Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.448 de amsterdamse politie
Gemaakt: 17-1-2000 tijd: 11:

2

De voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 10 jan. 2000

Onderwerp

schriftelijke vragen van het lid Kant

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Kant, kenmerk 2990003820, mij toegezonden bij brief van 6 december 1999.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

A. Peper

Antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op vragen van het lid Kant over de Amsterdamse politie. (Ingezonden 3 december 1999).

1

Ja.

2/3/4/5

In het kader van het project Senioren en veiligheid van het korps wordt al enige tijd gebruik gemaakt van diensten van vrijwilligers, die na een opleiding van één of twee dagen worden ingezet als gespreksleider bij de door de politie georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten ten behoeve van de doelgroep senioren. Hiermee zijn wederzijds zeer positieve ervaringen opgedaan. De belangstelling van burgers voor een dergelijke rol als vrijwilliger is groot.

Op dit moment vindt binnen het korps gedachtevorming plaats over het inschakelen van vrijwilligers, niet zijnde vrijwillige ambtenaren van politie, voor het verrichten van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de politie en de burgers die met de politie in contact komen. De gedachten gaan daarbij uit naar het verlenen van nazorg aan slachtoffers van strafbare feiten en het geven van voorlichting over taak en plaats van de politie in de samenleving. Deze vrijwilligers zullen, zonodig, adequaat worden opgeleid voor hun taak. Met het inschakelen van deze vrijwilligers wordt mede beoogd de betrokkenheid van burgers bij de politie te vergroten. Het is naar het oordeel van het korps, juist in verband met de specifieke taak van de politie binnen de samenleving, van groot belang dat de politie op een aansprekende wijze in contact staat met de burgers. Het inschakelen van de bovenbedoelde vrijwilligers kan hier een bijdrage aan leveren. In het korps heeft overigens nog geen besluitvorming plaatsgevonden over het inschakelen van vrijwilligers voor de bedoelde ondersteunende werkzaamheden, wel is het duidelijk dat deze vrijwilligers geen opsporingstaken zullen uitvoeren. Er is dus geen sprake van overname van reguliere politietaken.

Het ANP Radio Nieuwsbericht van 2 december jl. had betrekking op bovenbedoelde gedachtevorming. De berichtgeving is derhalve nogal prematuur geweest daar er, zoals aangegeven, nog geen concrete plannen bestaan.

Het vorenstaande is mij gebleken uit een met het oog op de beantwoording van deze vragen bij de korpsbeheerder van Amsterdam-Amstelland opgevraagd ambtsbericht.

6/7

Het kabinet stimuleert de inzet van vrijwillige politie, zoals onder meer blijkt uit het Beleidsplan Nederlandse Politie 1999-2002 (Kamerstukken II 1998/99, 26 345, nr. 1). Daarin hebben mijn ambtgenoot van Justitie en ik tevens aangegeven dat de inzet van vrijwilligers naar ons oordeel niet beperkt zal hoeven te blijven tot de executieve dienst; ook verschillende ondersteunende functies lenen zich uitstekend voor de inzet van vrijwilligers. In het laatste geval betreft het echter geen vrijwillige ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de Politiewet 1993, die reguliere politietaken vervullen. Men beschikt uit de aard van de functie bij de politie dan ook niet over bijzondere bevoegdheden. Het inschakelen van dergelijke vrijwilligers kan worden gezien als een aanvulling op hetgeen de politie burgers te bieden heeft. Als zodanig kunnen ze ook niet als substituut voor de politie dienen. Zoals reeds toegezegd, zullen mijn ambtgenoot van Justitie en ik uw Kamer in het voorjaar van 2000 een notitie over de vrijwillige politie aanbieden. Daarin zullen wij tevens aandacht besteden aan de wijze waarop de komende jaren, in samenwerking tussen alle betrokken partijen, de inzet van vrijwilligers in ondersteunende functies nader vorm kan worden gegeven.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Peper op kamervragen over de Amsterdamse politie '
Lees ook