expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: .CROSS BORDER LEASING.

PERSBERICHTNR. 99-062 Den Haag 19 maart 1999

ANTWOORDEN VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN MEDE NAMENS DE MINISTERS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER, VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN VERKEER EN WATERSTAAT OP VRAGEN VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL VERDRIK, VAN DER STEENHOVEN EN M.B. VOS OVER .CROSS BORDER LEASING.

VRAGEN:


1.

Is er sprake van een helder en eenduidig kabinetsstandpunt ten aanzien van het fenomeen .cross border leasing.?

2.

Deelt u de mening dat bij het cross border leasen op een oneigenlijke manier gebruik wordt gemaakt van belastingvoordelen? Gedogen diverse departementen deze ontwikkelingen stilzwijgend? Zo ja, deelt u de mening dat dit haaks staat op de inzet van de Staatssecretaris van Financiën om op te treden tegen oneigenlijke trucs met de Nederlandse fiscus?

3.

Wat is uw mening ten aanzien van het feit dat Nederland handig gebruik maakt van een zekere, en misschien tijdelijke, zwakte van de Amerikaanse overheid?

4.

Wat zijn de huidige en toekomstige, potentiële nadelige gevolgen van dit soort constructies? Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van de eigenaardige of oncontroleerbare eigendomsverhoudingen voor toekomstig beleid?
5.

Deelt u de inschatting dat de solvabiliteit van Nederlandse elektriciteitsproductiebedrijven door het cross border leasen vergroot wordt? Is dit een aanleiding om de vergoeding van de NMC-kosten, zoals aangekondigd in het Wijzigingsvoorstel van de Elektriciteitswet 1998, te verlagen?

6.

Zijn er werkelijk plannen om door middel van dergelijke constructies gemeentehuizen te verkopen?

7.

Deelt u de constatering dat het fenomeen crossleasen een stevige drempel kan aanbrengen voor nieuw beleid, vanwege hoge kosten die gemoeid zijn met noodzakelijke nieuwe contracten?

8.

Is de constatering juist dat Nederland voorop loopt in het opengooien van de markten?

9.

Deelt u de opvatting dat bij bijvoorbeeld het streekvervoer het in handen vallen van buitenlandse bedrijven kan leiden tot de ongewenste situatie dat beleidsmakers verstoken blijven van elementaire informatie? Wat denkt u hiertegen te doen?

ANTWOORDEN:


1.t/m 3.
Cross border leasing wordt - zo deze constructies al aantrekkelijk zijn - in beginsel door faciliteiten in de Amerikaanse belastingwetgeving aantrekkelijk gemaakt. Ongeveer vijf jaar geleden heeft het Nederlandse Ministerie van Financiën het Amerikaanse Ministerie van Financiën schriftelijk attent gemaakt op het bestaan van cross border leasing, daar het primair de taak van de Amerikaanse wetgever is om - indien zulks wenselijk wordt geacht - die faciliteiten zodanig aan te passen dat een einde wordt gemaakt aan de mogelijkheden. Op 11 maart 1999 hebben de Amerikaanse autoriteiten een .revenue ruling. gepubliceerd waarin het standpunt wordt ingenomen dat slechts onder bepaalde voorwaarden het belastingvoordeel dat dergelijke constructies aantrekkelijk maakt zal worden toegekend. Cross border lease constructies zijn noch in strijd met Amerikaanse, noch in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, zodat van gedogen geen sprake kan zijn.

4.

Cross border leasing heeft geen directe gevolgen voor het aandeelhouderschap. Voor de zeggenschap over het onroerend goed heeft het slechts gevolgen in het uiterste geval dat nutsbedrijven de verplichtingen (lease) niet kunnen nakomen of de terugkoopoptie niet gebruiken. De buitenlandse investeerder heeft hierbij in beginsel echter geen belang.

5.

De verhouding tussen eigen en vreemd vermogen kan door cross border lease veranderen. Tot nu toe leert de praktijk dat cross border lease de solvabiliteit, het weerstandsvermogen, van de Nederlandse onderneming over het algemeen versterkt. Dit komt doordat de inkomsten veelal worden aangewend ter aflossing van het vreemd vermogen. Overigens is cross border lease één van de manieren voor bedrijven om in te spelen op een zich liberaliserende markt. Hiermee heeft de overheid geen primaire bemoeienis. Naar onze mening dienen cross border lease constructies dan ook los gezien te worden van de bijdrage van de overheid aan de NMC-kosten. Indien echter bepaalde verplichtingen worden afgelost met de opbrengst uit cross border lease kan de omvang van de NMC daarmee afnemen.

6.

Voor zover bekend bestaan dergelijke plannen niet.

7.

Nee, ik onderschrijf deze constatering niet. Nieuwe contracten (investeringen) vallen immers buiten de bestaande cross border lease contracten. Indien het toch noodzakelijk is de bestaande contracten .open. te breken zijn daar wellicht hoge boetes (kosten) aan verbonden. Dit is voor beide partijen ongunstig en het ligt dan meer voor de hand het contract aan te passen. De vraag is echter of dit ooit nodig zal zijn gezien het feit dat met deze lease contracten zware eisen aan onderhoud en kwaliteit worden gewaarborgd.

8.

Nee, Nederland loopt niet voorop in het opengooien van de markten. Immers een aantal ons omringende landen is reeds verder geliberaliseerd. Voorbeelden hiervan zijn het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Bovendien wil Nederland nu besloten is tot liberalisering de voordelen die dit proces met zich meebrengt voortvarend ter hand nemen. Dit neemt niet weg dat voorzien is in een gefaseerde liberalisering van (voormalige) nutssectoren. Er is derhalve geen sprake van het opengooien van markten.

9.

Nee, deze opvatting deel ik niet. Informatiewensen van beleidsmakers dienen te worden opgenomen in de contractvoorwaarden in de relatie tussen de decentrale overheden en vervoerbedrijven. De mogelijkheid dat het streekvervoer in handen zou vallen van buitenlandse bedrijven is hiervoor niet relevant.

Woordvoerder: Mw. E.A. Hijink
Telefoonnummer: 070-342 8229 of 06-53 35 2906


19 mrt 99 16:44

Deel: ' Antwoord op Tweede-Kamervragen over Cross Border Leasing '
Lees ook