Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.636 evaluatie luchtacties in kosovo
Gemaakt: 21-2-2000 tijd: 11:34

2

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 17 februari 2000

Betreft

Antwoord op de vragen van het lid Verhagen

over de evaluatie van de luchtacties in Kosovo

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. .3 februari 2000

kenmerk 2990006340, waarbij gevoegd waren de door het kamerlid Verhagen overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U, mede namens de minister van Defensie en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu , als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de heer De Grave, Minister van Defensie, en de heer Pronk, Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op vragen van het lid Verhagen

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat minister Pronk ontevreden is over de resultaten van de NAVO-luchtacties in Kosovo? (Algemeen Dagblad, 2 februari jl.)

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Klopt dit bericht? Zo ja, op grond van welke overwegingen en feiten komt minister Pronk tot deze conclusie? Kan de notitie van minister Pronk

terzake aan de Kamer worden toegezonden?

Vraag 3

Klopt het verder dat minister Pronk van mening is dat in de evaluatie van het kabinet over Kosovo geen lessen zijn getrokken over de Nederlandse

deelname aan de NAVO-luchtacties?

Vraag 4

Klopt het dat minister Zalm bang is dat de kosten van de Nederlandse betrokkenheid in ex-Joegoslavië te hoog zullen uitvallen vanwege extra slijtage van defensie materieel? Welke consequentie wordt hieruit getrokken ten aanzien van defensiebudget?

Vraag 5

In hoeverre worden de opvattingen van minister Pronk en Zalm gedeeld door het kabinet?

Antwoord op vraag 2 t/m 5

De ministeriële besluitvorming over de aan de Ministerraad voorgelegde evaluatie is nog niet afgerond. De regering zal haar standpunt zo spoedig mogelijk vaststellen.

Vraag 6

Op welke termijn kan de Kamer de evaluatie tegemoet zien?

Antwoord

Zodra de regering haar standpunt heeft vastgesteld zal de evaluatie de Kamer onverwijld toegaan.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Van Aartsen op vragen over luchtacties in Kosovo '
Lees ook