Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal I.a.a.: de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer D99002076 ; Datum 24 juni 1999

Onderwerp: vragen van de heer Rosenmöller

Naar aanleiding van de vragen van de afgevaardigde de heer Rosenmöller (GroenLinks) tijdens de regeling van werkzaamheden op 23 juni jl., deel ik u, mede namens de minister van Justitie, het volgende mee.

De heer Rosenmöller heeft gevraagd om volstrekte helderheid over de vraag of de MID naar aanleiding van de debriefing Srebrenica een eigen rapport heeft opgesteld. Ik kan u meedelen dat dit niet het geval is.

Wat het feitenrelaas betreft het volgende. Het feitenrelaas is geen rapport, maar een intern werkdocument van het debriefingsteam, dat in 1995 is gebruikt tijdens de debriefing Srebrenica. Om tot het debriefingsrapport te komen, moesten immers grote aantallen, vaak uitvoerige vertrouwelijke verklaringen worden samengevat. Het feitenrelaas, dat is gedepersonaliseerd en per thema geordend, was een noodzakelijk hulpmiddel bij de opstelling van het debriefingsrapport. Het is bewaard bij de vertrouwelijke verklaringen van de leden van Dutchbat.

Het debriefingsrapport, dat op 4 oktober 1995 is aangeboden aan de minister van Defensie, maakt op blz. 7 melding van het feit dat "met behulp van trefwoorden en coderingen alle verslagen in een algemeen relaas zijn opgetekend". De twee onafhankelijke adviseurs, mr. J. de Ruiter en generaal b.d. G.L.J. Huyser, hebben vastgesteld dat het debriefingsrapport een representatief beeld geeft van wat is verklaard.

In augustus 1998 heb ik, zoals u weet, besloten tot een onafhankelijk onderzoek naar de waarheidsvinding inzake Srebrenica, dat is verricht door dr. J.A. van Kemenade. Tijdens diens onderzoek zijn de totstandkoming en de functie van het feitenrelaas meermalen ter sprake gekomen (zie bijvoorbeeld blz. 14, 31 en 32 van het rapport "Omtrent Srebrenica"). De heer Van Kemenade kwam in zijn bevindingen tot de slotsom dat "in het algemeen naar behoren is gestreefd naar een zo adequaat en volledig mogelijke verzameling en verwerking van informatie". Vervolgens is het feitenrelaas ter beschikking gesteld van het Openbaar Ministerie om te bezien of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Ook is het aangeboden aan het Niod.

Bij brief van 26 oktober 1998 heb ik een groot aantal door de heer Van Kemenade geraadpleegde documenten aan de voorzitter van de parlementaire werkgroep-Srebrenica aangeboden. Bij brief van 28 oktober 1998 heeft mijn collega van Justitie documenten over Srebrenica aan de parlementaire werkgroep aangeboden. Niet aangeboden aan de werkgroep-Srebrenica zijn de documenten die vallen onder het thans lopende strafrechtelijke onderzoek bij het Openbaar Ministerie. Eén van deze documenten is het feitenrelaas. In mijn brief van 13 augustus 1998 heb ik u al toegezegd dat alle relevante, op Srebrenica betrekking hebbende documenten u worden aangeboden zodra het justitiële onderzoek is beëindigd. Zodra het Openbaar Ministerie tot de conclusie is gekomen dat zulks met het feitenrelaas het geval is, wordt het u terstond aangeboden en openbaar gemaakt.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,
mr. F.H.G. de Grave

Deel: ' Antwoord vragen Groenlinks rapport MID over Srebrenica '
Lees ook