Ministerie van Financien

Titel: KAMERVRAGEN OVER BELASTINGVLUCHTPersberichtnr.

9989

Den Haag

3 december 1999

antwoorden van de minister van financien en de staatssecretaris van financien op vragen van het lid POPPE van de tweede kamer der staten-generaal over belastingvlucht

VRAGEN:


1.

Heeft u kennisgenomen van het artikel Steeds meer Nederlanders worden steeds rijker1 en van de jaarlijkse top-500 van de rijkste Nederlanders in het blad Quote?


2.

Kloppen de vermelde feiten met betrekking tot belastingontwijking door de rijken en zo ja, hoe groot is de belastingderving ten gevolge hiervan?


3.

Wat betekent het nieuwe belastingverdrag met België voor het vluchtkapitaal van 37,2 miljard gulden, dat 64 Nederbelgenbij onze zuiderburen geparkeerd hebben? Indien het effect van dit verdrag nog niet meetbaar is, hoe is de ontwikkeling van het in België geparkeerde vermogen over 1998 en 1999? Op welke termijn zal het belastingverdrag daadwerkelijk rendement gaan opleveren?


4.

Overweegt u aanvullende maatregelen tegen belastingvlucht nu blijkt dat de helft tot driekwart van het vermogen van de rijkste Nederlanders fiscaal wordt weggesluisd? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?


1.

Ja.

2. De wijze waarop kapitaal- en inkomensstromen langs fiscaal vriendelijke landen worden geleid is bekend; ook het feit dat burgers kunnen verhuizen om vervolgens fiscaal onderdaan van een ander land te worden. Een exacte raming van de omvang van die stromen is evenwel niet te geven.

3 en 4.

Op de vraag naar de betekenis van het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België voor de kapitaalvlucht zal worden ingegaan in de Memorie van toelichting bij dit verdrag. Het vorenstaande laat overigens onverlet dat kapitaalvlucht en, in meer algemene zin, fiscale emigratie al geruime tijd de aandacht van de regering hebben. Sinds jaren wordt ter bestrijding daarvan een driesporenbeleid gevoerd. In de eerste plaats vindt bestrijding ervan plaats door de Belastingdienst bij de uitvoering van de belastingwetgeving. Daartoe zijn sinds het begin van de jaren 90 speciale kennisgroepen in de Belastingdienst, zoals de Coördinatiegroep Constructiebestijding en de Coördinatiegroep Taxhavens, in het leven geroepen. Ingeval bestrijding van ongewenst fiscaal gedrag onvoldoende mogelijk is via de weg van de toepassing van de wetgeving kan wijziging van de nationale regelgeving worden overwogen. In dit verband kan onder andere worden gewezen op de invoering sinds 1 januari 1997 van de herziene regeling inzake het aanmerkelijk belang als mede op de bepalingen die in dat kader zijn opgenomen in het wetsvoorstel Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001). Ten slotte wordt gekoerst op bilaterale en multilaterale samenwerking bij het tegengaan van fiscale emigratie. Bij onderhandelingen over belastingverdragen, in het bijzonder met landen waar veel Nederlandse fiscale emigranten woonachtig zijn, is het beleid van Nederland er op gericht om bepalingen op te nemen die emigratie uit overwegend fiscale redenen tegengaan. Daarnaast wordt ook in multilateraal verband (EU en OESO) aandacht gevraagd voor deze problematiek.

Woordvoerder: drs. P.A.W. Lamers (Semadigit: 06 5751 1591)

Deel: ' Antwoord op vragen Tweede Kamer over belastingvlucht '
Lees ook