Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.714 buitenrolstolen voor bewoners van awbz-instellingen
Gemaakt: 6-3-2000 tijd: 15:10

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Den Haag, 3 maart 2000

Onderwerp

Kamervragen

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van SZW, de antwoorden op de vragen, gesteld door de leden van uw Kamer Dankers en Eisses-Timmerman (beiden CDA) over buitenrolstoelen voor bewoners van AWBZ-instellingen (2990006640).

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

Antwoorden op kamervragen van Dankers en Eisses-Timmerman over buitenrolstoelen voor bewoners van AWBZ-instellingen.

(2990006640)


1.

Is het waar dat u op 27 mei 1999 een advies hebt gekregen van de Ziekenfondsraad over buitenrolstoelen voor gehandicapten in AWBZ-instellingen?


1.

Ja.


2.

Is het waar dat de conclusie van dat advies luidt, dat rolstoelen voor bewoners van AWBZ-instellingen door de AWBZ verstrekt zouden moeten worden en de overige vervoersvoorzieningen voor AWBZ-instellingen verstrekt zouden moeten blijven door de Wvg?


2.

Ja.


3.

Wat is uw oordeel over het uitgebrachte advies?


3.

In verband met de nauwe samenhang met het hulpmiddelendossier en met de ontwikkelingen op het terrein van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) heb ik het knelpunt van de buitenrolstoelen voor AWBZ-bewoners inmiddels ingebracht in het Interdepartementaal Beleidsoverleg Wvg (Kamerstukken II, 1999-2000, 26874, nr. 1).


4.

Bent u bereid de huidige regelgeving omtrent de verstrekking van (buiten)rolstoelen aan te passen conform het advies van de toenmalige Ziekenfondsraad? Wilt u het antwoord motiveren?


4.

Omdat ik de bewoners van AWBZ-instellingen niet de dupe wil laten worden van het voortgaande overleg, zal ik, in afwachting van de definitieve besluitvorming naar aanleiding van de rapportage IBO Wvg, een voorziening treffen voor de bewoners van de AWBZ-instellingen die momenteel geen aanspraak kunnen maken op een tweede rolstoel voor gebruik buiten de instelling.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord VWS vragen buitenrolstoel bewoner AWBZ-instelling '
Lees ook