat dit in strijd is met het standpunt van het vorige kabinet zoals verwoord in de Nota Kansspelen Herijkt?2)

4 Acht u de uitbreiding van het aanbod van kansspelautomaten in Holland Casino.s van de afgelopen jaren noodzakelijk en zo ja, op grond van welke feiten ten aanzien van de vraag naar kansspelen bent u deze mening toegedaan?

5 Bent u bereid maatregelen te nemen om het grote aanbod van kansspelautomaten in Holland Casino.s terug te draaien? Zo neen, kunt u garanderen dat het maximumaanbod van kansspelautomaten in Holland Casino.s nu is bereikt?

6 Wat vindt u van het bericht dat driekwart van de mensen die hulp vragen zijn gokverslaving heeft opgelopen achter de kansspelautomaat?

7 Acht u het denkbaar dat de uitbreiding van het aanbod van kansspelautomaten in combinatie met reclame-uitingen van Holland Casino.s leidt tot een toenemende vraag en dus tot meer gokverslaving dan wel risicogedrag?

8 Kunt u aangeven wanneer het evaluatie-onderzoek naar de in het kader van het anti-verslavingsbeleid genomen maatregelen gereed zal zijn?

---------------


1) Algemeen Dagblad, 27 november jl.
2) Nota Kansspelen Herijkt, Kamerstuk 24 557, nr. 1.


1 Ja.

2 Het spelaanbod van Holland Casino wordt afgestemd op de vraag naar legale kansspelen. Het casinoconcept wordt hierbij bewaakt, hetgeen onder meer betekent dat er een evenwichtige verhouding moet bestaan tussen tafelspelen en speelautomaten. Ultimo 1996 stonden bij Holland Casino 225 speeltafels opgesteld, in 1997, 245 en in december 1998 stonden er 284 speeltafels. Het aanbod van speelautomaten is in deze zelfde periode relatief minder toegenomen: in 1996 2378, in 1997 2629 en eind 1998 2885 speelautomaten. Dit betekent dat de tafelspelen met zo.n 26% zijn toegenomen, tegen 21% toename bij de speelautomaten.

3 Het bericht dat er nieuwe speelzalen gebouwd (gaan) worden in Utrecht (bouw in Utrecht is nog niet van start gegaan) en Enschede is correct. Bij beschikkingen van 1 en 15 december 1993 zijn de gemeenten Utrecht en Enschede door de toenmalige Staatssecretaris van Justitie en door de toenmalige Minister van Economische Zaken aangewezen als gemeenten waarvoor ingevolge de Beschikking casinospelen vergunning is verleend tot het organiseren van een speelcasino. Met de aanwijzing van de gemeenten Utrecht en Enschede is het aantal casino.s al in 1993 gemaximeerd op het aantal van twaalf.

De vestigingen van Holland Casino in Enschede en Utrecht vallen onder de 12 vestigingen die zijn aangegeven in de nota .Kansspelen herijkt. (TK1995-1996, 24 557, nr.2) waarin het kabinetsbeleid op het gebied van kansspelen voor de komende jaren is neergelegd en welke op 12 juni
1996 met de Tweede Kamer is besproken (TK 1995-1996, 24 557, nr.15). De bouw van een vestigingen van Holland Casino in Enschede, en straks in Utrecht, strookt dus met dit kabinetsbeleid.

4 en 5 Ten aanzien van casinospelen wordt een tweesporenbeleid gevolgd, waarbij enerzijds tegen illegaal aanbod wordt opgetreden en anderzijds Holland Casino tracht te voorzien in de bestaande behoefte aan dit soort spelen. Om een reëel alternatief te kunnen blijven bieden voor de illegale casino.s, dienen de legale casino.s een aantrekkelijk aanbod te verzorgen, dat zich aan de vraag aanpast. Bovenstaande leidt tot aanpassingen in het spelaanbod, zoals invoering van speelautomaten. Dit laatste betekent onder meer dat Holland Casino voor een adequate vervulling van haar opdracht een spelaanbod moet hebben dat ook op piekmomenten zoveel mogelijk bereikbaar is voor bezoekers.
Onderzoek onder bezoekers wees, volgens Holland Casino, uit dat zij ontevreden waren over de mogelijkheid om van het productaanbod gebruik te maken, met name in de weekeinden. Ondanks het beperkte aantal uren dat de capaciteit ten volle wordt benut, is Holland Casino daarom toch overgegaan tot uitbreiding. Tafelspelen worden door meerdere personen tegelijk benut, waardoor dit aanbod absoluut gezien beperkt kon blijven. Bij speelautomaten zijn de aantallen groter, omdat deze op enig moment slechts door één bezoeker te bespelen zijn.

6 Dit bericht is gebaseerd op een VNG-rapport en een onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant (gerapporteerd aan TK; TK 1993-1994, 22684, nr.9) . Uit deze onderzoeken blijkt dat bedoelde driekwart van de mensen die hulp vroegen betrekking had op kansspelautomaten die stonden opgesteld in de horecagelegenheden en in de speelautomatenhallen. Dit betekent uiteraard niet dat zich geen problemen zouden (kunnen) voordoen in de speelgelegenheden van Holland Casino. Als onderdeel van het preventiebeleid dat Holland Casino voert in samenwerking met Jellinek Consultancy is daarom sinds een jaar een landelijk geautomatiseerd monitoring systeem opgezet dat in nazorg voorziet en waarmee trends kunnen worden bewaakt. Binnen dit systeem worden de spelinteresses van bezoekers met een entreeverbod of bezoekbeperking verwerkt. Hieruit blijkt geen oververtegenwoordiging van probleemspelers die uitsluitend zijn geïnteresseerd in het spelen op kansspelautomaten.

7. Holland Casino biedt, met inachtneming van uitvoerige regelgeving, legale speelgelegenheden met eerlijk spel, die veilig en attractief zijn en in de behoefte van grote en kleine spelers voorzien. Het bestaan en de attractiviteit van de legale casino.s dienen onder de aandacht van het publiek te worden gebracht, wil Holland Casino de gegeven opdracht effectief en efficiënt kunnen uitvoeren. Daarbij houdt Holland Casino zich aan een specifieke reclamecode die van toepassing is naast de algemeen geldende zelfregulering. Verder toetst het College van toezicht op de kansspelen of Holland Casino zich houdt aan de wettelijke voorschriften. Dat de genoemde combinatie zou leiden tot een toenemende vraag en tot meer gokverslaving lijkt, mede gezien de antwoorden op bovenstaande vragen, dan ook niet voor de hand liggen.

8 Holland Casino voert thans in het kader van het anti-verslavingsbeleid een aantal nieuwe maatregelen door, die gericht zijn op het uitbreiden en verbeteren van het monitoren van risico-spelers (zie ook antwoord op vraag 6). Daarnaast heeft Holland Casino het initiatief genomen structureel samen te werken met verslavingsdeskundigen in de zogeheten beleidsgroep kansspelverslaving. Het in de nota .Kansspelen herijkt. aangekondigde evaluatie-onderzoek geeft pas een goed beeld indien de effecten van het bovenstaande ook kunnen worden onderzocht. Hierover zullen de Minister van VWS en de Staatssecretaris van Justitie de bovengenoemde beleidsgroep om advies vragen. Overigens merk ik op dat in het genoemde artikel uit het Algemeen Dagblad door de heer Bes van de Jellinek-kliniek wordt gesteld dat Holland Casino op dit punt op de goede weg is.

Deel: ' Antwoord op kamervragen over gokautomaten in casino's '
Lees ook