Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag der Staten-Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1a Telefoon (070) 333 44 44 2513 AA `s-GRAVENHAGE Telefax (070) 333 40 33

Uw brief Ons kenmerk 10 maart 2003, kenmerk: 2020308410 en SV/A&L/03/21426 11 maart 2003, kenmerk 2020308550
Onderwerp Datum Vragen van de leden De Ruiter en Verburg 28 maart 2003 inzake het aanvragen van WAO onder het
regime van de Wet verbetering poortwachter en over tekortschietende foutieve aanvragen voor de WAO

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden De Ruiter en Verburg inzake het aanvragen van WAO onder het regime van de Wet verbetering poortwachter en over tekortschietende/ foutieve aanvragen voor de WAO.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(mr. A.J. de Geus)2020308410

Vragen van het lid De Ruiter (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het aanvragen van WAO onder het regime van de Wet verbetering poortwachter (Ingezonden 7 maart 2003)

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het artikel "veel aanvragen voor uitkering WAO schieten ernstig tekort"? 1)

Antwoord 1
Ja.

Vraag 2
Is het waar dat 72% van de WAO-aanvragen in Rotterdam in januari niet volgens de nieuwe regels van de Wet verbetering poortwachter zijn ingediend?

Antwoord 2
Op grond van informatie van het UWV over de eerste acht weken van 2003, is landelijk in 75% van de WAO-aanvragen waarin een reïntegratieverslag is vereist geen of een incompleet verslag ingediend. Het UWV legt deze cijfers niet per kantoor of per regio, maar alleen landelijk vast. Indien het UWV constateert dat het verslag niet aanwezig of niet compleet is, neemt het UWV contact op met de werknemer of werkgever en wordt hen 14 dagen de tijd gegeven dit verzuim te herstellen. Bijzonder veel verslagen worden volgens het UWV dan alsnog compleet gemaakt. In de eerste twee maanden hebben slechts 48 werkgevers niet of niet voldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het verslag op de onderdelen waarvoor zij verantwoordelijk zijn te completeren. Het UWV heeft deze werkgevers daarvoor een loonsanctie gegeven.

Vraag 3
Is het waar dat een dergelijk afwijkingspercentage in de grote steden als "normaal" kan worden gezien, en dat buiten de grote steden ruim 50% van de aanvragen fout wordt ingediend? Zo ja, acht u dit ook een "normaal" afwijkingspercentage? Zo neen, wat zijn de werkelijke afwijkingspercentages?

Antwoord 3
Zoals ik reeds heb aangegeven bij het antwoord op vraag 2 heeft het UWV geen gegevens per regio of per kantoor beschikbaar. Ik heb echter geen reden om aan te nemen dat het aantal fout ingediende WAO-aanvragen in de grote steden verschilt ten opzichte van daarbuiten. Uiteraard acht ik 75 procent ontbrekende of onvolledige WAO-aanvragen geen normaal afwijkingspercentage. De ontwikkelingen vanaf de negende week van 2003 laten volgens het UWV overigens al een stevige verbetering zien.

Vraag 4
Kunt u inzicht geven in de oorzaken van dit zeer hoge percentage tekort schietende WAO- aanvragen?

Antwoord 4
---

De reden dat de WAO-aanvraag tekortschiet is meestal gelegen in het feit dat geen of een niet volledig reïntegratieverslag met de aanvraag wordt meegezonden. Het voorschrift dat een reintegratieverslag moet wordt opgesteld en met de WAO-aanvraag moet worden meegestuurd, is een nieuw voorschrift. Hoewel niet alleen in de algemene voorlichting rond de Wet verbetering poortwachter maar ook door UWV bij het versturen van de WAO-aanvraag veel aandacht is besteed aan het reïntegratieverslag, vraagt zo'n nieuw voorschrift toch nog gewenning bij alle betrokken partijen (werkgevers, werknemers en arbodiensten). Het wennen aan de nieuwe voorschriften is naar mijn mening en die van het UWV de belangrijkste reden voor het feit dat geen of niet complete reïntegratieverslagen worden meegestuurd. Het feit dat inmiddels vanaf week 9 een duidelijke verbetering zichtbaar is en het feit dat in veel gevallen het verslag alsnog compleet wordt gemaakt, bevestigen mij in dit standpunt.

