Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Europa

DEU/ME/Joego

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 30 augustus 1999
Kenmerk DEU-455/99
Blad 1/1
Bijlage(n) -
Betreft

Antwoord op de vragen van de leden Valk en Koenders over geweld tegen Serviërs en zigeuners in Kosovo

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer van 11 augustus jl., nr. 2989916970, waarbij gevoegd waren de door de kamerleden Valk en Koenders overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U, mede namens de minister van Defensie, als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken


2989916970

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer De Grave, Minister van Defensie, op vragen van de leden Valk en Koenders over geweld tegen Serviërs en zigeuners in Kosovo.

Vraag 1

Wat is uw oordeel over het onlangs verschenen rapport van Human Rights Watch, dat de internationale gemeenschap ervan beschuldigd dat zij onvoldoende doet om het geweld tegen Serviërs en zigeuners in Kosovo tegen te gaan?

Vraag 2

Welke extra maatregelen moeten er volgens u worden getroffen voor een veilige omgeving voor bovengenoemde bevolkingsgroepen? Bent u bereid daartoe in internationaal verband initiatief te nemen?

Antwoord

Zoals ook aangegeven in de antwoorden op de eveneens op dit rapport betrekking hebbende vragen van het lid Marijnissen (no. 2989916930), deelt de Regering deelt de zorg van Human Rights Watch over geweld tegen Serviërs en Roma in Kosovo, maar is zij tegelijkertijd van mening dat zowel KFOR als UNMIK zich zeer inspannen om de verschillende in Kosovo samenlevende bevolkingsgroepen zo goed mogelijk te beschermen. Voor het overige zij hier verwezen naar het antwoord op de vragen 3 en 4 van het lid Marijnissen.

Vraag 3

Bent u bereid er op aan te dringen dat de toegezegde politiemacht van
3000 personen in versneld tempo wordt ontplooid? Hoeveel politiemensen worden er op dit moment in Kosovo ingezet?

Antwoord

Op dit moment telt de VN-politiemacht 744 politiefunctionarissen. Wekelijks neemt dat aantal toe met ongeveer 200 personen.

Van de noodzaak tot snelle ontplooiing is eigenlijk iedereen wel overtuigd. Het probleem zit hem in de tijdige beschikbaarheid van geschikt personeel.

Vraag 4

Hoe is momenteel de opvang geregeld van Serviërs en zigeuners die uit Kosovo zijn gevlucht? Welke steun verleent de internationale gemeenschap daaraan?

Antwoord

Naast een meerderheid van vluchtelingen in Servië en Montenegro die bij gastgezinnen verblijft, is een groot aantal ondergebracht in tentenkampen en collectieve centra (o.a. scholen, kloosters en motels).

UNHCR distribueert dagelijks hulpgoederen vanuit Belgrado door geheel Servië en Montenegro via het Joegoslavische Rode Kruis en enkele internationale NGO's die opvangkampen beheren. UNHCR levert onder meer hygiënische kits, dekens, matrassen, zeep, plastic sheeting alsmede water- en sanitatiefaciliteiten. De Rode-Kruisbeweging verzorgt de voedseldistributie. Tussen 30 juli en 6 augustus arriveerde 1.100 ton voedselhulp in Servië, waarvan 563 ton werd vervoerd naar een zestal regionale opslagplaatsen. Het Rode Kruis draagt ook zorg voor watervoorziening en medische zorg aan de ontheemden.

De activiteiten van het Rode Kruis, UNHCR en andere VN-organisaties ten behoeve van Kosovaarse ontheemden in Servië en Montenegro worden gefinancierd uit bijdragen van de internationale donorgemeenschap aan het zogeheten (Revised) 1999 Consolidated Inter-Agency Appeal for the Southeastern Europe Humanitarian Operation. Tijdens de donorconferentie van 28 juli jl. heeft Nederland daaraan een extra bijdrage toegezegd van vijftien miljoen USD (zie mijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 6 augustus jl.).

Vraag 5

Bent u bereid gezien de urgentie van de situatie deze vragen op korte termijn te beantwoorden?

Antwoord

Ja.

Deel: ' Antwoord vragen geweld tegen Serviërs en zigeuners Kosovo '
Lees ook