Gemeente Utrecht
2003 SCHRIFTELIJKE VRAGEN

12 Vragen van de heer J.H. Berends

(ingekomen 19 februari 2003)

Vandaag las de fractie van Leefbaar Utrecht in de media dat het afgelopen weekend een achttienvoudige inbraak heeft plaatsgevonden in het bedrijfsverzamelgebouw Hooghiemstra.
Nadat hiervan melding is gemaakt bij de politie, deelt deze laatste mede dat er geen mankracht beschikbaar is om even langs te komen. Kortom, de gedupeerden worden flink in de kou gezet en omdat de politie geen sporenonderzoek uitvoert, is zelfs de statistische oplossingskans van 1 op 6 vervlogen en kunnen de betrokken ondernemers zodoende fluiten naar hun spulletjes.


Leefbaar Utrecht is van mening dat het opnemen van de schade en het uitvoeren van sporenonderzoek na inbraak een van de absolute kerntaken is van de politie, en wij vinden het wegblijven van de politie bij dit soort voorvallen onverkoopbaar.


Dit leidt tot de volgende vragen:Is het College het met Leefbaar Utrecht eens dat het wegblijven van de politie in dergelijke gevallen onverkoopbaar is?
Hoe vaak is de politie het afgelopen weekend niet in staat geweest op meldingen af te gaan?
Heeft het wegblijven van de politie soms te maken met de overmatige inzet van politieagenten bij het rustig verlopen Trance Energy? Zo ja, is dit een uitzondering of gebeurt het vaker?
Kan, wil en gaat het College deze misstand rechtzetten? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
Antwoord van burgemeester en wethouders

(verzonden 11 maart 2003)

De politie is, in tegenstelling tot wat in de krant stond, wel degelijk ter plaatse geweest. Op 15 februari omstreeks 0.35 uur constateerde de bewaking van het bedrijvengebouw Hooghiemstra dat een deur van het pand open stond. Om 0.42 uur heeft de bewaker de meldkamer gebeld. Aangezien er geen daders meer in het pand aanwezig waren, kreeg de melding de status prio 2. Dat wil zeggen dat de politie binnen 30 minuten ter plaatse moet zijn. Een noodhulpauto was om 0.57 uur (dus na 15 minuten) ter plaatse en is bijna 3/4 uur later, om 01.40 uur, met vervolg gegaan. De politie heeft m.b.t. de beveiliging van het bedrijfsverzamelgebouw Hooghiemstra de volgende problemen geconstateerd:
Het betreffende pand heeft geen alarm. De particuliere beveiliging maakt normaal gesproken alleen een rondje buiten om het pand.
Het camerasysteem op het terrein functioneerde ten tijde van de inbraak niet of nauwelijks. De opgenomen beelden zijn van geen waarde voor het opsporingsonderzoek.
Twee jaar geleden is aan de beheerder al een preventieadvies aangeboden. Toen is er negatief op gereageerd.
De politie heeft de beheerder opnieuw een preventieadvies aangeboden. De beheerder gaf aan dat hij dat met het bestuur zal bespreken. De uitkomst van deze bespreking is nog niet bekend.


De vraag, hoe vaak de politie het afgelopen weekend niet in staat geweest op meldingen af te gaan, is niet relevant, gezien het feit dat de politie wel degelijk op de melding is afgegaan (zie 1). Indien onderzoek hiernaar plaats moet vinden dienen alle meldingen nagelopen te worden, hetgeen aanzienlijke capaciteit kost. In theorie zou het wenselijk zijn om aan ieder delict zoveel aandacht te geven als nodig is om tot opheldering te komen, of het om moord gaat of om fietsdiefstal. Het is evident dat dit niet realistisch is: er zal altijd sprake zijn van beperkte middelen. Wanneer gekozen moet worden tussen twee zaken die kansrijk zijn in de opsporing en er is maar capaciteit voor één, dan geldt dat de keuze zal vallen op de woninginbraak omdat dit het persoonlijke domein raakt van de bewoner en een grotere emotionele impact heeft. In alle gevallen waar sprake is van inbraak en het betrappen van de dader op heterdaad geldt prioriteit 1 voor zowel bedrijfsinbraken als woninginbraken. Voor beide delicten geldt een prioriteit 2 wanneer de daders al gevlogen zijn maar de politie gaat wel ter plaatse.
Neen, de inzet van politiepersoneel bij Trance Energy is een extra inzet boven op de reguliere inzet. Dat gaat dus niet ten koste van de reguliere noodhulpdiensten. De term overmatig is niet gegrond omdat er geen sprake is geweest van overmatige inzet.


Niet van toepassing. Op 15 februari 2003 is in 19 bedrijven ingebroken. Op 20 februari waren slechts 5 aangiften binnen. Momenteel zijn er 6 aangiften gedaan. Dat wil zeggen dat 13 gedupeerde bedrijven geen aangifte heeft gedaan. Alhoewel veel bedrijven geen aangifte doen omdat de verzekering niet (meer) uitkeert vanwege eerdere schades, hebben betrokken bedrijven hebben van de politie een brief gekregen waarin hen gevraagd is alsnog aangifte te komen doen. Als uit deze aangiften nog nieuwe informatie naar boven komt zal dat uiteraard gebruikt worden t.b.v. opsporing. Bedrijven kunnen extra maatregelen nemen om de schade te minimaliseren waarbij zij voor een preventieadvies en Veilig Ondernemen een beroep op de politie en de gemeente kunnen doen.

---- --

Deel: ' Antwoord op vragen gemeenteraad Utrecht over politieonderzoek inbraken '
Lees ook