Ministerie van Financiën


https://www.minfin.nl

MINFIN: Kosten van de EU-uitbreiding

PERSBERICHTNR. 01/217 Den Haag 23 juli 2001

ANTWOORDEN VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN EN DE STAATSSECRETARIS VAN

BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET LID WEISGLAS VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN

GENERAAL OVER DE KOSTEN VAN DE EU-UITBREIDING

VRAGEN


1
Is het waar dat de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken de recente berekeningen over de kosten van de EU-uitbreiding die onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën zijn gemaakt, afwijst?


2
Zo, ja is dat gebeurd omdat de staatssecretaris lagere cijfers (op papier)wil, om de publieke opinie ten aanzien van de EU-uitbreiding niet negatief te beïnvloeden?


3
Zo nee, wat is dan de reden dat deze cijfers door de staatssecretaris zijn verworpen?


4
Wat zijn de meest recente cijfers wat betreft de kosten van de EU-uitbreiding, zoals deze in opdracht van het ministerie van Financiën zijn opgesteld?


5
Wat betekenen deze cijfers voor de Nederlandse bijdragen aan de EU, los van komende wijzigingen inzake de structuurfondsen en het gemeenschappelijke landbouwbeleid?

Haagsche Courant, d.d. 9 juli jl.

Antwoorden

Antwoord op de vragen 1, 2 en3
De Interdepartementale Beleidsonderzoeken (IBOs) over het landbouwbeleid en het structuurbeleid met bijbehorende kabinetsreacties zijn nog niet gereed. Er vindt overleg plaats tussen betrokken bewindslieden met het oog op afronding van de kabinetsreacties. Van afwijzing of verwerping is geen sprake.

Antwoord op de vragen 4 en 5
Naar thans voorzien, zullen de kabinetsreacties op de bedoelde IBOs in augustus worden afgerond. Het kabinet zal daarop de IBO-rapporten en zijn standpunt aangaande de uitkomsten van de onderzoeken naar de Kamer sturen. Daarbij zal aandacht worden gegeven aan de totale geraamde kosten en het aandeel van Nederland daarin.

23 jul 01 15:42

Deel: ' Antwoord op Kamervragen over kosten van uitbreiding EU '
Lees ook