Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.572 pleegzorg
Gemaakt: 8-2-2000 tijd: 22:33

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

8 februari 2000

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen , de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Kant (SP) over pleegzorg (2990005320).

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

3

Antwoorden op kamervragen van het lid Kant (SP) over pleegzorg.

(2990005320)

1.

Bent u op de hoogte van de plannen van Joop van den Ende TV producties om een

programma te maken waarin voor kinderen pleeggezinnen worden gezocht?

1.

Ja.

2.

Kent u het vergelijkbare programma van de BBC «A family of my own» waarin kinderen

ter adoptie worden aangeboden?

2.

Ja.

3.

Vindt u deze manier van werving voor pleeggezinnen niet ethisch verwerpelijk zowel uit

uit het oogpunt van bescherming van de kinderen als van dat van de aspirant pleeggezinnen? Zo ja, bent u bereid in te grijpen? Welke mogelijkheden heeft u hiertoe?

3.

Een dergelijke manier van werving voor pleeggezinnen heeft bepaalde risico's. De werving van pleeggezinnen wordt gedaan door de Voorzieningen voor Pleegzorg op provinciaal niveau. Zij hebben de verantwoordelijkheid voor nieuwe initiatieven, daarbij zorgvuldig toetsend aan eisen in de jeugdzorg en specifiek voor aspirant pleegouders. Ik beraad me over de noodzaak voor eventueel te nemen stappen.

4.

Wat zijn volgens u de emotionele consequenties voor de kinderen, met name als zij niet

worden uitgekozen?

5.

Wat denkt u dat het betekent voor de aspirant pleeggezinnen die worden afgewezen

nadat een eerste appèl is gedaan op hun medeleven à la de «kat zoekt huis»-advertenties?

4 en 5.

Ik vrees dat een dergelijke benadering van de werving voor alle partijen (pleegkinderen+aspirant pleeggezinnen) schadelijke gevolgen kan hebben.

6.

Is er sprake van een tekort aan pleeggezinnen? Zo ja, wat zijn hiervan de oorzaken?

6.

Voor het tekort aan pleeggezinnen zijn diverse oorzaken te noemen.

Een onderzoek naar de financiële en bedrijfsmatige randvoorwaarden binnen de pleegzorg wordt op het moment uitgevoerd binnen het driejarige Project Trillium. Naar aanleiding van de resultaten van dit project, die in de loop van dit jaar bekend worden, zal worden bezien op welke wijze de knelpunten kunnen worden opgelost.

7.

Hoeveel gezinnen zijn of willen een groot pleeggezin worden en worden hier voldoende mogelijkheden voor geboden?

7.

Het exacte aantal «groot» pleeggezinnen is mij niet bekend.

Uitgangspunt in de Wet op de Jeugdhulpverlening is dat niet meer dan drie pleegkinderen in één pleeggezin worden geplaatst. Bij pleeggezinnen waarin meer dan drie jeugdigen worden opgenomen kan de grens tussen pleegzorg en beroepsmatige hulpverlening in het geding komen. Bovendien wordt het door ons niet wenselijk geacht, dat de huisvestelijke situatie in financieel opzicht afhankelijk wordt te ontvangen pleegvergoedingen.

De op de wet gebaseerde regelgeving laat echter de mogelijkheid tot het maken van uitzonderingen toe. Voor plaatsingen kan van de regel worden afgeweken indien de voorziening voor pleegzorg in het hulpverleningsplan aannemelijk maakt dat plaatsing van meer jeugdigen verantwoord is. Omdat het echter geen automatisme mag zijn, is een zorgvuldige extra screening noodzakelijk.

Indien er sprake is van een tekort aan pleeggezinnen, is dan niet de overheid de

verantwoordelijke instantie om dit aan te pakken? Zo ja, hoe gaat u dit doen?

8.

De rijksoverheid werkt samen met onder meer de Provincies en de Voorzieningen voor

Pleegzorg aan het aantrekkelijker maken van de Pleegzorg. Bijvoorbeeld door middel van voorlichtingscampagnes. Met de start van de campagne «Kinderen» door Voorzieningen voor Pleegzorg is de belangstelling voor het pleegouderschap bijna verdubbeld van 3.800 informatieaanvragen en aanmeldingen in 1997 naar 6.185 informatievragen en aanmeldingen in 1998. Via deze campagnes lukt het om het bestand aan pleegouders op peil te houden.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Volksgezondheid op kamervragen Kant over pleegzorg '
Lees ook