expostbus51


Ministerie van Economische Zaken


https://www.minez.nl

Zuid-Koreaanse scheepswerven

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 010
Datum: 15-01-1999

ZUID-KOREAANSE SCHEEPSWERVEN

De leden van de Tweede Kamer Blok en Voûte Droste (beiden VVD) hebben aan de ministers van Economische Zaken en van Financiën op 27 november
1998 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Is het waar dat Zuid Koreaanse scheepswerven steun van het IMF gebruiken om nieuwbouworders onder de kostprijs aan te trekken? 1)

2 Zo ja, wat is de exacte vorm waarin de steun van het IMF wordt gebruikt door Zuid Koreaanse scheepswerven?

3 Zo ja, wat is de consequentie van de IMF steun aan Zuid Korea voor de Nederlandse scheepsbouwsector?

4 Zo ja, bent u bereid initiatieven te ontplooien om een eind te maken aan concurrentievervalsing voor de Nederlandse scheepsbouwsector door gebruik van IMF middelen?

----------------------


1) Het Financieele Dagblad, 26 november jl.

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft mede namens de minister van Financiën, drs. G. Zalm deze vragen als volgt beantwoord.


1 Tot op heden is niet aangetoond dat er sprake is van onterechte subsidiëring van de Koreaanse scheepsbouwindustrie met gebruik van de gelden van het IMF.
Ook zelf geeft Korea binnen fora als de OESO stellig aan dat zij geen subsidies aan scheepswerven verstrekt en dat zij zich volledig houdt aan de relevante akkoorden.

Voor het IMF is het niet mogelijk om volledige zekerheid te krijgen over de aanwending van het aan Korea ter beschikking gestelde vermogen. Wel moet worden opgemerkt dat het geld van het IMF wordt overgemaakt naar de centrale bank van Korea. In principe vinden geen .transfers. van de centrale bank naar de overheid plaats (ook niet voor een jaarlijkse winstafdracht zoals verleden jaar wel het geval is geweest). Deze bank zet vervolgens de IMF-gelden in ten behoeve van de aanvulling van de eigen reserves.
Naast directe subsidie bestaat ook de mogelijkheid dat banken zogenoemde .rescue loans. verstrekken aan scheepswerven. Dit zijn leningen die worden verstrekt aan bedrijven die in financieringsproblemen verkeren, doch in drie tot vier jaar zouden kunnen herstellen. De Banking Supervisory Authority stelt eisen aan het verstrekken van dergelijke leningen (banken moeten de leningen schriftelijk melden, voortgangsrapportages uitbrengen en dergelijke). Medio 1998 waren er 11 bedrijven die dergelijke leningen ontvingen, geen daarvan was een scheepswerf.

Overigens is het juist dat de prijzen van de Zuid Koreaanse scheepswerven de laatste tijd opvallend laag zijn.

Dit zou kunnen worden veroorzaakt door zowel de sterke devaluatie van de Won (sinds januari 1997 is de Won ten opzichte van de US $ met 40% gedaald) als het feit dat de werven dringend om werk verlegen zitten en hun prijszetting daarop aanpassen.

2 n.v.t.

3 n.v.t.

4 Ik streef naar een level playing field voor de Nederlandse scheepsbouwindustrie, niet alleen met betrekking tot mogelijke Koreaanse steun maar wereldwijd.
Mijn voorkeur gaat daarbij vooralsnog uit naar de spoedige inwerkingtreding van het OESO-scheepsbouwakkoord.

Deel: ' Antwoord op kamervragen over Zd-Koreaanse scheepswerven '
Lees ook