Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DO. 2003/300
datum
14-02-2003

onderwerp
Dreigende blokkade van de verbindingszone tussen NO-Veluwe en IJsseluiterwaarden
TRC 2003/521

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen het antwoord op de vragen, gesteld door mevrouw Vos (GroenLinks) inzake dreigende blokkade van de verbindingszone tussen Noordoost-Veluwe en IJsseluiterwaarden.

datum
14-02-2003

kenmerk
DO. 2003/300

bijlage

1
Ja.

2
Het KIBO-terrein vormt een schakel in de mogelijke robuuste verbindingszone van de Noordoost-Veluwe met de IJsseluiterwaarden, via het dal van de Veluwe doorlopend naar de Sallandse Heuvelrug. Het perceel is op dit moment een onbebouwd bosperceel. De mogelijke Robuuste Verbinding van de Veluwe, doorlopend naar bosgebieden in Duitsland loopt echter zuidelijker, via de Havikerwaard. Over de ligging en uitvoering van de robuuste verbindingen moet nog bestuurlijk overleg en besluitvorming plaatsvinden. Het gebied maakt geen deel uit van de begrensde EHS of Vogel/Habitatrichtlijngebieden.

3
De mogelijke robuuste verbindingszone zal na bebouwing waarschijnlijk niet via deze schakel kunnen plaatsvinden.

4
Nee. Het vigerend bestemmingsplan is niet strijdig met vigerend rijksbeleid. Voorzover mijn informatie strekt, hebben zich geen onregelmatigheden voorgedaan bij de behandeling van de bouwaanvraag. De bouwvergunning is verleend op grond van het vigerend bestemmingsplan 'Het Veen', vastgesteld op 18 november 1982 en onherroepelijk geworden bij Koninklijk Besluit op 5 december 1984. Tegen het verlenen van de vergunning zijn bij de gemeente enkele bezwaarschriften ingediend, in geen van welke schorsing is aangevraagd.

Het voorkomen van de bouwplannen vanwege juridische redenen is derhalve op dit moment niet opportuun. De provincie Gelderland heeft in 2001 bestuurlijk overleg gevoerd over mogelijke vervangende bouwlocaties. Dit overleg heeft toen niet tot een alternatieve bouwlocatie geleid. Inmiddels is het KIBO-terrein door de oorspronkelijke eigenaar verkocht. In het licht van deze nieuwe situatie heeft de Dienst Landelijk Gebied van de provincie Gelderland opdracht gekregen met de nieuwe eigenaar alternatieven te onderzoeken. Deze procedure loopt nog.

5
In algemene zin is de planologische bescherming van de EHS vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing van het Structuurschema Groene Ruimte. Hier is het 'nee, tenzij'-afwegingskader van toepassing. In oktober 2002 is gebleken dat een ongewenste situatie is ontstaan omdat de rechtskracht van het Structuurschema Groene Ruimte vervallen is. Hiervoor is inmiddels ter reparatie de Wet rechtskracht Structuurschema Groene Ruimte in procedure gebracht. Provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de doorwerking in streek- en bestemmingsplannen. Voorzover het Vogel- en Habitatrichtlijngebieden betreft zal de EHS beschermd worden door middel van wettelijke verankering van het Europeesrechtelijk afwegingskader in nationale regelgeving (herziene Natuurbeschermingswet). Tot dan geldt de directe werking van deze EU-regelgeving.

6
De geringe verplichtingenruimte voor 2003 beperkt mijn mogelijkheden om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen middels verwerving of schadeloosstelling. Niettemin kan ook door overleg en door de inzet van regelingen als de Subsidieregeling Natuurbeheer in veel gevallen een bevredigend resultaat worden bereikt.
Het gebrek aan middelen heeft de afgelopen maanden op plaatsen geleid tot oponthoud in lopende processen, maar niet tot het definitief verloren gaan van unieke mogelijkheden.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

dr. C.P. Veerman

datum

kenmerk

bijlage
Vragen

Vragen van het lid Vos (GroenLinks) aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de dreigende blokkade van de verbindingszone tussen Noordoost-Veluwe en
IJssel-uiterwaarden.(Ingezonden 22 januari 2003)

1
Kent u het KIBO-terrein in Hattem?

2
Vormt dit terrein de flessehals van de geplande robuuste verbinding van de Noordoost-Veluwe met de IJssel-uiterwaarden, doorlopend naar bosgebieden in Duitsland?

3
Dreigt deze verbindingszone geblokkeerd te worden doordat de gemeente Hattem een bouwvergunning heeft verleend voor de bebouwing van dit terrein op basis van een meer dan dertig jaar oud bestemmingsplan?

4
Bent u bereid om de VROM-Inspectie en/of de AID een onderzoek te laten uitvoeren naar de door de gemeente Hattem gevolgde procedure bij de verlening van de bouwvergunning? Bent u daarnaast bereid mogelijke bestuurlijke en/of juridische maatregelen te onderzoeken om te voorkomen dat de bouwplannen doorgang vinden?

5
Op welke manier bevordert u in zijn algemeenheid dat de Ecologische Hoofdstructuur daadwerkelijk de planologische bescherming krijgt die nodig is?

6
Hoe gaat u voorkomen dat het huidige tekort aan middelen voor de verwerving van onroerend goed en de afkoop van bouwrechten leidt tot een definitieve blokkade van rijksnatuurdoelen? Heeft het gebrek aan middelen de afgelopen maanden geleid tot het verloren gaan van unieke mogelijkheden?

up Reageren
Homepage

---

Deel: ' Antwoorden kamervragen over dreigende blokkade verbindingszone NO-Ve.. '
Lees ook