expostbus51


Ministerie van Financien


https://www.minfin.nl

FINANCIEN: OUD PAPIER

PERSBERICHTNR. 99/031 Den Haag 8 februari 1999

ANTWOORDEN VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN OP VRAGEN VAN HET LID

VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL MARIJNISSEN OVER BELASTING

VOOR VERENIGINGEN NA HET INZAMELEN VAN OUD PAPIER

VRAGEN:


1.

Hebt u kennisgenomen van het bericht dat de fiscus de Vogelvereniging Fauna Beuningen heeft aangeslagen voor inkomsten uit het ophalen van oud papier?

2.

Kunt u aangeven of dit algemeen nieuw beleid is of een initiatief van de Belastingdienst in Nijmegen?

3.

Is het u bekend dat duizenden sportclubs en andere verenigingen zich in leven houden met het ophalen van oud papier?

4.

Deelt u de mening dat een aanslag op deze inkomsten een regelrechte bedreiging is voor het voortbestaan van die verenigingen?

5.

Is het nog steeds zo dat u via de fiscaliteit een beter milieugedrag wil bevorderen?

6.

Is er bij het optreden van de Nijmeegse belastingdienst ook gedacht aan milieueffecten?

7.

Bent u bereid stappen te ondernemen zodat inkomsten uit oud papier van het verenigingsleven niet worden aangeslagen door de belastingdienst? Zo neen, waarom niet?

ANTWOORDEN:


1 t/m 7.
Ik heb kennis genomen van het bericht dat de fiscus de Vogelvereniging Fauna Beuningen zou hebben aangeslagen voor inkomsten uit oud papier. De Belastingdienst heeft aan deze vereniging een zogenoemd concept-verslag van een boekenonderzoek gezonden. Dit heeft overigens niet geleid tot het opleggen van aanslagen vennootschapsbelasting. In dit verband merk ik op dat ik reeds bezig ben om in een breder kader mogelijke knelpunten in deze sfeer te inventariseren. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de vennootschapsbelasting. Ik ben voornemens zonodig regelingen te treffen die recht doen aan de bijzondere situatie bij verenigingen en stichtingen en waarbij maatschappelijk ongewenste effecten worden voorkomen.

Woordvoerder: mw. E.A. Hijink


08 feb 99 17:57

Deel: ' Antwoord op Tweede-Kamervragen over inzamelen oud papier '
Lees ook