Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Actie van huisartsen in IJmond

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-K-U-2347384

30 januari 2003

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over de actie van huisartsen in IJmond (2020305160).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mr. A.J. de Geus

Actie van huisartsen in IJmond
1.
Actie van huisartsen in IJmond

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Arib over de actie van huisartsen in IJmond (2020305160).

---

Vraag 1.

Heeft u kennis genomen van het artikel over de actie van huisartsen in IJmond?

Antwoord

Ja

Vraag 2.

Klopt het dat negen van de vijftig huisartsen uit de regio IJmond per 1 januari 2003 stoppen met de avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW-diensten)? Klopt het dat de reden hiervan gelegen is in het feit dat de vergoeding voor de ANW-diensten niet goed geregeld is? Zo ja, kunt u een toelichting geven op de wijze waarop de ANW-diensten nu worden vergoed? Wat vindt u hiervan? Acht u deze vorm van financiering toereikend? Zo ja, hoe komt het dan dat dit probleem steeds speelt? Zo nee, wat gaat u hieraan doen?

Antwoord

De aangekondigde acties om de avond-, nacht-, en weekenddiensten per 1 januari 2003 te stoppen zijn niet meer doorgegaan.
Het belangrijkste motief voor deze acties is de hoogte van het uurtarief voor de ANW- diensten. Volgens de groep van negen huisartsen uit de regio IJmond zou per 1 januari 2003 het uurtarief van 45 Euro naar 65 euro stijgen (bron: website Medisch Contact 4 december 2002; artikel "Huisartsen IJmond stoppen met anw-diensten"). Het College Tarieven Gezond- heidszorg (CTG) heeft op 10 december 2002 als reactie hierop de betreffende Stichting Huisartsenposten (SHAP) terecht laten weten dat er geen afspraak bestaat tussen de Lande- lijke Huisartsenvereniging (LHV), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Ministerie van VWS over een verhoging van de uurvergoeding per 1 januari 2003 van Euro 45,38 naar Euro 65. Ik ben van mening dat de ANW-diensten op een adequate wijze worden gefinancierd: naast de inkomensvergoeding van de huisartsen via het uurloontarief, stelt VWS vanaf 2002 een bedrag Euro 68 miljoen (= f 150 miljoen) op jaarbasis structureel beschikbaar voor de infra- structurele kosten, zoals gebouwen, auto's e.d.
Overigens wil ik u er op wijzen dat, ook indien waarnemers worden ingehuurd voor de anw- diensten, het door hen bij de huisartsendienstenstructuur te declareren uurtarief eveneens ma- ximaal Euro 45,38 bedraagt. Dit is een logisch gevolg van het feit dat deze uurvergoeding expliciet is vastgelegd in de tariefbeschikking voor huisartsen. Het (kunnen) declareren van hogere bedragen dan dit tarief is niet rechtsgeldig.

Vraag 3.

Speelt het probleem van de vergoeding van de ANW-diensten alleen in IJmond of ook elders in het land? Kunt u een overzicht geven van de regio's waar dit tot problemen leidt?

2

Antwoord

Zoals u uit het antwoord op vraag 2 kunt opmaken is de uitspraak van de SHAP dat per 1 januari 2003 de uurvergoeding van Euro 45,38 verhoogd wordt, onjuist en in die zin is er van een probleem geen sprake. In het licht daarvan is een overzicht van de regio's met dit "pro- bleem" niet aan de orde.

Vraag 4.

Wat betekent het stoppen van huisartsen met de avond-, nacht- en weekenddiensten voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de huisartsen? Welke gevolgen heeft dit voor de pa- tiënten met name voor ouderen en chronisch zieken? Vindt u dit verantwoord?

Antwoord

Zoals eerder aangegeven in vraag 2 zijn de betreffende acties niet doorgegaan. In het IJmondse geval heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de SHAP bij brief van 24 december 2002 laten weten dat zij vanaf 1 januari 2003 zal nagaan of de ANW-diensten voor de patiënten van SHAP op adequate wijze en volgens de gebruikelijke normen worden uitgevoerd. Mocht dit niet het geval blijken, dan zal de Inspectie niet aarzelen de SHAP (zono- dig in rechte) daarop aan te spreken en de SHAP middels een bevel op grond van de Wet Be- roepsbeoefenaren in de Gezondheidszorg (BIG) bevelen om de continuïteit van zorg aan de aan haar toevertrouwde patiënten te garanderen.

Vraag 5.

Bent u bereid met de Landelijke Huisartsen Overleg hierover overleg te voeren om tot een structurele oplossing te komen, en hierover de Kamer te informeren. Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Hiervoor verwijs ik naar het antwoord op vraag 4.

Deel: ' Antwoorden kamervragen over actie van huisartsen in IJmond '
Lees ook