expostbus51


Ministerie van Financien


https://www.minfin.nl

FINANCIEN: FISCALE STEUNMAATREGELEN

PERSBERICHTNR. 99-014 Den Haag 18 januari 1999

ANTWOORDEN VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN OP VRAGEN VAN HET LID

VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL DE VRIES OVER SPECIFIEKE

FISCALE STEUNMAATREGELEN

VRAGEN:


1.

Wat zijn de uitkomsten van het op 1 december 1998 in Brussel gehouden overleg over de mededeling van de Europese Commissie van 11 november 1998, waarin is vastgelegd dat specifieke fiscale steunmaatregelen die beperkt blijven tot bepaalde sectoren of groepen bedrijven, uit den boze zijn?

2.

Kunt u meedelen welke consequenties dit kan hebben voor de Nederlandse fiscale regelgeving en welke specifieke regelgeving mogelijk voor een toetsing door de Europese Commissie in aanmerking komt?

3.

Bent u van mening dat, als een generieke fiscale maatregel achteraf wordt aangemerkt als verboden staatssteun, men het behaalde fiscale voordeel niet zou moeten terug hoeven te betalen, omdat het de zorgplicht is van de wetgever om te voorkomen dat zijn wetgeving niet in strijd is met het
EG-recht?

ANTWOORDEN:


1.

De mededeling van de Commissie werd ter kennisgeving geagendeerd op de Ecofin Raad op 1
december 1998 en door de Raad voor kennisgeving aangenomen .

2.

De mededeling bevat een correcte weergave van het bestaande beleid en jurisprudentie ten aanzien
van de artikelen 92 en 93 EG-Verdrag m.b.t. de fiscaliteit. De mededeling bevat geen nieuwe
elementen . Zij is indicatief en niet limitatief. Voor elk concreet geval zal de Commissie rekening
houden met alle specifieke omstandigheden. Met de mededeling wordt nogmaals benadrukt dat bij de
vormgeving van nieuwe fiscale regelgeving rekening moet worden gehouden met de bestaande
staatssteunregels. Bij de vormgeving van nieuwe Nederlandse fiscale regelgeving vindt al geruime
tijd een duidelijke toetsing aan de staatssteunregels plaats.

3.

Een generieke fiscale maatregel kwalificeert niet als staatssteun . De fiscale maatregel dient
specifiek of selectief te zijn, in die zin dat zij bepaalde ondernemingen of bepaalde producties
begunstigt, wil de maatregel staatssteun opleveren. Indien de Commissie besluit dat een dergelijke
specifieke of selectieve fiscale maatregel van een lidstaat in strijd is met de staatssteunregels dan is
de lidstaat verplicht om de reeds verstrekte steun terug te vorderen. Dit is slechts anders als de
terugvordering zelf in strijd is met een fundamenteel beginsel van het Gemeenschapsrecht, in het
bijzonder het gerechtvaardigd vertrouwen op basis van handelingen van de Commissie . Het staat de
lidstaat uiteraard vrij om een beslissing van de Commissie aan te vechten voor het Europese Hof van
Justitie.

Woordvoerder: mw. E.A. Hijink
Tel.nr.: 070 - 342 8229


19 jan 99 15:23

Deel: ' Antwoord op kamervragen over specifieke fiscale steun '
Lees ook