Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Kamervragen en Antwoorden

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer D9900189

Datum 10 juni 1999

Onderwerp Vragen van het Tweede-Kamerlid Van ´t Riet over het wegkapen van personeel van de Koninklijke Marechaussee door politiekorpsen

Onder verwijzing naar de bovengenoemde brief bied ik u hierbij aan, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid der Staten-Generaal, mevrouw Van ´t Riet.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof.

Bijlage behorende bij de brief van de staatssecretaris van Defensie, nr. D 99001893 d.d. 10 juni 1999

Antwoorden op vragen van het Tweede-Kamerlid Van ´t Riet (D66) (2989913020)

Vragen van het lid Van 't Riet (D66) aan de ministers van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het wegkapen van personeel van de Koninklijke Marechaussee door politiekorpsen (ingezonden 17 mei 1999)

Vraag 1 Kent u het bericht dat de politie "rooft" bij defensie? Onderschrijft u dat hiermee de kwaliteit van het werk van de Koninklijke Marechaussee onder zware druk komt te staan? 1)

Vraag 2 Hoeveel personeelsleden hebben in de laatste zes maanden de overstap gemaakt van de Koninklijke Marechaussee naar een politiekorps? Om hoeveel mensen gaat het dan percentueel? Is er sprake van een duidelijke groei ten opzicht van voorgaande jaren?

Vraag 3 Is het bericht waar dat ruim 60% van het personeelsbestand van de Koninklijke Marechaussee uitkijkt naar een andere baan? Vindt u dit een normaal percentage? Onderschrijft u de gedacht dat een en ander samenhangt met het aantal buitenlandse reizen dat een marechaussee moet maken? Zo ja, bent u van zins om hier veranderingen in aan te brengen? Zo neen, hoe verklaart u dit gegeven?

Antwoorden op de vragen 1,2,3: Ja. Het aantal militairen van de Koninklijke marechaussee met een aanstelling voor onbepaalde tijd (BOT) dat vrijwillig ontslag neemt, is klein. Het betreft slechts enkele procenten per jaar van het totale BOT-bestand van de Koninklijke marechaussee en heeft dan ook weinig tot geen invloed op de kwaliteit van het marechausseewerk. Wel is het aantal BOT-militairen van de Koninklijke marechaussee dat voortijdig de dienst verlaat de laatste jaren licht toegenomen. De marechaussee beziet de mogelijkheden om de toename van dit vrijwillig verloop te beperken. Het exacte aantal BOT-militairen dat overstapt van de Koninklijke marechaussee naar politiekorpsen is niet bekend. Het geringe verloop is in tegenspraak met het in het bericht genoemde percentage BOT-militairen dat uit zou kijken naar een andere baan.

Vraag 4 Is er sprake van onderhandelingen die moeten leiden tot een akkoord over de overname van personeel van de Koninklijke Marechaussee door politiekorpsen? Zo ja, wanneer wordt er naar verwachting een akkoord bereikt en wilt u de Kamer hierover informeren?

Vraag 5 Staat een eventueel te bereiken akkoord niet op gespannen voet met de vrije werving en selectie van personeel?

Antwoorden op de vragen 4 en 5: Van een akkoord tussen het ministerie van Defensie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de werving van BOT-militairen van de Koninklijke marechaussee door de politie is geen sprake. Wel is er gesproken over de voorwaarden waaronder militairen van de Koninklijke marechaussee met een aanstelling voor bepaalde tijd (BBT) aan het einde van de aanstelling over kunnen gaan naar de politie. Een circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarin deze voorwaarden en de bij de overgang te volgen procedure worden vastgelegd, is in voorbereiding. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Kamer hierover in algemene bewoordingen geïnformeerd met zijn brief van 23 februari 1999 (nr. EA99/U55703). De afspraken komen niet alleen de werving van de politie ten goede. De goede uitstroommogelijkheden voor BBT-militairen vergroten ook de aantrekkelijkheid van BBT-functies bij de Koninklijke marechaussee. De afspraken laten onverlet dat de beslissing om uitstromend BBT-personeel bij een politiekorps aan te stellen berust bij de betreffende korpschef. Ze staan derhalve niet op gespannen voet met vrije werving en selectie van personeel.

1) Algemeen Dagblad, 10 mei jl.

_________________________________________________________________

Deel: ' Antwoord vragen 'kapen' personeel Marechaussee door politie '
Lees ook