Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DO. 993768
datum
09-11-1999

onderwerp
Kamervragen van het lid Poppe (SP) over vliegveld Terlet (TRC 1999/3506) doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door het Tweede-Kamerlid Poppe (SP) over het vliegveld Terlet (ingezonden 20 september 1999). Voor de beantwoording van de vragen 2, 4 en 5 is op grond van artikel 23 van de Wet Verzelfstandiging Staatsbosbeheer van de zijde van Staatsbosbeheer informatie aangeleverd.


Ja.


Ja. Staatsbosbeheer voert onderhandelingen om het huidige huurcontract van de 400 hectare grote Terletse Heide met de Stichting Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet (SNZT) om te zetten in een 50-jarig erfpachtcontract en de opstallen die in eigendom zijn aan genoemde stichting te verkopen. De condities die aan de erfpacht en verkoop zijn verbonden (en overigens reeds golden) zijn:
* De oppervlakte aan landingsstrips mag niet toenemen. Verleggen is onder voorwaarden bespreekbaar. Verharden van de banen is uitgesloten.

* Er mag geen uitbreiding plaatsvinden van gebouwen. Onderhoud of vervanging is toegestaan.

3
Nee. Terlet ligt langs de A-50 en is bereikbaar via de afslag Schaarsbergen. Er is één (doodlopende) toegangsweg. Gevlogen wordt er van landingsstrips in de periode
1 april - 1 oktober. In weekenden met mooi weer treedt soms op de parkeerplaats en de toegangsweg verkeersoverlast op. Het gebruik trekt geen verkeer dieper de Veluwe in en leidt niet tot druk op de aangrenzende bos- en natuurgebieden.

4
Nee. Er wordt extensief gejaagd op zwartwild, indien dit vanuit de gebruikersfunctie noodzakelijk is. SNZT is nu nog jachtverhuurder. In de nieuwe erfpachtovereenkomst wordt het jachtrecht aan Staatsbosbeheer gehouden. Staatsbosbeheer zal in de lijn met zijn beleid ("nee-tenzij") handelen.

5
Ja. Niet slechts Natuurmonumenten, maar ook Staatsbosbeheer is er voorstander van om het zweefvliegveld Terlet verder bij de Ecologische Hoofdstructuur te betrekken. Van structureel overleg met maatschappelijke organisaties voor natuurbehoud om eventuele alternatieve bestemmingen voor het terrein te onderzoeken is geen sprake geweest. Hiervoor was geen aanleiding omdat Staatsbosbeheer binnen de contractafspraken met het Ministerie van LNV de huidige natuurdoelen voor de Terletse Heide invult.

Staatsbosbeheer heeft zich bereid verklaard in relatie tot alternatieve bestemming en locaties te overleggen met relevante partners als SNZT, provincie, gemeenten en de Ministeries van Verkeer en Waterstaat en LNV. Voor Staatsbosbeheer zullen in zijn besluitvorming de bestaande verplichtingen en gewekte verwachtingen met SNZT met de mogelijke consequenties een deel van de afweging zijn.

Ik heb Staatsbosbeheer bereid gevonden in afwachting van voornoemd overleg de ingezette wijzigingen ten aanzien van het huurcontract en de verkoop van de opstallen voorlopig aan te houden.

6
De verlenging van het contract staat los van het streven lokale vliegactiviteiten te verminderen of te bundelen. Het vigerende Structuurschema Burgerluchtvaart (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) doet over eventuele bundeling / vermindering van lokale vlieg-activiteiten ten aanzien van Terlet geen uitspraak. De optie verplaatsing, bijvoorbeeld naar Teuge, is in de regio niet nieuw. Uit informatie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt dat zweefvliegactiviteiten op Teuge ondergeschikt zijn aan het gebruik van het reguliere motorverkeer, dat de zweefvliegcapaciteit alsmede de beschikbare ruimte op Teuge ontoereikend zijn en dat verplaatsing van de motoractiviteiten van Terlet mogelijk een conflict geven met de vastgestelde geluidzone van Teuge.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


Deel: ' Antwoord op kamervragen over vliegveld Terlet '
Lees ook