Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.458 asbestonderzoek door een niet gecertificeerd bureau
Gemaakt: 17-1-2000 tijd: 15:10


2

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 11 jan. 2000

Onderwerp:

Vragen van het lid Poppe (SP)

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de schriftelijke vragen van het kamerlid Poppe (SP) over asbestonderzoek door een niet-gecertificeerd bureau.

Hoogachtend,

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk


2989911050. Antwoord op vragen van het lid Poppe (SP) over asbestonderzoek van een niet-gecertificeerd bureau (ingezonden 29 oktober 1999)


1. Ja.


2. De opdracht aan het adviesbureau was het opstellen van een plan van aanpak voor de verplaatsing van de stortplaats, waar ook asbest is gestort. Dit is gebeurd op grond van de administratie van de stortplaats, waarin is opgenomen waar het asbest zich in de stortplaats bevindt. Overigens gaat het hierbij alleen om asbestcement en niet om vrij asbest. Zoals in het Asbestverwijderingsbesluit is gesteld, behoeft een onderzoek naar waar het asbest zich bevindt alleen te worden gedaan indien niet bekend is waar dat asbest zich bevindt. Daarvan is in dit geval geen sprake. Het gegeven dat het adviesbureau niet is gecertificeerd voor asbestonderzoek is in dit geval dus niet relevant.


3. In zijn algemeenheid geldt dat de opdrachtgever verplicht is om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen als niet bekend is waar zich in het object asbest bevindt. Indien een opdrachtgever zich hier niet aan houdt, is sprake van een overtreding. Zoals hierboven aangegeven is dat in het onderhavige geval niet aan de orde.


4. Het Asbestverwijderingsbesluit stelt de verplichting aan de opdrachtgever. Volgens dit besluit is de opdrachtnemer niet in overtreding indien deze, zonder gecertificeerd te zijn, het onderzoek uitvoert.


5. Indien een onderzoek als vereist in het Asbestverwijderingsbesluit niet is uitgevoerd door een gecertificeerd bureau, dan is het onderzoek niet geldig en mag het niet worden gebruikt als basis voor het uit elkaar nemen van het object. Zoals gesteld in het antwoord op vraag 2 is dat in het onderhavige geval niet aan de orde.


6. Nee. Zoals uit het antwoord op vraag 2 blijkt, is een onderzoek naar waar het asbest zich bevindt alleen vereist als niet bekend is waar in het object het asbest zich bevindt. Deze gegevens zijn echter reeds bekend op basis van de administratie van de stortplaats. Het gegeven dat Haskoning geen gecertificeerd bedrijf is als bedoeld in het Asbestverwijderingsbesluit betekent dus niet dat dit plan van aanpak geen basis kan vormen voor de verplaatsing van de stortplaats.

De Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Vrom op kamervragen over asbestonderzoek '
Lees ook