Vraag 5
Kunt u de Tweede Kamer informeren welke maatregelen worden genomen om dit percentage terug te dringen?

Antwoord 5
In de stuurgroep verbetering poortwachter is recentelijk uitvoerig aandacht besteed aan deze problematiek en is afgesproken dat de deelnemers aan de stuurgroep binnen hun organisaties aandacht vragen voor het tijdig en volledig opstellen van het reïntegratieverslag. Ook is daarin afgesproken dat het UWV alsnog minimale vormvereisten zal gaan stellen aan het reïntegratieverslag. Deze vereisten richten zich niet op de inhoud en opbouw van de verschillende onderdelen van het reïntegratieverslag (zoals plan van aanpak, actueel medisch oordeel e.d.), maar op de presentatie van het verslag als geheel. De verwachting is dat deze minimale eisen zullen bijdragen aan een groter aantal volledig ingediende reïntegratieverslagen. Tot slot is in de stuurgroep afgesproken, dat het UWV in overleg zal treden met grote werkgevers en de BOA (Brancheorganisatie Arbodiensten) om specifieke tekortkomingen te bespreken. Een eerste overleg met de BOA heeft onlangs plaatsgevonden.

Vraag 6
Kunt u de Tweede Kamer tevens informeren welke noodmaatregelen worden overwogen om te voorkomen dat betrokken werkgevers en werknemers de dupe worden van de te voorziene cumulatie van aanvragen, als bij een zo hoog percentage nadere informatie moet worden ingewonnen?

Antwoord 6
Het UWV overweegt geen noodmaatregelen, omdat de bestaande procedures voldoende mogelijkheden bieden. Mocht de ontstane situatie er toe leiden, dat niet voor het einde van de wachttijd op de WAO-aanvraag kan worden beslist, dan bestaat voor de werknemer de mogelijkheid om een voorschot op de uitkering te vragen.

1) Financieel Dagblad, 6 maart jl.2020308550

Vragen van het lid Verburg (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over tekortschietende/foutieve aanvragen voor de WAO. (Ingezonden 10 maart 2003)

Vraag 1
Klopt het bericht dat ruim 50 procent van alle WAO-aanvragen niet voldoet aan de criteria van de Wet Verbetering Poortwachter? Zo neen, op welke punten klopt het bericht niet? 1)

Antwoord 1
In het antwoord op vraag 2 van het lid De Ruiter vermeldde ik al, dat er in de eerste acht weken van 2003 bij 75% van de WAO-aanvragen die vergezeld dienen te gaan van een reïntegratieverslag sprake was van geen of een onvolledig verslag. Uit signalen van de districtskantoren van het UWV blijkt dat sedertdien een stevige verbetering is opgetreden.

Vraag 2
Deelt u de opvatting dat de procedure te bureaucratisch is of liggen de oorzaken van foutieve aanvragen elders en waar dan?

Antwoord 2
De opvatting dat de procedure te bureaucratisch is, deel ik niet. Dat alle betrokkenen nog moeten wennen aan de nieuwe eisen die de Wet verbetering poortwachter aan de WAO-aanvraag stelt, beschouw ik als een meer plausibele verklaring voor het hoge aantal foutieve aanvragen.

Vraag 3
Om welke reden benaderen Rotterdam en vermoedelijk enkele andere grote steden de 75 procent bij het niet correct of niet volledig indienen van een WAO-aanvraag?

Antwoord 3
Zie antwoord op vraag 2 van het lid De Ruiter.

Vraag 4
Waarom is elf maanden na de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter het nieuwe sanctieregime in geval van het niet voldoen aan de criteria nog niet voldoende gecommuniceerd?

Antwoord 4
In de voorlichting over de Wet verbetering poortwachter is ruim aandacht besteed aan sancties. Daarbij is duidelijk aangegeven dat het niet nakomen van de voorschriften een verlenging van de loonbetaling tot maximaal één jaar tot gevolg kan hebben. Op 18 maart jl. heeft het UWV de beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter in de Staatscourant gepubliceerd.

