Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Azië en Oceanië

Afdeling Oost-Azië

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 20 september 1999
Kenmerk DAO/OA-99-469
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft Antwoord op de vragen van de leden Van Ardenne-van der Hoeven (CDA) en Koenders (PvdA) over de arrestatie van buitenlandse geleerden in China.

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 3 september 1999

kenmerk 2989917860, waarbij gevoegd waren de door de kamerleden Van Ardenne-van der Hoeven en Koenders overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U, mede namens de minister van Financiën, als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Antwoord van mevrouw Herfkens, Minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, mede namens de Minister van Financiën, op vragen van de leden Van Ardenne-van der Hoeven en Koenders.

Vraag 1:

Hebt U kennis genomen van de arrestatie van twee buitenlandse deskundigen die onderzoek verrichtten naar de effecten van het Western Poverty Reduction Project van de Wereldbank?

Antwoord

Ja.

Vraag 2:

Hoe is dat te rijmen met uw opvatting dat de Chinese autoriteiten expliciet bereid zouden zijn om nader onderzoek toe te staan, op grond waarvan Nederland in de Raad van Bewindvoerders van de Wereldbank mede heeft ingestemd met het project?

Antwoord

De Chinese autoriteiten hebben in de aanloop naar de besluitvorming over dit project in de Raad van Bewindvoerders expliciet legitieme betrokken partijen (t.w. bewindvoerders, diplomaten, media vertegenwoordigers, parlementsleden en NGO's) uitgenodigd om het projectgebied te bezoeken in de provincie Qinghai, zolang zij niet uit politieke motieven handelen en de Chinese soevereiniteit niet in twijfel trekkken. Betrokken deskundigen, die op eigen gelegenheid het gebied bezochten, hebben volgens de Chinese autoriteiten de wet overtreden door te fotograferen in gebieden waar dit niet is toegestaan. Ook hebben zij een persconferentie belegd zonder de daarvoor vereiste toestemming van de autoriteiten te vragen.

Hoewel ik het incident ten zeerste betreur, en het optreden van de Chinese autoriteiten vanuit ons perspectief lijkt in te gaan tegen de geest van de gemaakte afspraken, ben ik van mening dat de autoriteiten formeel niet zijn afgeweken van hun principiële bereidheid om nader onderzoek toe te staan.

Vraag 3:

Bent U bereid via de Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank al het mogelijke te ondernemen om de vrijlating van de thans nog vastgehouden onderzoeker te bewerkstelligen?

Antwoord

Deze onderzoeker, een Amerikaan, wordt inmiddels niet meer vastgehouden en is naar zijn woonplaats Boston teruggekeerd, waar hij medische behandeling ondergaat.

Vraag 4:

Welke maatregelen bent u, via de Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank, van plan te nemen om te voorkomen dat waarnemers bij het Western Poverty Reduction Project in het vervolg eenzelfde behandeling ten deel valt?

Antwoord

De Nederlandse bewindvoerder heeft bij zijn Chinese collega om opheldering gevraagd en aangedrongen op maximale openheid ten aanzien van dit project.

Indien mocht blijken dat onafhankelijk onderzoek wordt bemoeilijkt, zal ik mij alsdan op een reactie beraden, al dan niet via de Nederlandse bewindvoerder.

Vraag 5:

Kunt u aangeven hoe de behandeling van de bij het inspectiepanel van de Wereldbank binnengekomen klacht over het Western Poverty Reduction Project verloopt en welke de resultaten zijn?

Antwoord

De raad van bewindvoerders heeft deze week het inspectiepanel van de Bank verzocht een nader onderzoek in te stellen naar het project en de gehanteerde procedures. Naar verwachting zal het onderzoek later dit jaar worden afgerond. Ik zal u de resultaten doen toekomen zodra deze vrijgegeven worden.

Deel: ' Antwoord vragen arrestatie buitenlandse geleerden in China '
Lees ook