Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanpak wachtlijsten

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-K-U-2354735

26 februari 2003

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wilders (VVD) over de aanpak van wachtlijsten (2020306380). De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mr. A.J. de Geus

Aanpak wachtlijsten 1.
Aanpak wachtlijsten

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Wilders over de aanpak van wachtlijsten. (2020306380)

1
Bent u bekend met het bericht `Ziekenhuizen traineren perestrojka in de zorg'? 1)

1
Ja.

2
Is het waar dat de meeste ziekenhuizen weigeren te onderhandelen over de prijzen en te leveren prestaties van de 17 behandelingen (Diagnose Behandeling Combinatie (DBC's)) waarvoor lange wachtlijsten bestaan? Welke gevolgen heeft dit voor algehele invoering van de DBC-systematiek op 1 januari 2004?

2
Het is nog te vroeg de definitieve balans over de onderhandelingen op te maken. Naar de inschatting van het CTG zullen partijen voor het verstrijken van de indieningstermijn van 1 april voor de reguliere budgetafspraken (voor de bekostiging van het overgrote deel van de ziekenhuiszorg), contracten voor een aantal DBC's proberen te sluiten. Pas in mei kan der- halve echt een oordeel worden gegeven over de bereidheid om DBC-afspraken te maken. Overigens merk ik op dat NVZ en ZN op 12 februari jl. hebben afgesproken hun leden na- drukkelijk op te roepen tot deelname aan het experiment.

Het bovenstaande heeft geen gevolgen voor de invoering van de DBC-systematiek op 1 ja- nuari 2004.

3
Hoe beoordeelt u de onwil van ziekenhuizen om op deze wijze een positieve bijdrage te leve- ren aan het oplossen van de wachtlijsten? Wat gaat u hieraan doen?

3
Gelet op mijn antwoord op de tweede vraag heb ik geen aanleiding om van onwil bij de zie- kenhuizen uit te gaan. Overigens merk ik op dat ook nog niet alle zorgverzekeraars aan de slag zijn gegaan. Ik ben, gelet op het vrijwillige karakter van het experiment, niet voorne- mens actie te ondernemen tegen ziekenhuizen of zorgverzekeraars.

4
Wat vindt u van het voorstel om ziekenhuizen vanaf 1 juli 2003 verplicht te laten onderhan- delen over de prijs en te leveren prestaties van de 17 DBC's? Deelt u de mening dat dit het oplossen van de wachtlijsten ten goede komt? Zo neen, waarom niet?

4
Ik vind het prematuur om reeds circa 7 weken na aanvang van het vrijwillige experiment te besluiten het experiment alsnog dwingend op te leggen per 1 juli a.s. Dit zou niet getuigen van zorgvuldig bestuur. Bovendien bestaat het risico dat er minder zorg wordt gerealiseerd als ik zorgverzekeraars en aanbieders zou dwingen tot het sluiten van contracten die zij nog niet goed kunnen sluiten. Zij kunnen zich mijns inziens beter bezig houden met de voorberei- ding van de invoering per 2004.

5
Wat vindt u van het voorstel om het collectief onderhandelen tussen verzekeraars en zorgaanbieders met betrekking tot de 17 DBC's af te schaffen, en verzekeraars apart met zorgaanbieders te laten onderhandelen? Is het waar dat dit voorstel gedragen wordt door de

2

bestuursleden van Zorgverzekeraars Nederland? Bent u bereid dit voorstel terstond over te nemen?

5
Voor ziekenfondsen bestaat op basis van de Ziekenfondswet geen verplichting tot collectief onderhandelen. Wel is het op grond van artikel 48 van de Ziekenfondswet mogelijk dat een ziekenfonds van een instelling een overeenkomst verlangt die gelijk is aan een overeenkomst die deze instelling eerder al met een ander ziekenfonds heeft gesloten (de zogenoemde om- gekeerde contracteerplicht). Die bepaling stimuleert niet tot afzonderlijke onderhandelingen door ziekenfondsen. Het is echter op grond van de Ziekenfondswet niet noodzakelijk dat collectief wordt onderhandeld over DBC-prijzen.
Beleidsregels op basis van de Wet tarieven gezondheidszorg (WTG) verplichten daarentegen wel tot collectieve onderhandeling (het regionale ziekenfonds en een vertegenwoordiger namens de overige verzekeraars) over het ziekenhuisbudget (FB) en de korting daarop als gevolg van gecontracteerde DBC's. Theoretisch kan het individueel onderhandelen dus wel maar vanwege de omgekeerde contracteerplicht heeft het weinig zin. Elk ziekenfonds kan dan vervolgens toch weer op dezelfde voorwaarden, en dus voor dezelfde prijs, een DBC afspreken. In de beleidsregels inzake de DBC's is dan ook collectieve onderhandeling vastge- legd. Het afschaffen van deze omgekeerde contracteerplicht zou met andere woorden indi- viduele onderhandelingen kunnen stimuleren.

Het bestuur van ZN is inderdaad voorstander van het mogelijk maken van 1 op 1 (bilaterale) onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en aanbieders per 1 juli 2003. Een brief van ZN met een daartoe strekkend voorstel zal mij naar verluidt binnenkort bereiken. Ik zal mij als- dan beraden over dit voorstel, waarbij ik in het bijzonder zal bezien welke consequenties hieraan verbonden kunnen zijn voor de particuliere verzekeraars en hun verzekerden.

1) Financieel Dagblad, 28 januari jl.
DBC : Diagnose Behandeling Combinatie

Deel: ' Antwoorden kamervragen over aanpak wachtlijsten '
Lees ook