Vraag 5
Op welke wijze zal, gelet op het onder 4 gestelde, worden omgegaan met de toepassing van het sanctieregime?
---

Antwoord 5
Het UWV past het sanctieregime, zoals dat nu is vastgelegd in de beleidsregels, al toe sedert de eerste beoordeling van reïntegratieverslagen. Noch de Wet verbetering poortwachter noch de Algemene wet bestuursrecht verplicht het UWV om beleidsregels vast te stellen. Dat het UWV ervoor heeft gekozen om wel beleidsregels vast te stellen, betekent dat voor alle bij de poortwachter betrokken partijen inzichtelijk is gemaakt welk beleid het UWV voert met betrekking tot het opleggen en de hoogte van de sanctie. Voor het opleggen van loonsancties was het vaststellen van beleidsregels echter geen voorwaarde.

Vraag 6
Hoe is de verdeling tussen werkgevers en werknemers in het tekortschieten in het reïntegratieverslag en welk effect heeft het toepassen van het sanctieregime?

Antwoord 6
Bij het UWV bestaat de indruk dat werkgevers en arbodiensten vaker onderdelen van het reïntegratieverslag niet of niet volledig indienen dan werknemers. Indien de werkgever of zijn arbodienst niet of niet volledig voldoet aan de verplichtingen met betrekking tot het reïntegratieverslag, zal het UWV de werkgever/arbodienst eerst in de gelegenheid stellen dit verzuim te herstellen. Wordt het verzuim tijdig hersteld, dan vindt vervolgens een inhoudelijke beoordeling van de reïntegratie-inspanningen plaats. Wordt het verzuim niet of niet volledig hersteld, dan legt het UWV de werkgever een loonsanctie op. In de eerste twee maanden is dit in 48 gevallen gebeurd.
Een werknemer die niet aan zijn verplichtingen met betrekking tot het reïntegratieverslag voldoet, krijgt ook eerst de gelegenheid om dit te herstellen. Doet de werknemer dit niet of niet volledig, dan heeft het UWV de mogelijkheid om hetzij de aanvraag op grond van artikel 4:5 Awb buiten behandeling te stellen dan wel om maatregel op te leggen, indien een WAO-uitkering wordt toegekend. Het UWV beschikt nog niet over cijfers over de toepassing van deze mogelijkheden.

Vraag 7
Op welke wijze gaat u er zorg voor dragen dat zowel werkgevers als werknemers als ook het UWV voldoen aan de wet?

Antwoord 7
Ik spreek tegen dat partijen zich thans niet aan de wet zouden houden; zie ook antwoord 6. Zoals ik reeds heb aangegeven in het antwoord op vraag 5 van het lid De Ruiter worden er tal van activiteiten ontplooid om de kwaliteit en volledigheid van de reïntegratieverslagen te vergroten. In aanvulling daarop wil ik nog opmerken dat het UWV bij het toesturen van de WAO-aanvraag de werknemer uitdrukkelijk informeert over de verplichting bij de WAO-aanvraag een reïntegratieverslag mee te sturen en hoe een dergelijk verslag tot stand dient te komen.

Vraag 8
Welke mogelijkheden gaat u benutten om op de meest korte termijn overbodige bureaucratie te verminderen, zonder de essentie van de wet aan te tasten?

Antwoord 86

Zoals ik reeds in het antwoord op vraag 2 heb aangegeven, ben ik niet van mening dat het UWV te bureaucratisch te werk gaat. In het antwoord op vraag 5 van het lid De Ruiter heb ik aangegeven welke verbetermaatregelen in gang zijn gezet. Ik verwacht dat door deze maatregelen de problemen rond het ontbreken van of niet complete reintegratieverslagen zullen worden verkleind.

1) Financieel Dagblad, 6 maart jl.

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid De Ruiter, vraagnr. 2020308410, ingezonden 7 maart 2003.Deel: ' Antwoorden kamervragen over aanvragen WAO onder regime Wet verbeteri.. '
Lees ook