Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's-Gravenhage
directie Azië en Oceanië

afdeling Zuidoost-Azië en Oceanië

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 26 november 1999
Kenmerk DAO/ZO-99/467
Blad
Bijlage(n) 1
Betreft Antwoord op kamervragen van het lid Marijnissen

over het gebruik van het Rode Kruis symbool bij militaire acties

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar het schrijven d.d. 10 november jl., waarbij gevoegd waren de vragen ingediend door het lid Marijnissen overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde der Kamer, heb ik de eer U hierbij mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Marijnissen van 9 november 1999.

___________________________________

VRAAG 1 Hebt U kennis genomen van de inhoud van het recente radioprogramma Argos

ANTWOORD 1 Ja.

VRAAG 2 Kunt U bevestigen dat bij de militaire actie ter bevrijding van de gijzelaars in Irian Jaya in 1996 gebruik is gemaakt van een witte helicopter met het Rode Kruis symbool? Zo ja, hoe beoordeelt U het gebruik van dit symbool tijdens een militaire actie en wat heeft u ondernomen om uw opvatting hierover kenbaar te maken aan Indonesië? Zo neen, hoe verklaart u dan de getuigenverklaringen omtrent deze gang van zaken en bent u bereid hiernaar een onderzoek in te stellen?

VRAAG 3 Kent U de getuigenverklaringen dat blanke militairen bij deze actie betrokken waren en de bevestiging van het voormalige Zuidafrikaanse huurlingenbureau Executive Outcome dat zij hebben deelgenomen aan deze actie? Zo ja, kunt U de betrokkenheid van deze huurlingen bevestigen en hoe beoordeelt u het gebruik van deze huurlingen? Zo neen, hoe verklaart U dan bovengenoemde verklaringen? Bent u bereid hiernaar alsnog een onderzoek in te stellen.

ANTWOORD 2+3 Mij is niet gebleken dat een witte helicopter met het Rode Kruis symbool is gebruikt voor militaire acties, dit geldt evenmin voor het gebruik van huurlingen. Het is niet aan de orde om de Indonesische autoriteiten te verzoeken een onderzoek in te stellen. Ik heb geen oordeel over de getuigenverklaringen

VRAAG 4 Was de Nederlandse regering vooraf op de hoogte van de militaire bevrijdingsactie en de betrokkenheid van huurlingen hierin? Zo ja heeft Nederland hiermee ingestemd

ANTWOORD 4 Het Internationale Comite van het Rode Kruis concludeerde na een mislukte poging tot bemiddeling en overdracht van de gijzelaars op 8 mei 1996 dat verdere bemiddeling zinloos was. Het Indonesische leger maakte op 9 mei bekend, besloten te hebben tot actie over te gaan.Nederland heeft, ook in het belang van de gijzelaars, gedurende gehele gijzeling aangedrongen op beperking tot het uiterste van gebruik van geweld. Op geen enkel moment is tijdens toenmalige, danwel latere contacten tussen Nederland en Indonesië, gebleken van betrokkenheid van huurlingen.

VRAAG 5 Is Nederland destijds operationeel, financieel of anderzins betrokken geweest bij de inzet van huurlingen tijdens de bevrijdingsactie?

ANTWOORD 5 Nee.

Deel: ' Antwoord Van Aartsen op vragen gebruik Rode Kruis symbool '
Lees ook