Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Antwoord op vraag over het rapport "Financiële bouwstenen zorg"

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DBO-CB-U-2367787

28 maart 2003

Hierbij doe ik u toekomen, mede namens de minister van Financiën en staatssecretaris Ross-van Dorp, het antwoord op de vraag van de heer Buijs van 20 maart jl. (kenmerk 203-028) wat het standpunt van de regering is met betrekking tot het ambtelijke rapport Financiële bouwstenen zorg.

In de Najaarsnota en Najaarsbrief Zorg 2002 werd wederom een overschrijding van de zorguitgaven gemeld. Naar aanleiding hiervan heeft het kabinet een ambtelijke werkgroep VWS/Financiën opdracht gegeven om voor de kabinetsformatie een analyse te maken van deze overschrijding en tevens oplossingsmogelijkheden te inventariseren (Tweede Kamer, 28 696, nr. 2). Het rapport Financiële bouwstenen zorg is het resultaat. In dit rapport wordt getracht op neutrale wijze een overzicht te geven van feiten en afwegingselementen: juridische en economische gegevenheden; dilemmas die aan de orde zijn; opties die beschikbaar zijn; pros en contras van onderscheiden opties; samenhang die bestaat tussen opties enzovoorts.

Het rapport bevat geen adviezen over de te maken keuzen. De opdracht aan de ambtelijke werkgroep was immers om een bouwstenennotitie op te stellen. Zie ook mijn brief van 4 februari jl. (kenmerk FEZ-U-2354705). Met dit rapport is aan de opdracht voldaan. Het is nu aan de formerende partijen, en niet aan het demissionaire kabinet, om politieke keuzen te maken. Aan het verzoek van de heer Buijs zal het kabinet derhalve niet voldoen.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mr. A.J. de Geus

Zoekwoorden:

Deel: ' Antwoord op vraag over het rapport 'Financiële bouwstenen zorg' '
Lees ook