expostbus51


Ministerie van Economische Zaken


Inspraak bij overheidsplannen benzine

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 007
Datum: 13-01-1999

OVERLEG BENZINEMAATSCHAPPIJEN

Het lid van de Tweede Kamer Leers (CDA) heeft aan de Minister van Economische Zaken op 17 december 1998 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Is het waar dat de exploitanten van tankstations en horecagelegenheden langs de rijkswegen het overleg met de overheid hebben gestaakt? 1)

2 Klopt de bewering dat er 'een gebrek aan inspraak is bij de overheidsplannen om de concurrentie tussen tankstations te vergroten' en dat 'behalve een hoorzitting er niet naar hun mening is gevraagd.? Zo neen, waarom niet?

3 Kan aangegeven worden wat de regering heeft gedaan om de betrokkenen exploitanten van tankstations en horeca bedrijven, te betrekken bij de plannen van het kabinet?

4 Wat gaat u doen om het overleg met deze belanghebbende weer 'vlot' te trekken?

----------------


1) Algemeen Dagblad, 16 december jl.

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heef mede namens de minister van Verkeer en Waterstaat, T. Netelenbos, deze vragen als volgt beantwoord.


1 Het artikel in het Algemeen Dagblad van 16 december jl. refereert aan het opheffen van het zogenoemde Gebruikersoverleg hoofdwegennet. Dit is een overleg onder voorzitterschap van de ANWB dat in 1996 werd ingesteld als platform voor overleg tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat en diverse bij het hoofdwegennet betrokken partijen. Bij het platform zijn naast koepelorganisaties van wegrestaurants en oliemaatschappijen ook een aantal maatschappelijke en belangenorganisaties, als Veilig Verkeer Nederland, Transport en Logistiek Nederland, betrokken. Het gebruikersoverleg heeft zoals het krantenbericht meldt, besloten zichzelf op te heffen. Reden hiervoor was het gebrek aan relevante onderwerpen, die in dit overleg besproken dienden te worden. Directe aanleiding was het feit, dat ook voor de MDW-werkgroep benzinemarkt dit overleg niet het juiste gremium is voor overleg met de branche. In dit overleg hebben zoals hierboven aangegeven immers ook partijen zitting, die niet direct belanghebbende zijn bij dit MDW-project. Bovendien heeft een aantal andere partijen, die wel direct belanghebbend zij bij dit MDW-project geen zitting in dit overleg. Dit omdat zij nog niet langs het hoofdwegennet zijn gevestigd.

2, 3 en 4. Naast de - in vraag 2- genoemde hoorzitting van marktpartijen wordt op regelmatige basis door de MDW-werkgroep overleg gevoerd met individuele bij deze MDW-operatie betrokken partijen. Zoals in het u op 16-7-1998 toegezonden implementatieplan (Kamerstukken II, 1997/98, 24036 nr. 109) voor de maatregelen in het kader van de MDW-aanpak van de benzineverkoop langs het hoofdwegennet staat gemeld, is binnen de implementatie ook nog een uitvoerige consultatie van het veld voorzien. Bij deze consultatie zullen ook de deelnemers aan het bovengenoemde gebruikersoverleg, die direct belanghebbende zijn bij deze MDW-operatie ruim in de gelegenheid worden gesteld hun visie naar voren te brengen.

Deel: ' Antwoord op kamervragen over overheidsplannen benzine '
Lees ook