Ministerie van DefensieKamervragen en antwoorden


de kinderclub "Subs"

13-07-2001

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Van Bommel inzake de werving voor de kinderclub "Subs"

1. Kent u het bericht Marine jaagt op jeugd? (AD 14 juni jl.)

1.Ja.

2. Waarom richt de afdeling werving en selectie van de Koninklijke Marine de aandacht al op 12-jarigen terwijl jongeren pas op 17-jarige leeftijd voor een opleiding bij de krijgsmacht in aanmerking komen?

De krijgsmacht, en dus ook de Koninklijke marine werft, haar personeel in de leeftijdsgroep van zeventien tot en met dertig jaar (m/v). Personeelsadvertenties, voorlichtingsfilms en wervingsactiviteiten, bij voorbeeld tijdens manifestaties als Open dagen, Vlootdagen en de Megafestatie, zijn specifiek op deze doelgroep gericht. Dat neemt niet weg dat deze openbare uitingen in de praktijk een bredere leeftijdsgroep kunnen bereiken.
Los hiervan ervaart de krijgsmacht een ruime belangstelling van tal van jongeren beneden de zeventien jaar. Zij vragen uit eigen beweging, bijvoorbeeld uit persoonlijke interesse of voor een spreekbeurt, om informatie. Zowel bij de Koninklijke landmacht als bij de marine zijn hiervoor speciale voorlichtingsprogrammas ontwikkeld. Bij de marine is de club Subs is in het leven geroepen om in deze informatiebehoefte te voorzien. Subs heeft derhalve een voorlichtingsdoelstelling en is niet bedoeld voor werving.

3. Hoeveel kinderen hebben zich inmiddels als lid gemeld bij de kinderclub Subs?

Inmiddels hebben zo´n 3800 jongeren zich uit eigen beweging als lid bij de club Subs aangemeld. Overigens heeft de recente publiciteit over de club de afgelopen maand geleid tot een substantiële stijging van het ledental.

4. Bent u van mening dat kinderen van 12 jaar de achterliggende bedoeling van de jeugdclub Subs, te weten het werven en selecteren van rekruten voor de krijgsmacht, kunnen doorzien? Zo ja, waarop baseert u dat? Zo nee, waarom vindt u een dergelijke werkwijze, gezien de jonge leeftijd waarop de Marine mikt, wel verantwoord?

Zoals gezegd is Subs niet gericht op het werven en selecteren van rekruten, maar op voorlichting. Jongeren beneden de zeventien jaar, die reageren op reguliere wervingsuitingen, worden gewezen op het feit dat zij nog te jong zijn om te mogen solliciteren. Voor het verkrijgen van informatie over de Koninklijke marine worden zij tegelijkertijd verwezen naar de defensie-internetsite en Subs. De belangstellende leden van de club Subs ontvangen een informatiepakket over mogelijkheden om dienst te nemen bij de Koninklijke marine zodra zij de voor sollicitatie gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

5. Welke samenwerking met de Belastingdienst streeft Defensie na om jongeren al op 12-jarige leeftijd te kunnen benaderen? Is er over die samenwerking afstemming geweest met de Registratiekamer om overtreding van bepalingen inzake de privacy te voorkomen?

Er is geen samenwerking tussen de Belastingdienst en Defensie om jongeren al op 12-jarige leeftijd te benaderen. De samenwerking op personeelsvoorzieningsgebied tussen de Belastingdienst en andere instellingen, zoals bijvoorbeeld politie en Defensie, betreft deelname aan een klantenraad om Direct Marketing activiteiten te professionaliseren.

6. Worden opleidingen bij Defensie lichter gemaakt omdat deze momenteel onredelijk zwaar zijn of is dit slechts bedoeld om meer jongeren de eindstreep van de opleiding te laten halen?

Zoals onder meer aangegeven in mijn brief verbetering personeelsvoorziening krijgsmacht van 7 juni jl. (TK 26.900, nr. 38), worden de initiële opleidingen aangepast om het opleidingsverloop terug te dringen.

7. Deelt u de mening dat ook de oprichting van Subs geen uitkomst zal bieden om het wervingsprobleem het hoofd te bieden en dat uiteindelijk het ambitieniveau van de krijgsmacht ter discussie zal moeten worden gesteld?

In de hierboven genoemde brief van 7 juni jl. heb ik tal van maatregelen aangekondigd als oplossing voor het achterblijven van de wervingsresultaten. Vooralsnog is er geen aanleiding het ambitieniveau van Defensie bij te stellen.

Deel: ' Antwoord op kamervragen over werving voor kinderclub 'Subs' '
Lees ook